Pöytäkirja
VaVP
27
2019 vp
Valtiovarainvaliokunta
Torstai 5.12.2019 klo 11.00—12.04
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
varapuheenjohtaja
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Markus
Lohi
kesk
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jussi
Saramo
vas
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Markku
Eestilä
kok
varajäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
varajäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
varajäsen
Petri
Honkonen
kesk
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
varajäsen
Kalle
Jokinen
kok
varajäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
varajäsen
Merja
Kyllönen
vas
varajäsen
Antero
Laukkanen
kd
varajäsen
Riitta
Mäkinen
sd
varajäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
varajäsen
Jussi
Wihonen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 32 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-278110
Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta (COM(2019) 599)
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-278112
Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 talousarvioesityksen (HE 29/2019 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunta aloitti pääluokkien 21—28 yksityiskohtaisen käsittelyn.  
Todettiin pääluokkia koskevat yleiskeskustelut päättyneiksi valiokunnan edellisessä kokouksessa. 
Yleiskeskustelussa esitetyt ja kannatetut muutosehdotukset otettiin huomioon yksityiskohtaisessa käsittelyssä. 
Pääluokat 21 ja 22  
Valiokunta hyväksyi pääluokat 21 ja 22 yksimielisesti sellaisinaan.  
Pääluokka 23  
Pääluokka 23 äänestettiin yleiskeskustelussa esitettyjen muutosehdotusten mukaisesti. 
Ensin äänestettiin ed. Heinosen vastalauseessa 2 tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen.  
Seuraavaksi äänestettiin ed. Vähämäen vastalauseessa 1 tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen.  
Muilta osin pääluokkaa 23 koskeva mietintöluonnos hyväksyttiin yksimielisesti sellaisenaan. 
Pääluokka 24  
Pääluokka 24 äänestettiin yleiskeskustelussa esitettyjen muutosehdotusten mukaisesti. 
Ensin äänestettiin ed. Heinosen vastalauseessa 2 tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen.  
Seuraavaksi äänestettiin ed. Vähämäen vastalauseessa 1 tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen.  
Muilta osin pääluokkaa 24 koskeva mietintöluonnos hyväksyttiin yksimielisesti sellaisenaan. 
 
Pääluokka 25  
Pääluokka 25 äänestettiin yleiskeskustelussa esitettyjen muutosehdotusten mukaisesti. 
Ensin äänestettiin ed. Heinosen vastalauseessa 2 tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen.  
Seuraavaksi äänestettiin ed. Vähämäen vastalauseessa 1 tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen.  
Muilta osin pääluokkaa 25 koskeva mietintöluonnos hyväksyttiin yksimielisesti sellaisenaan. 
Pääluokka 26 
Pääluokka 26 äänestettiin yleiskeskustelussa esitettyjen muutosehdotusten mukaisesti. 
Ensin äänestettiin ed. Heinosen vastalauseessa 2 tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen.  
Seuraavaksi äänestettiin ed. Vähämäen vastalauseessa 1 tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen.  
Muilta osin pääluokkaa 26 koskeva mietintöluonnos hyväksyttiin yksimielisesti sellaisenaan. 
Pääluokka 27 
Pääluokka 27 äänestettiin yleiskeskustelussa esitettyjen muutosehdotusten mukaisesti. 
Ensin äänestettiin ed. Heinosen vastalauseessa 2 tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen.  
Seuraavaksi äänestettiin ed. Vähämäen vastalauseessa 1 tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen.  
Muilta osin pääluokkaa 27 koskeva mietintöluonnos hyväksyttiin yksimielisesti sellaisenaan. 
Pääluokka 28  
Pääluokka 28 äänestettiin yleiskeskustelussa esitettyjen muutosehdotusten mukaisesti. 
Ed. Heinonen täydensi yleiskeskustelussa tekemäänsä ehdotusta siten, että se vastaa vastalausetta 2. Ed. Sarkomaa kannatti täydennysehdotusta. 
Ensin äänestettiin ed. Heinosen vastalauseessa 2 tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen.  
Seuraavaksi äänestettiin ed. Vähämäen vastalauseessa 1 tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen.  
Muilta osin pääluokkaa 28 koskeva mietintöluonnos hyväksyttiin yksimielisesti sellaisenaan. 
Pääluokka 30 
Maatalousjaoston pj. Eestilä esitteli pääluokkaa 30 koskevan mietintöluonnoksen A 5. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Pääluokka 31 
Liikennejaoston pj. Jokinen esitteli pääluokkaa 31 koskevan mietintöluonnoksen B 5. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 10.12.2019 klo 11.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 8.1.2020 13.42