Pöytäkirja
VaVP
26
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Tiistai 19.5.2020 klo 12.00—13.59
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
varapuheenjohtaja
Esko
Kiviranta
kesk
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Jussi
Saramo
vas
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Sari
Essayah
kd
varajäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
varajäsen
Petri
Honkonen
kesk
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
varajäsen
Jani
Mäkelä
ps
varajäsen
Riitta
Mäkinen
sd
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 24 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle valmisteverotusmenettelyn ja autoverotusmenettelyn uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission lisätalousarvioesityksestä nro 4 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 ja komission ehdotuksesta Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Portugalin, Espanjan, Italian ja Itävallan avustamiseksi (lisäbudjetti 4/2020; Euroopan unioni)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Todettiin, että valtiovarainvaliokunta otti asiaa koskevaan E-kirjelmään (E 49/2020 vp) ennakollisesti kantaa kokouksessaan 8.5.2020. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Lausuntonaan valtiovarainvaliokunta uudistaa kirjelmän E 49/2020 vp käsittelyn yhteydessä 8.5.2020 hyväksymänsä kannanoton, jossa se yhtyi valtioneuvoston kantaan. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistetusta käyttöönotosta ja muutoksista valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä (vakausmaksuja koskevan sopimuksen muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Todettiin, että valiokunta on antanut asiasta lausunnon VaVL 1/2020 vp jatkokirjelmän EJ 2/2020 vp — E 45/2019 vp yhteydessä. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Lausuntonaan valtiovarainvaliokunta viittaa jatkokirjelmän EJ 2/2020 vp — E 45/2019 vp käsittelyn yhteydessä 10.3.2020 antamaansa lausuntoon VaVL 1/2020 vp. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Toimenpidealoite
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302173
HE 66/2020 vp VaV 19.05.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-302098
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kolmanneksi lisätalousarvioksi
B 6
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Esiteltiin mietintöluonnos. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
7
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302572
VNS 1/2020 vp VaV 19.05.2020 hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302676
VNS 1/2020 vp VaV 19.05.2020 pääekonomisti Minna Punakallio, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-302677
VNS 1/2020 vp VaV 19.05.2020 pääekonomisti Minna Punakallio, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302578
VNS 1/2020 vp VaV 19.05.2020 pormestari (Helsinki) Jan Vapaavuori, Suurten kaupunkien C21-verkosto Asiantuntijalausunto
D 7
Lisäselvitys EDK-2020-AK-302159
VNS 1/2020 vp VaV 19.05.2020 sosiaali- ja terveysministeriö 1 Asiantuntijalausunto
E 7
Lisäselvitys EDK-2020-AK-302160
VNS 1/2020 vp VaV 19.05.2020 sosiaali- ja terveysministeriö 2 Asiantuntijalausunto
F 7
Lisäselvitys EDK-2020-AK-302161
VNS 1/2020 vp VaV 19.05.2020 sosiaali- ja terveysministeriö 3 Asiantuntijalausunto
G 7
Lisäselvitys EDK-2020-AK-302162
VNS 1/2020 vp VaV 19.05.2020 sosiaali- ja terveysministeriö 4 Asiantuntijalausunto
H 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302555
VNS 1/2020 vp VaV 19.05.2020 Valtion liikuntaneuvosto Asiantuntijalausunto
I 7
Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 7/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
budjettineuvos
Tero
Tyni
valtiovarainministeriö
hallitusneuvos
Minna-Marja
Jokinen
valtiovarainministeriö
liite
pääekonomisti
Minna
Punakallio
Suomen Kuntaliitto
liite
kehityspäällikkö
Mikko
Mehtonen
Suomen Kuntaliitto
pormestari (Helsinki)
Jan
Vapaavuori
Suurten kaupunkien C21-verkosto
liite
kaupunginjohtaja (Jyväskylä)
Timo
Koivisto
Suurten kaupunkien C21-verkosto (etänä)
rahoitusjohtaja
Tuula
Saxholm
Helsingin kaupunki (etänä)
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Valtion liikuntaneuvosto
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
8
Toissijaisuusasioiden lista
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-302604
Toissijaisuusasioiden_lista_190520.pdf
A 8
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. Saapunut TS 18, 20 ja 21/2020 vp 
9
Muut asiat
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-302662
Saate_Ihmisoikeuskeskuksen työ ikääntyneiden oikeuksien edistämiseksi vuonna 2019.pdf
A 9
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-302663
Ihmisoikeuskeskus - vanhusten oikeudet.pdf
B 9
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-302665
Ihmisoikeuskeskus - äldre personers rättigheter.pdf
Merkittiin valiokunnalle tiedoksi Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomus 2019: Vanhusten oikeuksien edistäminen ja seuranta. 
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on maanantaina 25.5.2020 klo 11.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 19.5.2020 16.36