Pöytäkirja
VaVP
37
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Perjantai 11.9.2020 klo 11.30—11.45
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
varapuheenjohtaja
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Jussi
Saramo
vas
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Sari
Essayah
kd
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Kalle
Jokinen
kok
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission tiedonannosta (Avoimen ja turvallisen Euroopan rakentaminen: sisäasioiden talousarvio kaudelle 2014-2020) ja ehdotuksesta asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta (turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto), ehdotuksesta asetukseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa (ulkorajarahasto), ehdotuksesta asetukseksi poliisiyhteistyön, rikosten ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa (poliisiyhteistyörahasto) sekä ehdotuksesta asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoon ja poliisiyhteistyön, rikollisuuden ...
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-311326
Valtioneuvoston jatkokirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 (jäljempänä horisontaaliasetus) muuttamisesta vapauttamismenettelyn osalta - Komission asiakirja COM (2020) 309 final
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 23/2020 vp - U 7/2012 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Jatkokirjelmä UJ 23/2020 vp lähetettiin hallinto- ja turvallisuusjaostoon. 
4
Komission lisätalousarvioesitys nro 8 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020, maksumäärärahojen lisäys
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-311802
Komission lisätalousarvioesitys nro 8 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020, maksumäärärahojen lisäys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokunta hyväksyi 2.9.2020 asiassa kannanoton, jossa se yhtyi valtioneuvoston kantaan. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle veroalan hyvästä hallintotavasta EU:ssa ja sen ulkopuolella
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-311606
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle veroalan hyvästä hallintotavasta EU:ssa ja sen ulkopuolella
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
6
Komission tiedonanto oikeudenmukaista ja tehokasta verotusta koskevasta toimintasuunnitelmasta elpymisstrategian tueksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-311616
Komission tiedonanto oikeudenmukaista ja tehokasta verotusta koskevasta toimintasuunnitelmasta elpymisstrategian tueksi
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-311615
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle oikeudenmukaista ja yksinkertaista verotusta koskeva toimintasuunnitelma elpymisstrategian tueksi
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotusta koskevaksi sääntelyksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 viidenneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijaa etäkuulemisessa 8.9.2020: 
Kuultavana oli: 
apulaisbudjettipäällikkö
Annika
Klimenko
valtiovarainministeriö
Asia lähetettiin jaostoihin asiayhteyden mukaisesti. 
10
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukaisesta julkisen sektorin lainajärjestelystä (julkisen sektorin lainajärjestely)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312766
U 31/2020 vp VaV 08.09.2020 finanssineuvos Kristina Sarjo, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijaa etäkuulemisessa 8.9.2020: 
Kuultavana oli: 
finanssineuvos
Kristina
Sarjo
valtiovarainministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Essayah ehdotti, että valiokunta ei hyväksy valtioneuvoston kantaa, eikä ehdotettua lainajärjestelyä, sillä monivuotinen rahoituskehys ja kriisitoimenpiteet ja yhteisvastuullisella lainanotolla perustettava elpymisrahasto on pidettävä erillään. Kristillisdemokraatit eivät ole kannattaneet elpymisvälineen perustamista, joten emme kannata komission ehdotusta esitetyssä muodossa. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Kannanottoon jätettiin eriävä mielipide: kd 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
11
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta (InvestEU-ohjelma)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312767
U 32/2020 vp VaV 08.09.2020 finanssineuvos Kristina Sarjo, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijaa etäkuulemisessa 8.9.2020: 
Kuultavana oli: 
finanssineuvos
Kristina
Sarjo
valtiovarainministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Essayah ehdotti, että valiokunta ei hyväksy valtioneuvoston kantaa, eikä ehdotettua investointiohjelmaa, sillä monivuotinen rahoituskehys ja kriisitoimenpiteet ja yhteisvastuullisella lainanotolla perustettava elpymisrahasto on pidettävä erillään. Kristillisdemokraatit eivät ole kannattaneet elpymisvälineen perustamista, joten emme kannata komission ehdotusta esitetyssä muodossa. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Kannanottoon jätettiin eriävä mielipide: kd 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
12
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakavaraisuustukivälineestä ja asetuksen (EU) N:o 1017/2015 muuttamisesta (vakavaraisuustukiväline)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312768
U 33/2020 vp VaV 08.09.2020 finanssineuvos Kristina Sarjo, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijaa etäkuulemisessa 8.9.2020: 
Kuultavana oli: 
finanssineuvos
Kristina
Sarjo
valtiovarainministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Eurooppa-neuvosto ei ole hyväksynyt ehdotusta erillisen vakavaraisuustukivälineen perustamisesta, eikä sille ole osoitettu rahoitusta. Asia ei näin ollen anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
13
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukaisesta julkisen sektorin lainajärjestelystä
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-308931
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukaisesta julkisen sektorin lainajärjestelystä
Merkittiin, että asia tuli käsitellyksi asian U 31/2020 vp yhteydessä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
14
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta (InvestEU-ohjelma)
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-308934
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta (InvestEU-ohjelma)
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin, että asia tuli käsitellyksi asian U 32/2020 vp yhteydessä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
15
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakavaraisuustukivälineestä ja asetuksen (EU) n:o 1017/2015 muuttamisesta (Solvency Support Instrument)
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-308936
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakavaraisuustukiväli-neestä ja asetuksen (EU) n:o 1017/2015 muuttamisesta (Solvency Support Instrument)
Merkittiin, että asia tuli käsitellyksi asian U 33/2020 vp yhteydessä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
16
Muut asiat
Tiedoksi: 
Valtiovarainministeri Vanhanen on valiokunnan kuultavana talousarvioesityksestä vuodelle 2021 keskiviikkona 7.10.2020 klo 8.30. 
17
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 18.9.2020 klo 11.30, eduskuntatalon auditoriossa. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
Viimeksi julkaistu 11.9.2020 14.19