Pöytäkirja
VaVP
32
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Tiistai 16.6.2020 klo 12.00—12.42
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
varapuheenjohtaja
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Jussi
Saramo
vas
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Markku
Eestilä
kok
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Sari
Essayah
kd
varajäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
varajäsen
Kalle
Jokinen
kok
varajäsen
Jani
Mäkelä
ps
varajäsen
Riitta
Mäkinen
sd
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
(nimenhuudon jälkeen)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 22 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen vuosikertomus 2019
Kertomus
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 16.10.2020. 
Asia lähetettiin hallinto- ja turvallisuusjaostoon, jolle muut jaostot voivat antaa lausuntonsa. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Lisätalousarvioaloitteet LTA 23—27/2020 vp ovat saapuneet valiokuntaan. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission lisätalousarvioesitys nro 5 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 ja komission ehdotus ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-307668
Komission lisätalousarvioesitys nro 5 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 ja komission ehdotus ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
neuvotteleva virkamies
Anna
Hyvärinen
valtiovarainministeriö
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-307134
Hallituksen esitys eduskunnalle valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta
A 6
Esiteltiin verojaoston mietintöluonnos. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 f §:n ja tuloverolain 124 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-307138
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 f §:n ja tuloverolain 124 b §:n muuttamisesta
A 7
Esiteltiin verojaoston mietintöluonnos. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä päätettiin yksimielisesti muuttaa valiokunnan perusteluiden kolmannen kappaleen kaksi viimeistä virkettä kuulumaan seuraavasti: ”Kuntien yhteisöveron jako-osuuden määräaikainen korotus ei täten anna aihetta tarkastella tässä vaiheessa yksittäisten kuntien jako-osuuksia, vaan niiden tarkistustarpeet arvioidaan myöhemmin. Valiokunta pitää tärkeänä, että valtioneuvosto seuraa kuntatalouden kehitystä ja yksittäisten kuntien kokonaisverotuottojen muutoksia.” 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain 3 ja 4 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-307145
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain 3 ja 4 a §:n muuttamisesta
A 8
Esiteltiin verojaoston mietintöluonnos. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-307148
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta
A 9
Esiteltiin verojaoston mietintöluonnos. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Lepomäki ed. Essayahin kannattamana ehdotti, että mietintöluonnokseen hyväksytään vastalauseessa (B 9) esitetyt muutokset. 
Ehdotuksesta äänestettiin mietintöluonnosta vastaan. Äänin 9—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Ilmoitettiin, että vastalauseet tulee jättää tänään klo 12.45 mennessä. 
Mietintöön jätettiin vastalause: kok ja kd (B 9) 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
10
Toissijaisuusasioiden lista
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-308282
Toissijaisuusasioiden_lista_16.6.2020.pdf
A 10
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. Saapunut TS 27, 32, 33, 36 ja 39/2020 vp 
11
Muut asiat
12
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 23.6.2020 klo 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 23.6.2020 9.39