Pöytäkirja
VaVP
35
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Tiistai 14.7.2020 klo 12.00—15.10
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
varapuheenjohtaja
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Jussi
Saramo
vas
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Markku
Eestilä
kok
varajäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
varajäsen
Sari
Essayah
kd
varajäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
varajäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
varajäsen
Jukka
Kopra
kok
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Riitta
Mäkinen
sd
varajäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 26 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta vuosia 2014-2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) No 1311/2013 muuttamisesta ja komission lisätalousarvioesityksestä nro 6 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 (lisäbudjetti 6/2020; Euroopan unioni)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-311013
U 3420_VaV_140720_PS eriävä mielipide.pdf
A 3
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-311012
U 3420_VaV_140720_Kd eriävä mielipide.pdf
B 3
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
neuvotteleva virkamies
Anna-Lotta
Hyvärinen
valtiovarainministeriö
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä pj. Koskinen ehdotti, että valiokunnan kannaksi hyväksytään myöhemmin tässä kohdassa kirjattu kannanotto. 
Ed. Vähämäki ed. Savion kannattamana ehdotti, että valiokunnan kannanotto hyväksytään eriävän mielipiteen 1 ( A 3) mukaisena. 
Ed. Essayah ehdotti, että valiokunnan kannanotto hyväksytään eriävän mielipiteen 2 (B 3) mukaisena. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. 
Ed. Vähämäen ehdotuksesta äänestettiin pj. Koskisen tekemää ehdotusta vastaan. Äänin 12—4, 5 tyhjää valiokunta hyväksyi pj. Koskisen ehdotuksen. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan ja pitää esitystä perusteltuna, sillä esitetty lisärahoitus ja kehyskauden MFF-asetuksen muutos muodostavat yhdessä ns. siltarahoituksen, jonka avulla rahoitusta voidaan lisätä jo kuluvan vuoden aikana elpymisen kannalta kiireellisiin kohteisiin. Valiokunta korostaa, että rahoituksen tason tulee olla maltillinen, sitoumusten ja määrärahojen lisäysten tulee vastata välttämättömiä tarpeita sekä ohjelmien toimeenpanokykyä vuonna 2020. 
Ilmoitettiin, että eriävät mielipiteet tulee jättää tänään klo 15.00 mennessä. 
Valiokunnan kannanottoon jätettiin kaksi eriävää mielipidettä (ps ja kd). 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin vuoden 2021 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvä ennakkoarvio vuodelle 2021 (budjetti; Euroopan unioni)
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310884
Euroopan unionin vuoden 2021 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvä komission ennakkoarvio vuodelle 2021 (budjetti; Euroopan unioni)
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-311004
E 8720_VaV_140720_PS eriävä mielipide.pdf
A 4
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-311003
E 8720_VaV_140720_kd eriävä mielipide.pdf
B 4
Ennakkokäsittely 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
neuvotteleva virkamies
Anna-Lotta
Hyvärinen
valtiovarainministeriö
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä pj. Koskinen ehdotti, että valiokunnan kannaksi hyväksytään myöhemmin tässä kohdassa kirjattu kannanotto. 
Ed. Vähämäki ed. Savion kannattamana ehdotti, että valiokunnan kannanotto hyväksytään eriävän mielipiteen 1 (A 4) mukaisena. 
Ed. Essayah ehdotti, että valiokunnan kannanotto hyväksytään eriävän mielipiteen 2 (B 4) mukaisena. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. 
Ed. Vähämäen ehdotuksesta äänestettiin pj. Koskisen tekemää ehdotusta vastaan. Äänin 12—4, 5 tyhjää valiokunta hyväksyi pj. Koskisen ehdotuksen. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan korostaen, että talousarvion tulee noudattaa kurinalaista budjetointia, varojen käytön tulee olla tehokkaasti kohdennettua ja vaikuttavaa. Suomen nettomaksuosuuden tulee säilyä kohtuullisena ja oikeudenmukaisena ja siinä tulee ottaa huomioon myös Suomen taloustilanne sekä Suomen kokonaisetu. Valiokunta toteaa, että vuoden 2021 lopulliseen rahoitukseen vaikuttavat EU:n tulevaa monivuotista rahoituskehystä ja elpymisvälinettä koskevat neuvottelut. 
Ilmoitettiin, että eriävät mielipiteet tulee jättää tänään klo 15.00 mennessä. 
