Pöytäkirja
VaVP
36
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Keskiviikko 2.9.2020 klo 12.00—12.59
Eduskuntatalon auditorio
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
varapuheenjohtaja
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Jussi
Saramo
vas
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Pia
Viitanen
sd
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Markku
Eestilä
kok
varajäsen
Sari
Essayah
kd
varajäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
varajäsen
Petri
Honkonen
kesk
varajäsen
Anne
Kalmari
kesk
varajäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
varajäsen
Jukka
Kopra
kok
varajäsen
Merja
Kyllönen
vas
varajäsen
Jani
Mäkelä
ps
varajäsen
Riitta
Mäkinen
sd
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 27 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310374
Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistamista koskevat ehdotukset - komission ehdottamat muutokset elpymisvälineen toimeenpanemiseksi
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 16/2020 vp - U 73/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokunta päätti 14.7.2020, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310713
Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta 28.5.2020 annettu komission muutettu ehdotus
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 21/2020 vp - U 2/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokunta päätti 14.7.2020, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1303/2013 ja 223/2014 muuttamisesta sekä ohjelmakaudelle 2021–2027 annettujen ehdotusten muuttamisesta (elpymistoimet koheesiopolitiikassa)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310557
Elpymistoimet koheesiopolitiikassa
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 18/2020 vp - U 25/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta jatkokirjelmässä UJ 18/2020 vp huomiovärillä merkittyjen koheesiopolitiikan tarkennettujen kantojen osalta Suomen neuvottelutavoitteiden turvaamiseksi, kunnes MFF-rahoituskokonaisuudesta käytävät neuvottelut on saatettu päätökseen. Valiokunta edellyttää, että sille annetaan viipymättä tieto siitä, mikäli vaiteliaisuusmääräys voidaan purkaa jo tätä ennen vaarantamatta Suomen neuvottelutavoitteiden toteutumista. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokunta päätti 14.7.2020, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-311168
UJ 22_2020 vp - U 45_2018 vp vaiteliaisuuspyyntö poistettu 23.7.2020 perusmuistio
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-311194
UJ 2_2020 vp - U 45_2018 vp vaiteliaisuuspyyntö poistettu 23.7.2020 perusmuistio
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 22/2020 vp - U 45/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokunta hyväksyi 14.7.2020 asiassa kannanoton. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan unionin elpymisvälineen perustaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-311164
UJ 20_2020 vp - U 27_2020 vp vaiteliaisuuspyyntö poistettu 23.7.2020 perusmuistio
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 20/2020 vp - U 27/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokunta hyväksyi 14.7.2020 asiassa kannanoton. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi COM(2020) 408 final elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta (elpymis- ja palautumistukiväline)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-311167
UJ 19_2020 vp - U 30_2020 vp vaiteliaisuuspyyntö poistettu 23.7.2020 perusmuistio
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 19/2020 vp - U 30/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokunta hyväksyi 14.7.2020 asiassa kannanoton. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin vuoden 2021 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvä ennakkoarvio vuodelle 2021 (budjetti; Euroopan unioni)
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310884
Euroopan unionin vuoden 2021 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvä komission ennakkoarvio vuodelle 2021 (budjetti; Euroopan unioni)
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokunta hyväksyi 14.7.2020 asiassa kannanoton. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
10
Valtioneuvoston selvitys: Komission lisätalousarvioesitys nro 7 talousarviovuodelle 2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310929
Komission lisätalousarvioesitys nro 7 EU:n talousarvioon vuodelle 2020
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokunta hyväksyi 14.7.2020 asiassa kannanoton. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
11
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista (1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti Eurooppa" ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä (2021-2027), (2) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti Eurooppa (2021-2027) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta, (3) neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa "Horisontti Eurooppa" täydentävästä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman perustamisesta vuosiksi 2021- 2025, (4) neuvoston päätökseksi eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle tehdyn neuvoston päätöksen muuttamisesta sekä ehdotuksista laadittu muistio, ja 5) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) Nro 912/2010, (EU) Nro 1285/2013, (EU) Nro 377/2014 ja päätöksen 541/2015/EU kumoamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310497
Horisontti Eurooppa. Komission muutettu ehdotus Horisontti Eurooppa -ohjelman asetuksesta ja sen erityisohjelman päätöksestä.
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 17/2020 vp - U 70/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian U 70/2018 vp - UJ 17/2020 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
12
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukaisesta julkisen sektorin lainajärjestelystä (julkisen sektorin lainajärjestely)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Päätettiin kutsua kuultavaksi valtiovarainministeriö. 
13
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta (InvestEU-ohjelma)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Päätettiin kutsua kuultavaksi valtiovarainministeriö. 
14
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakavaraisuustukivälineestä ja asetuksen (EU) N:o 1017/2015 muuttamisesta (vakavaraisuustukiväline)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Päätettiin kutsua kuultavaksi valtiovarainministeriö. 
