Pöytäkirja
VaVP
38
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Perjantai 18.9.2020 klo 11.30—11.47
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
varapuheenjohtaja
Esko
Kiviranta
kesk
(vpj. 1—4)
jäsen
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Katri
Kulmuni
kesk
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
(vpj. 5—10)
jäsen
Jussi
Saramo
vas
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Pia
Viitanen
sd
varajäsen
Sari
Essayah
kd
varajäsen
Petri
Honkonen
kesk
varajäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
varajäsen
Jussi
Wihonen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 23 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Muutokset valiokunnan ja jaostojen kokoonpanoissa
Merkittiin, että ed. Lohelle on 11.9.2020 täysistunnossa myönnetty vapautus valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä. 
Merkittiin, että eduskunta on valiokuntien täydennysvaalissa 15.9.2020 valinnut valtiovarainvaliokuntaan jäseneksi ed. Katri Kulmunin. 
Päätettiin valita: 
- verojaostoon (VeJ) ed. Lohen tilalle lisäjäseneksi ed. Kulmuni 
- työ- ja elinkeinojaostoon (TeJ) ed. Lohen tilalle jäseneksi ed. Kulmuni. 
4
Valiokunnan varapuheenjohtajan vaali
Edustaja Kivirannalle myönnettiin pyynnöstä vapautus valiokunnan varapuheenjohtajan tehtävästä.  
Valiokunta päätti yksimielisesti ilman vaalia valita varapuheenjohtajakseen edustaja Kivirannan ehdotuksesta edustaja Pirttilahden. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-314553
Hallituksen esitys eduskunnalle covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta
A 5
Esiteltiin verojaoston mietintöluonnos. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Lepomäki ed. Essayahin kannattamana ehdotti, että mietintöluonnos hyväksytään vastalauseessa (B 5) esitetyin muutoksin. 
Ed. Lepomäen ehdotuksesta äänestettiin mietintöluonnosta vastaan. Äänin 11—5, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Mietintöön jätettiin kokouksessa vastalause: kok ja kd 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission tiedonannosta (Avoimen ja turvallisen Euroopan rakentaminen: sisäasioiden talousarvio kaudelle 2014-2020) ja ehdotuksesta asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta (turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto), ehdotuksesta asetukseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa (ulkorajarahasto), ehdotuksesta asetukseksi poliisiyhteistyön, rikosten ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa (poliisiyhteistyörahasto) sekä ehdotuksesta asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoon ja poliisiyhteistyön, rikollisuuden ...
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-311326
Valtioneuvoston jatkokirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 (jäljempänä horisontaaliasetus) muuttamisesta vapauttamismenettelyn osalta - Komission asiakirja COM (2020) 309 final
Esiteltiin hallinto- ja turvallisuusjaoston päätösehdotus. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. UJ 23/2020 vp - U 7/2012 vp 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission lisätalousarvioesityksestä nro 8 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 (lisäbudjetti 8/2020; Euroopan unioni)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Lausuntonaan valtiovarainvaliokunta uudistaa 2.9.2020 ennakollisesti hyväksymänsä kannanoton kirjelmän E 98/2020 vp käsittelyn yhteydessä, jossa se yhtyi valtioneuvoston kantaan. 
Ed. Essayah viittasi tässä kohdassa ennakkokäsittelyssä jättämäänsä eriävään kannanottoon.  
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Toimenpidealoite ensihoitoajoneuvojen määrittelystä verovapaiksi
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
9
Muut asiat
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-315388
Draft agenda_IPC SECG_updated on 170920_EN.pdf
A 9
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-315389
Technichal information_IPC SECG_EN.pdf
B 9
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-314396
OECD_GPN-Meeting-Oct-2020-Draft-Programme.pdf
C 9
Parlamentaarinen Artikla 13 -konferenssi järjestetään 12.10.2020 videoyhteyksin. Konferenssiin osallistuvat pj. Koskinen sekä edustajat Lepomäki ja Kulmuni. 
Tiedoksi: 
OECD:n verkkoseminaari parlamentaarikoille 1.-2.10.2020. 
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 24.9.2020 klo 11.30, eduskuntatalon auditoriossa. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
Viimeksi julkaistu 22.9.2020 10.07