Valiokunnan kannanottoon jätettiin kaksi eriävää mielipidettä (ps ja kd). 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310722
Muutettu rahoituskehysehdotus vuosille 2021-2027 (MFF+)
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-311014
U 4518_U 2720_U 3020_VaV_140720_Kok eriävä mielipide.pdf
A 5
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-311016
U 4518_UJ 2220_VaV_140720_PS eriävä mielipide.pdf
B 5
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-311015
U 4518_UJ 2220_VaV_140720_Kd eriävä mielipide.pdf
C 5
Ennakkokäsittely 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta huomiovärillä merkittyjen kantojen osalta Suomen neuvottelutavoitteiden turvaamiseksi, kunnes neuvottelut elpymiskokonaisuudesta ja rahoituskehyksistä on saatu päätökseen. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
budjettineuvos
Seija
Kivinen
valtiovarainministeriö
budjettineuvos
Panu
Kukkonen
valtiovarainministeriö
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä pj. Koskinen ehdotti, että valiokunnan kannaksi hyväksytään myöhemmin tässä kohdassa kirjattu kannanotto. 
Ed. Heinonen ed. Sarkomaan kannattamana ehdotti, että valiokunnan kannanotto hyväksytään eriävän mielipiteen 2 (A 5) mukaisena. 
Ed. Vähämäki ed. Savion kannattamana ehdotti, että valiokunnan kannanotto hyväksytään eriävän mielipiteen 1 (B 5) mukaisena. 
Ed. Essayah ehdotti, että valiokunnan kannanotto hyväksytään eriävän mielipiteen 3 (C 5) mukaisena. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. 
Ed. Vähämäen ehdotuksesta äänestettiin pj. Koskisen tekemää ehdotusta vastaan. Äänin 12—4, 5 tyhjää valiokunta hyväksyi pj. Koskisen ehdotuksen. 
Seuraavaksi äänestettiin ed. Heinosen ehdotuksesta pj. Koskisen tekemää ehdotusta vastaan. Äänin 12—4, 5 tyhjää valiokunta hyväksyi pj. Koskisen ehdotuksen. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan korostaen tasapainoista ja Suomen nettomaksuaseman kannalta kohtuullista kokonaisratkaisua, jonka osana ovat myös rahoituksen ohjelmakohtaiset, Suomen saantoa parantavat painotukset. Suomen nettomaksuaseman tulee olla oikeudenmukainen ja ottaa huomioon Suomen taloustilanne. Omien varojen päätöksessä tulee säätää jäsenvaltioiden vastuun enimmäismäärä sekä vastuun peruste. Samoin on varmistettava, että käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen ja niihin liittyvien menojen varainhoidon valvonta ja tilintarkastus on asianmukaista. Valiokunta painottaa lisäksi, että omien varojen päätökseen ehdotetulla säännöksellä komission lainanottovaltuudesta menojen (avustusten) kattamiseen ei tule luoda uutta toimivaltaa komissiolle. 
Ilmoitettiin, että eriävät mielipiteet tulee jättää tänään klo 15.00 mennessä. 
Valiokunnan kannanottoon jätettiin kolme eriävää mielipidettä (ps, kok ja kd). 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan unionin elpymisvälineen perustaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310709
U-jatkokirjelmä : Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan unionin elpymisvälineen perustaminen)
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-310971
U 27/2020 vp VaV 14.07.2020 työelämäprofessori Vesa Vihriälä Asiantuntijalausunto
A 6
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-311014
U 4518_U 2720_U 3020_VaV_140720_Kok eriävä mielipide.pdf
B 6
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-311008
U 2720_UJ 2020_VaV_140720_PS eriävä mielipide.pdf
C 6
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-311007
U 2720_UJ 2020_VaV_140720_Kd eriävä mielipide.pdf
D 6
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Ennakkokäsittelyssä jatkokirjelmä UJ 20/2020 vp. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta keltaisella huomiovärillä merkittyjen kappaleiden osalta. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Jussi
Lindgren
valtioneuvoston kanslia
finanssineuvos, yksikön päällikkö
Marketta
Henriksson
valtiovarainministeriö
työelämäprofessori
Vesa
Vihriälä
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä pj. Koskinen ehdotti, että valiokunnan kannaksi hyväksytään myöhemmin tässä kohdassa kirjattu kannanotto. 