15
Valtioneuvoston selvitys: Komission kestävän rahoituksen teknisen asiantuntijatyöryhmän loppuraportti kestävää sijoittamista helpottavan kehyksen teknisistä arviointikriteereistä
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310571
Komission kestävän rahoituksen teknisen asiantuntijatyöryhmän loppuraportti kestävää sijoittamista helpottavan kehyksen teknisistä arviointikriteereistä
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
16
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
17
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä kalastustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista vuosina 2021–2023 (unionin autonomiset tariffikiintiöt; kalastustuotteet)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
18
Toimenpidealoite arvonlisäveron tilapäisestä alentamisesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
19
Toimenpidealoite etäyhteydellä tapahtuvan tietokonehuollon lisäämisestä kotitalousvähennyksen piiriin
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
20
Toimenpidealoite Verohallinnon kotitalousvähennyslomakkeen lähettämisestä esitäytetyn veroilmoituksen mukana yli 65-vuotiaille
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kokous keskeytettiin klo 12.25 ja sitä jatkettiin klo 12.35. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
21
Komission lisätalousarvioesitys nro 8 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020, maksumäärärahojen lisäys
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-311802
Komission lisätalousarvioesitys nro 8 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020, maksumäärärahojen lisäys
Ennakkokäsittely 
Etäkuuleminen 
Kuultavana oli: 
neuvotteleva virkamies
Anna-Lotta
Hyvärinen
valtiovarainministeriö
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä pj. Koskinen ehdotti, että asiassa yhdytään valtioneuvoston kantaan.  
Ed. Essayah ehdotti, että asiassa hyväksytään seuraava kannanotto: Valiokunta ei hyväksy valtioneuvoston kantaa eikä siinä hyväksyttyä lisärahoitusta, joka tarkoittaa Suomen jäsenmaksujen kasvua 90 milj. eurolla vuonna 2020. Lisäykset kuluvan vuoden EU-budjettiin tulisi löytää EU-budjetin sisältä. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
22
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission esityksestä Euroopan unionin varainhoitovuoden 2021 yleiseksi talousarvioksi (budjetti; Euroopan unioni)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Lisäselvitys EDK-2020-AK-318693
U 43/2020 vp VaV 02.09.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 22
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Etäkuuleminen 
Kuultavana oli: 
neuvotteleva virkamies
Anna-Lotta
Hyvärinen
valtiovarainministeriö
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
valtiovarainministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä pj. Koskinen ehdotti, että valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan, viitaten samalla asian E 87/2020 vp yhteydessä 14.7.2020 valiokunnan hyväksymään kannanottoon.  
Ed. Vähämäki ed. Koskelan kannattama ehdotti, että asiassa hyväksytään seuraava kannanotto: Valiokunta ei hyväksy valtioneuvoston kantaa, eikä Suomen EU-maksuosuuden kasvattamista ja siitä aiheutuvaa eduskunnan päättämien julkisen talouden kehysten ylittymistä. Julkisen talouden suunnitelmassa varattu EU-jäsenmaksut ylittyvät 149 milj. eurolla, mikä kaventaa samalla kansallista talouden liikkumavaraa. Lisäbudjettien myötä Suomen maksut uhkaavat nousta lähemmäksi 2,5 mrd. euroa. Valtioneuvoston tulee ottaa tiukempi kanta siihen, että EU-budjetteja ei jatkossa kasvateta lisäbudjettimenettelyllä ja huolehtia siitä, että yllättäviin menoihin osoitetaan varat olemassa olevista varoista muiden otsakkeiden alta. 
Ed. Essayah ehdotti, että asiassa hyväksytään seuraavaa kannanotto: Viitaten asian 87/2020 vp yhteydessä 14.7.2020 esitettyyn eriävään mielipiteeseen (kd) valiokunta ei yhdy valtioneuvosto kantaan, eikä hyväksy elpymisrahaston perustamista ja sen rahoittamista yhteisvastuullisella lainanotolla. Talousarvion sitoumus- ja maksumäärärahoja ei myöskään tule kasvattaa elpymisrahastosta aiheutuvilla menoilla. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. 
Ed. Vähämäen ehdotuksesta äänestettiin pj. Koskisen ehdottamaa kantaa vastaan. Äänin 12—5 valiokunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan viitaten samalla asian E 87/2020 vp yhteydessä 14.7.2020 hyväksymäänsä kannanottoon. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
23
Toissijaisuusasioiden lista
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. Saapunut TS 42, 45, 46, 48, 50, 51 ja 56/2020 vp 
24
Muut asiat
Keskusteltiin valiokunnan kokousjärjestelyistä ja syksyn aikataulusta. 
Ilmoitettiin, että valiokunnan epävirallinen etäkokous pidetään tiistaina 8.9.2020 klo 12.00. 
25
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 11.9.2020 klo 11.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
Viimeksi julkaistu 2.10.2020 12.37