Pöytäkirja
VaVP
43
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Perjantai 16.10.2020 klo 11.30—12.36
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
varapuheenjohtaja
Arto
Pirttilahti kesk
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
jäsen
Timo
Heinonen kok
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Merja
Kyllönen vas
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Sari
Essayah
kd
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Petri
Honkonen
kesk
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
varajäsen
Katja
Hänninen vas
varajäsen
Anne
Kalmari kesk
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Toimi
Kankaanniemi ps
varajäsen
Lulu
Ranne ps
varajäsen
Veronica
Rehn-Kivi r
varajäsen
Jussi
Wihonen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 24 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Muutokset valiokunnan ja jaostojen kokoonpanoissa
Merkittiin, että ed. Jussi Saramolle on 13.10.2020 myönnetty vapautus valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä ja ed. Merja Kyllöselle vapautus valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä. 
Merkittiin, että valiokuntien täydennysvaalissa 14.10.2020 on valtiovarainvaliokunnan jäseneksi valittu ed. Merja Kyllönen ja varajäseneksi ed. Katja Hänninen. 
Päätettiin valita: 
- Hallinto- ja turvallisuusjaostoon (HtJ) ed. Saramon tilalle jäseneksi ed. Kyllönen. 
- Verojaostoon (VeJ) ed. Saramon tilalle jäseneksi ed. Lohikoski. 
- Työ- ja elinkeinojaostoon (TeJ) ed. Lohikosken tilalle jäseneksi ed. Hänninen. 
- Kunta- ja terveysjaostoon (KutJ) ed. Saramon tilalle jäseneksi ed. Hänninen. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2021 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustamisesta (Tulli-ohjelma)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
9
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (veroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustamisesta)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
10
Valtioneuvoston selvitys: Komission lisätalousarvioesitys nro 9 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020; komission ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-322623
Komission lisätalousarvioesitys nro 9 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020; komission ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Etäkuuleminen 
Kuultavana oli: 
neuvotteleva virkamies
Anna-Lotta
Hyvärinen
valtiovarainministeriö
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
11
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-318649
Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistamista koskevat ehdotukset
Valiokuntaneuvos Nuutila esitteli maatalousjaoston päätösehdotuksen. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. UJ 30/2020 vp 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
12
Hallituksen vuosikertomus 2019
Kertomus
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-317902
Hallituksen vuosikertomus 2019
A 12
Jaoston pj. Vähämäki esitteli hallinto- ja turvallisuusjaoston lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
13
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa –ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021-2027 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita, yritysten mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014, (EU) N:o 258/2014, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) 2017/826 kumoamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-319818
U-jatkokirje; EU:n monivuotinen rahoituskehys 2021 – 2027; Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa –ohjelman perustamisesta ohjelmakaudelle 2021 - 2027 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan oh-jelman perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014, (EU) N:o 258/2014, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) 2017/826 kumoamisesta
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä UJ 31/2020 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
14
Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-30.6.2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-318937
Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-30.6.2020
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
15
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323641
HE 146/2020 vp VaV 16.10.2020 yksikön päällikkö, finanssineuvos Tanja Rantanen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323642
HE 146/2020 vp VaV 16.10.2020 yksikön päällikkö, finanssineuvos Tanja Rantanen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto_Veroh
B 15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323646
HE 146/2020 vp VaV 16.10.2020 erityisasiantuntija Pekka Montell, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
C 15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323647
HE 146/2020 vp VaV 16.10.2020 johtaja, hallintotieteiden tohtori Eero Laesterä, FCG Finnish Consulting Asiantuntijalausunto
D 15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323053
HE 146/2020 vp VaV 16.10.2020 johtaja, pääekonomisti Penna Urrila, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
E 15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323055
HE 146/2020 vp VaV 16.10.2020 pääekonomisti Ilkka Kaukoranta, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
F 15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323056
HE 146/2020 vp VaV 16.10.2020 ekonomisti Antti Koskela, STTK ry Asiantuntijalausunto
G 15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323058
HE 146/2020 vp VaV 16.10.2020 pääekonomisti Pasi Sorjonen, Akava ry Asiantuntijalausunto
H 15
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-323059
HE 146/2020 vp VaV 16.10.2020 pääekonomisti Pasi Sorjonen, Akava ry Asiantuntijalausunto
I 15
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty muihin erikoisvaliokuntiin lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava viimeistään 13.11.2020. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Asia lähetettiin jaostoihin asiayhteyden mukaisesti. 
Kuultavina olivat (etäkuuleminen): 
yksikön päällikkö, finanssineuvos
Tanja
Rantanen
valtiovarainministeriö
liite
erityisasiantuntija
Jussi
Lammassaari
valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija
Pekka
Montell
Suomen Kuntaliitto
liite
johtaja, hallintotieteiden tohtori
Eero
Laesterä
FCG Finnish Consulting
liite
Merkittiin, että valiokunta on kuullut asiantuntijoita epävirallisessa etäkokouksessa 13.10.2020. 
Kuultavina olivat (etäkuuleminen): 
johtaja, pääekonomisti
Penna
Urrila
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
pääekonomisti
Ilkka
Kaukoranta
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
ekonomisti
Antti
Koskela
STTK ry
liite
pääekonomisti
Pasi
Sorjonen
Akava ry
liite
16
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2020-AK-321756
HE 14620_VaV_161020_Paliskuntain yhdistys_Maatalousjaostolle.pdf
A 16
Esityslistan liite EDK-2020-AK-323486
Kannanotto Sodankylän kunta ei hyväksy kaivoslain irrottamista kaivoslain uudistamisesta.pdf
B 16
Merkittiin jaetuksi Paliskuntain yhdistyksen kirjallinen lausunto. Lausunto lähetettiin maatalousjaostoon. 
Merkittiin jaetuksi Sodankylän kunnan kannanotto käynnissä olevaan kaivoslain uudistamiseen liittyen. Kannanotto lähetettiin verojaostoon. 
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava epävirallinen etäkokous on tiistaina 20.10.2020 klo 12.00. 
17
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 23.10.2020 klo 11.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 23.10.2020 14.22