Ed. Heinonen ed. Sarkomaan kannattamana ehdotti, että valiokunnan kannanotto hyväksytään eriävän mielipiteen 2 (B 6) mukaisena. 
Ed. Vähämäki ed. Savion kannattamana ehdotti, että valiokunnan kannanotto hyväksytään eriävän mielipiteen 1 (C 6) mukaisena. 
Ed. Essayah ehdotti, että valiokunnan kannanotto hyväksytään eriävän mielipiteen 3 (D 6) mukaisena. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. 
Ed. Vähämäen ehdotuksesta äänestettiin pj. Koskisen tekemää ehdotusta vastaan. Äänin 12—4, 5 tyhjää valiokunta hyväksyi pj. Koskisen ehdotuksen. 
Seuraavaksi äänestettiin ed. Heinosen ehdotuksesta pj. Koskisen tekemää ehdotusta vastaan. Äänin 12—4, 5 tyhjää valiokunta hyväksyi pj. Koskisen ehdotuksen. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valtiovarainvaliokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. Aiempaan lausuntoonsa (VaVL 2/2020 vp) viitaten valiokunta painottaa myöntökriteereiden täsmentämistä siten, että tuki kohdistuu tehokkaimmin niihin maihin, jotka ovat eniten kärsineet koronaepidemiasta. Tämä vahvistaisi osaltaan tukivälineen poikkeuksellista luonnetta. Valiokunta pitää myös perusteltuna, että tukitoimet liitetään kiinteämmin uudistusohjelmien toimeenpanoon ja että niillä ei heikennetä jäsenvaltioiden omaa vastuuta julkisen talouden hoidosta. Valiokunta painottaa uudistusten ja investointien toteuttamiseen tarvittavan kansallisen omistajuuden vahvistamista sekä varainhoidon valvonnan ja tilintarkastuksen asianmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä. Tämä edellyttää vahvaa ehdollisuutta oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisesta. Valiokunta pitää välttämättömänä, että Suomen kumulatiiviset kokonaisvastuut säilyvät edelleen sellaisella tasolla, että ne eivät vaaranna valtion taloudellista kantokykyä eivätkä rahoitusaseman kestävyyttä. Suomen ja muiden jäsenvaltioiden vastuiden enimmäismäärät tulee säätää selkeästi ilman hämärää yhteisvastuullisuutta. 
Ilmoitettiin, että eriävät mielipiteet tulee jättää tänään klo 15.00 mennessä. 
Valiokunnan kannanottoon jätettiin kolme eriävää mielipidettä (ps, kok ja kd). 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi COM(2020) 408 final elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta (elpymis- ja palautumistukiväline)
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta elpymis- ja palautumistuki-välineestä
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310641
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-310972
U 30/2020 vp VaV 14.07.2020 työelämäprofessori Vesa Vihriälä Asiantuntijalausunto
A 7
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-311014
U 4518_U 2720_U 3020_VaV_140720_Kok eriävä mielipide.pdf
B 7
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-311011
U 3020_UJ 1920_VaV_140720_PS eriävä mielipide.pdf
C 7
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-311010
U 3020_UJ 1920_VaV_140720_kd eriävä mielipide.pdf
D 7
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Ennakkokäsittelyssä jatkokirjelmä UJ 19/2020 vp. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta Vaiteliaisuuspyyntö kohdistuu UJ 19/2020 vp kantaosion kappaleeseen "Jäsenmaakohtainen enimmäissaanto" kokonaisuudessaan ja on merkitty huomiovärillä. 
Yhteiskäsittely: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
finanssineuvos, yksikön päällikkö
Marketta
Henriksson
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Jussi
Lindgren
valtioneuvoston kanslia
työelämäprofessori
Vesa
Vihriälä
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä pj. Koskinen ehdotti, että valiokunnan kannaksi hyväksytään myöhemmin tässä kohdassa kirjattu kannanotto. 
Ed. Heinonen ed. Sarkomaan kannattamana ehdotti, että valiokunnan kannanotto hyväksytään eriävän mielipiteen 2 (B 7) mukaisena. 
Ed. Vähämäki ed. Savion kannattamana ehdotti, että valiokunnan kannanotto hyväksytään eriävän mielipiteen 1 (C 7) mukaisena. 
Ed. Essayah ehdotti, että valiokunnan kannanotto hyväksytään eriävän mielipiteen 3 (D 7) mukaisena. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. 
