Pöytäkirja
VaVP
31
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Torstai 11.6.2020 klo 12.30—13.15
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
varapuheenjohtaja
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jussi
Saramo
vas
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Markku
Eestilä
kok
varajäsen
Sari
Essayah
kd
varajäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Kalle
Jokinen
kok
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
varajäsen
Jussi
Wihonen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 23 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 f §:n ja tuloverolain 124 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain 3 ja 4 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Asia lähetettiin jaostoihin asiayhteyden mukaisesti. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-306965
Komission päivitetty työohjelma 2020
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 10/2020 vp - E 12/2020 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Valtioneuvoston selvitys: EU:n elpymissuunnitelma; MFF+ ja elpymisväline
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-307215
Valtioneuvoston selvitys: EU:n elpymissuunnitelma; MFF+ ja elpymisväline
A 8
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä päätettiin yksimielisesti muuttaa kappale viisi kuulumaan näin: ”Valtiovarainvaliokunta tukee valtioneuvoston kantaa ja pitää tärkeänä, että Suomi suhtautuu jatkotyöhön valtioneuvoston linjausten mukaisesti rakentavasti ja kriisin hoitamiseksi tarvittavassa aikataulussa.” 
Kappaleen 20 loppuun päätettiin lisätä seuraava virke: ”Käytännössä laiminlyönti vaatisi jonkin jäsenmaan ajautumista täysin maksukyvyttömäksi tai eroamista EU:sta. Näissäkin tapauksissa EU pyrkisi perimään aiemmin sovitut velvoitteet ja saatavat.” 
Lisäksi ed. Vähämäki ed. Junnilan kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos hyväksytään eriävässä mielipiteessä 1 (B 8) esitetyin muutoksin. 
Ed. Lepomäki ed. Grahn-Laasosen kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos hyväksytään eriävässä mielipiteessä 2 (C 8) esitetyin muutoksin. 
Ed. Essayah puolestaan ehdotti, että lausuntoluonnos hyväksytään eriävässä mielipiteessä 3 (D 8) esitetyin muutoksin. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. 
Edustajien Vähämäen ja Lepomäen ehdotuksista äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. Ensin äänestettiin ed. Vähämäen tekemästä ehdotuksesta lausuntoluonnosta vastaan. Äänin 12—4, 5 tyhjää valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen. 
Seuraavaksi äänestettiin ed. Lepomäen tekemästä ehdotuksesta lausuntoluonnosta vastaan. Äänin 12—4, 5 tyhjää valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: (3 kpl) ps, kok ja kd (B—D 8) 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Valtioneuvoston selvitys: EU:n tuleva elpymisrahasto
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-298289
EU:n tuleva elpymisrahasto
Todettiin, että tämä asia tuli käsitellyksi asian E 64/2020 vp yhteydessä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
10
Muut asiat
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 16.6.2020 klo 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 23.6.2020 9.33