Pöytäkirja
VaVP
26
2019 vp
Valtiovarainvaliokunta
Keskiviikko 4.12.2019 klo 12.00—13.11
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
varapuheenjohtaja
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jussi
Saramo
vas
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Markku
Eestilä
kok
varajäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
varajäsen
Petri
Honkonen
kesk
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
varajäsen
Kalle
Jokinen
kok
varajäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
varajäsen
Jukka
Kopra
kok
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Merja
Kyllönen
vas
varajäsen
Antero
Laukkanen
kd
varajäsen
Riitta
Mäkinen
sd
varajäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 24 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n ja tuloverolain 64 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-277887
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n ja tuloverolain 64 §:n muuttamisesta
A 3
Esiteltiin verojaoston mietintöluonnos. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020—2023 sekä laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-277942
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020—2023 sekä laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta
A 4
Esiteltiin verojaoston mietintöluonnos. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Heinonen ed. Laukkasen kannattamana ehdotti, että mietintöluonnokseen hyväksytään vastalauseessa 2 (C 4) esitetty lausuma. 
Ed. Vähämäki ed. Savion kannattamana ehdotti, että mietintöluonnokseen hyväksytään vastalauseessa 1 (B 4) esitetyt lausumat. 
Ehdotuksista äänestettiin mietintöluonnosta vastaan. Ensin äänestettiin ed. Heinosen tekemästä ehdotuksesta. Äänin 11—5, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Seuraavaksi äänestettiin ed. Vähämäen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 11—4, 5 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Ilmoitettiin, että vastalauseet pitää jättää tänään klo 12.30 mennessä. 
Mietintöön jätettiin vastalause: 2 kpl (ps, kok) B-C 4 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 talousarvioesityksen (HE 29/2019 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Pääluokat 21 ja 22 
Merkittiin, ettei yleiskeskustelua syntynyt. 
Pääluokka 23 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yleiskeskustelun aikana ed. Heinonen ed. Sarkomaan kannattamana ehdotti, että mietintöluonnoksen pääluokkaan 23 hyväksytään vastalauseessa 2 esitetyt muutokset. 
Ed. Laukkanen ehdotti, että mietintöluonnoksen pääluokkaan 23 hyväksytään vastalauseessa 3 esitetyt muutokset. Ehdotusta ei kannatettu joten se raukesi. 
Ed. Vähämäki ed. Savion kannattamana ehdotti, että mietintöluonnoksen pääluokkaan 23 hyväksytään vastalauseessa 1 esitetyt muutokset. 
Pääluokka 24 
Hallinto- ja turvallisuusjaoston pj. Vähämäki esitteli pääluokkaa 24 koskevan mietintöluonnoksen (A 5). 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yleiskeskustelun aikana ed. Heinonen ed. Sarkomaan kannattamana ehdotti, että mietintöluonnoksen pääluokkaan 24 hyväksytään vastalauseessa 2 esitetyt muutokset. 
Ed. Savio ed. Vähämäen kannattamana ehdotti, että mietintöluonnoksen pääluokkaan 24 hyväksytään vastalauseessa 1 esitetyt muutokset. 
Pääluokka 25 
Kunta- ja terveysjaoston jäsen ed. Kiljunen esitteli pääluokkaa 25 koskevan mietintöluonnoksen (B 5). 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yleiskeskustelun aikana ed. Heinonen ed. Lepomäen kannattamana ehdotti, että mietintöluonnoksen pääluokkaan 25 hyväksytään vastalauseessa 2 esitetyt muutokset. 
Ed. Vähämäki ed. Ranteen kannattamana ehdotti, että mietintöluonnoksen pääluokkaan 25 hyväksytään vastalauseessa 1 esitetyt muutokset. 
Pääluokka 26 
Hallinto- ja turvallisuusjaoston pj. Vähämäki esitteli pääluokkaa 26 koskevan mietintöluonnoksen (C 5). 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yleiskeskustelun aikana ed. Heinonen ed. Lepomäen kannattamana ehdotti, että mietintöluonnoksen pääluokkaan 26 hyväksytään vastalauseessa 2 esitetyt muutokset. 
Ed. Vähämäki ed. Ranteen kannattamana ehdotti, että mietintöluonnoksen pääluokkaan 26 hyväksytään vastalauseessa 1 esitetyt muutokset. 
Ed. Laukkanen puolestaan ehdotti, että mietintöluonnoksen pääluokkaan 26 hyväksytään vastalauseessa 3 esitetyt muutokset. Ehdotusta ei kannatettu joten se raukesi. 
Pääluokka 27
Hallinto- ja turvallisuusjaoston pj. Vähämäki esitteli pääluokkaa 27 koskevan mietintöluonnoksen (D 5). 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yleiskeskustelun aikana ed. Heinonen ed. Lepomäen kannattamana ehdotti, että mietintöluonnoksen pääluokkaan 27 hyväksytään vastalauseessa 2 esitetyt muutokset. 
Ed. Savio ed. Vähämäen kannattamana ehdotti, että mietintöluonnoksen pääluokkaan 27 hyväksytään vastalauseessa 1 esitetyt muutokset. 
Pääluokka 28 
Hallinto- ja turvallisuusjaoston pj. Vähämäki esitteli pääluokkaa 28 koskevan mietintöluonnoksen Tullin osalta. Kunta- ja terveysjaoston jäsen ed. Kiljunen esitteli pääluokkaa 28 koskevan mietintöluonnoksen kuntien tukemisen osalta (E 5). 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yleiskeskustelun aikana ed. Heinonen ed. Lepomäen kannattamana ehdotti, että mietintöluonnoksen pääluokkaan 27 hyväksytään vastalauseessa 2 esitetyt muutokset. 
Ed. Savio ed. Vähämäen kannattamana ehdotti, että mietintöluonnoksen pääluokkaan 27 hyväksytään vastalauseessa 1 esitetyt muutokset. 
Ed. Laukkanen puolestaan ehdotti, että mietintöluonnoksen pääluokkaan 28 hyväksytään vastalauseessa 3 esitetyt muutokset. Ehdotusta ei kannatettu joten se raukesi. 
Pääluokkien käsittelyt keskeytettiin. 
6
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2019-AK-278317
DRAFT INVITATION LETTER EN-EPW2020_11.2019_Save the date.pdf
European Parliamentary Week -kokous (sis. Art 13) Brysselissä 18.-19.2.2020. Valiokunnasta kokoukseen ilmoittautuivat pj. Koskinen sekä edustajat Vähämäki ja Lepomäki. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 5.12.2019 klo 11.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 10.1.2020 14.39