Ed. Vähämäen ehdotuksesta äänestettiin pj. Koskisen tekemää ehdotusta vastaan. Äänin 12—4, 5 tyhjää valiokunta hyväksyi pj. Koskisen ehdotuksen. 
Seuraavaksi äänestettiin ed. Heinosen ehdotuksesta pj. Koskisen tekemää ehdotusta vastaan. Äänin 12—4, 5 tyhjää valiokunta hyväksyi pj. Koskisen ehdotuksen. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valtiovarainvaliokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. Aiempaan lausuntoonsa (VaVL 2/2020 vp) viitaten valiokunta painottaa myöntökriteereiden täsmentämistä siten, että tuki kohdistuu tehokkaimmin niihin maihin, jotka ovat eniten kärsineet koronaepidemiasta. Tämä vahvistaisi osaltaan tukivälineen poikkeuksellista luonnetta. Valiokunta pitää myös perusteltuna, että tukitoimet liitetään kiinteämmin uudistusohjelmien toimeenpanoon ja että niillä ei heikennetä jäsenvaltioiden omaa vastuuta julkisen talouden hoidosta. Valiokunta painottaa uudistusten ja investointien toteuttamiseen tarvittavan kansallisen omistajuuden vahvistamista sekä varainhoidon valvonnan ja tilintarkastuksen asianmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä. Tämä edellyttää vahvaa ehdollisuutta oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisesta. Valiokunta pitää välttämättömänä, että Suomen kumulatiiviset kokonaisvastuut säilyvät edelleen sellaisella tasolla, että ne eivät vaaranna valtion taloudellista kantokykyä eivätkä rahoitusaseman kestävyyttä. Suomen ja muiden jäsenvaltioiden vastuiden enimmäismäärät tulee säätää selkeästi ilman hämärää yhteisvastuullisuutta. 
Ilmoitettiin, että eriävät mielipiteet tulee jättää tänään klo 15.00 mennessä. 
Valiokunnan kannanottoon jätettiin kolme eriävää mielipidettä (ps, kok ja kd). 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta elpymis- ja palautumistuki-välineestä
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-308948
Komission ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta elpymis- ja palautumistuki-välineestä
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta Vaiteliaisuuspyyntö kohdistuu kantaosion kappaleeseen ”Jäsenmaakohtainen enimmäissaanto” kokonaisuudessaan. 
Asia tuli käsitellyksi asian U 30/2020 vp jatkokirjelmän UJ 19/2020 vp yhteydessä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi COM(2020) 409 final teknisen tuen välineen perustamisesta (teknisen tuen väline)
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teknisen tuen välineen perustamisesta (COM(2020) 409 final)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston E-selvitys
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-311014
U 4518_U 2720_U 3020_VaV_140720_Kok eriävä mielipide.pdf
A 9
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-311016
U 4518_UJ 2220_VaV_140720_PS eriävä mielipide.pdf
B 9
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-311009
U 2920_VaV_140720_kd eriävä mielipide.pdf
C 9
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Yhteiskäsittely: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
finanssineuvos, yksikön päällikkö
Marketta
Henriksson
valtiovarainministeriö
työelämäprofessori
Vesa
Vihriälä
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä pj. Koskinen ehdotti, että valiokunnan kannaksi hyväksytään myöhemmin tässä kohdassa kirjattu kannanotto. 
Ed. Heinonen ed. Sarkomaan kannattamana ehdotti, että valiokunnan kannanotto hyväksytään eriävän mielipiteen 2 (A 9) mukaisena. 
Ed. Vähämäki ed. Savion kannattamana ehdotti, että valiokunnan kannanotto hyväksytään eriävän mielipiteen 1 (B 9) mukaisena. 
Ed. Essayah ehdotti, että valiokunnan kannanotto hyväksytään eriävän mielipiteen 3 (C 9) mukaisena. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. 
Ed. Vähämäen ehdotuksesta äänestettiin pj. Koskisen tekemää ehdotusta vastaan. Äänin 12—4, 5 tyhjää valiokunta hyväksyi pj. Koskisen ehdotuksen. 
Seuraavaksi äänestettiin ed. Heinosen ehdotuksesta pj. Koskisen tekemää ehdotusta vastaan. Äänin 12—4, 5 tyhjää valiokunta hyväksyi pj. Koskisen ehdotuksen. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Ilmoitettiin, että eriävät mielipiteet tulee jättää tänään klo 15.00 mennessä. 
