Pöytäkirja
VaVP
34
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Keskiviikko 24.6.2020 klo 10.00—10.30
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
varapuheenjohtaja
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Sari
Essayah
kd
varajäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
varajäsen
Petri
Honkonen
kesk
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Anne
Kalmari
kesk
varajäsen
Jukka
Kopra
kok
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
tutkija
Tanja
Nurmi
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 25 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen (HE 88/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Lisäselvitys EDK-2020-AK-309819
HE 88/2020 vp VaV 24.06.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-308975
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi
B 3
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sisäministeriö
liite
Esiteltiin mietintöluonnos. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Päätettiin yksimielisesti, että vastalauseista äänestetään kokonaisuuksina yleisperusteluiden yhteydessä. 
Pääluokka 23
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi yksimielisesti mietintöluonnoksen.  
Pääluokka 24
Merkittiin, ettei yleiskeskustelua syntynyt. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi yksimielisesti mietintöluonnoksen.  
Pääluokka 25
Merkittiin, ettei yleiskeskustelua syntynyt. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi yksimielisesti mietintöluonnoksen.  
Pääluokka 26
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä päätettiin yksimielisesti lisätä momentin 26.10.02 kohdalle seuraava teksti: ”Suojelupoliisille esitetään valtuutta tehdä uudisrakennusta koskeva vuokrasopimus, josta aiheutuu menoja arviolta 581,5 milj. euroa 50 vuoden ajan vuodesta 2024 alkaen. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi ja sen irtisanomisaika on 12 kk. Jos irtisanominen tapahtuisi aikana, jolloin vuokrassa on vielä erityisrakentamisen jäännösarvoa, lankeaisi sen osuus heti maksettavaksi. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan toimitilahanke on käytännössä lähes kokonaan erityisrakentamista, jonka jäännösarvo on yhteensä 99,1 milj. euroa. Tästä suojatilojen osuus on 44,6 milj. euroa ja maanpäällinen osuus 54,5 milj. euroa. Jäännösarvo kuoleentuu 10 vuoden aikana. Hankkeesta aiheutuva vuokrakustannusten nousu 9,5 milj. eurolla vuodessa on huomioitu viimeisimmässä julkisen talouden suunnitelmassa (VNS 1/2020 vp).  
Valiokunta pitää hanketta kalliina, mutta saamansa selvityksen mukaan perusteltuna. Uudisrakentamisen kustannuksia arvioitaessa tulee ottaa huomioon, että myös nykyisin käytössä olevissa tiloissa tulisi tehdä perusteellinen uudistaminen ja lisäksi tarvittaisiin uusia tiloja viime vuosina lisääntyneiden tehtävien myötä kasvaneelle henkilökunnalle. Niin ikään suorituskyvyn kehittäminen ja ylläpito vaativat ajanmukaiset, turvalliset, terveelliset sekä toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset tilat.” 
Muilta osin pääluokkaa 26 koskeva mietintöluonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 
Pääluokka 27
Merkittiin, ettei yleiskeskustelua syntynyt. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi yksimielisesti mietintöluonnoksen.  
Pääluokka 28
Merkittiin, ettei yleiskeskustelua syntynyt. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi yksimielisesti mietintöluonnoksen.  
Pääluokka 30
Merkittiin, ettei yleiskeskustelua syntynyt. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi yksimielisesti mietintöluonnoksen.  
Pääluokka 31
Merkittiin, ettei yleiskeskustelua syntynyt. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi yksimielisesti mietintöluonnoksen.  
Pääluokka 32
Merkittiin, ettei yleiskeskustelua syntynyt. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi yksimielisesti mietintöluonnoksen.  
Pääluokka 33
Merkittiin, ettei yleiskeskustelua syntynyt. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi yksimielisesti mietintöluonnoksen.  
Pääluokka 35
Merkittiin, ettei yleiskeskustelua syntynyt. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi yksimielisesti mietintöluonnoksen.  
Osasto 11
Merkittiin, ettei yleiskeskustelua syntynyt. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi yksimielisesti mietintöluonnoksen.  
Osasto 12
Merkittiin, ettei yleiskeskustelua syntynyt. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi yksimielisesti mietintöluonnoksen.  
Osasto 15
Merkittiin, ettei yleiskeskustelua syntynyt. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi yksimielisesti mietintöluonnoksen.  
Yleisperustelut
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Vähämäki ed. Savion kannattamana ehdotti, että mietintöluonnos hyväksytään vastalauseessa 1 (C 3) esitetyin muutoksin. 
Ed. Heinonen ed. Sarkomaan kannattamana ehdotti, että mietintöluonnos hyväksytään vastalauseessa 2 (D 3) esitetyin muutoksin. 
Ed. Essayah ehdotti, että mietintöluonnos hyväksytään vastalauseessa 3 (E 3) esitetyin muutoksin. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. 
Edustajien Vähämäki ja Heinonen tekemistä ehdotuksista äänestettiin mietintöluonnosta vastaan. Ensin äänestettiin ed. Vähämäen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 12—4, 5 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Seuraavaksi äänestettiin ed. Heinosen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Ilmoitettiin, että vastalauseet tulee jättää tänään klo 10.30 mennessä. 
Mietintöön jätettiin vastalause: (3 kpl) ps, kok, kd. C—E 3 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 1.9.2020 klo 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 25.6.2020 9.42