Valiokunnan kannanottoon jätettiin kolme eriävää mielipidettä (ps, kok ja kd). 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
10
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teknisen tuen välineen perustamisesta (COM(2020) 409 final)
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-308938
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teknisen tuen välineen perustamisesta (COM(2020) 409 final)
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Asia tuli käsitellyksi asian U 29/2020 vp yhteydessä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
11
Valtioneuvoston selvitys: Komission lisätalousarvioesitys nro 7 talousarviovuodelle 2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310929
Komission lisätalousarvioesitys nro 7 EU:n talousarvioon vuodelle 2020
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-311006
E 8920_VaV_140720_PS eriävä mielipide.pdf
A 11
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-311005
E 8920_VaV_140720_Kd eriävä mielipide.pdf
B 11
Ennakkokäsittely 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
budjettineuvos
Panu
Kukkonen
valtiovarainministeriö
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä pj. Koskinen ehdotti, että valiokunnan kannaksi hyväksytään myöhemmin tässä kohdassa kirjattu kannanotto. 
Ed. Vähämäki ed. Savion kannattamana ehdotti, että valiokunnan kannanotto hyväksytään eriävän mielipiteen 1 (A11) mukaisena. 
Ed. Essayah ehdotti, että valiokunnan kannanotto hyväksytään eriävän mielipiteen 2 (B 11) mukaisena. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. 
Ed. Vähämäen ehdotuksesta äänestettiin pj. Koskisen tekemää ehdotusta vastaan. Äänin 12—4, 5 tyhjää valiokunta hyväksyi pj. Koskisen ehdotuksen. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Ilmoitettiin, että eriävät mielipiteet tulee jättää tänään klo 15.00 mennessä. 
Valiokunnan kannanottoon jätettiin kaksi eriävää mielipidettä (ps ja kd). 
12
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310713
Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta 28.5.2020 annettu komission muutettu ehdotus
Ennakkokäsittelyssä mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä UJ 21/2020 vp. 
Valiokunta päätti, ettei asian UJ 21/2020 vp johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
13
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1303/2013 ja 223/2014 muuttamisesta sekä ohjelmakaudelle 2021–2027 annettujen ehdotusten muuttamisesta (elpymistoimet koheesiopolitiikassa)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310557
Elpymistoimet koheesiopolitiikassa
Ennakkokäsittelyssä mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä UJ 18/2020 vp. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta huomiovärillä merkittyjenkoheesiopolitiikan tarkennettujen kantojenosalta Suomen neuvottelutavoitteidenturvaamiseksi, kunnes MFFrahoituskokonaisuudesta käytävät neuvotteluton saatettu päätökseen. 
Valiokunta päätti, ettei asian UJ 18/2020 vp johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
14
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310374
Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistamista koskevat ehdotukset - komission ehdottamat muutokset elpymisvälineen toimeenpanemiseksi
Ennakkokäsittelyssä mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä UJ 16/2020 vp. 
Valiokunta päätti, ettei asian UJ 16/2020 vp johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
15
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta EU:n ulkosuhderahoitusjärjestelmäksi rahoituskaudelle 2021–2027, sisältäen ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta; neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän, Euratomin perustamissopimukseen perustuvan eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustamisesta; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta; neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä; sekä unionin ulkoasioiden korkean edustajan ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan rauhanrahaston perustamisesta.
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-309821
Komission ehdottaman elpymisvälineen ulkosuhderahoitusta koskevat muutosehdotukset
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-294116
EU:n ulkosuhderahoitusjärjestelmän uudistaminen rahoituskaudella 2021–2027
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 15/2020 vp - U 88/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
16
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukaisesta julkisen sektorin lainajärjestelystä
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-308931
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukaisesta julkisen sektorin lainajärjestelystä
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
17
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta (InvestEU-ohjelma)
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-308934
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta (InvestEU-ohjelma)
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
18
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakavaraisuustukivälineestä ja asetuksen (EU) n:o 1017/2015 muuttamisesta (Solvency Support Instrument)
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-308936
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakavaraisuustukiväli-neestä ja asetuksen (EU) n:o 1017/2015 muuttamisesta (Solvency Support Instrument)
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
19
Muut asiat
20
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 1.9.2020 klo 12.00 tai myöhemmin päätettävänä ajankohtana. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 2.9.2020 10.34