Pöytäkirja
VaVP
45
2017 vp
Valtiovarainvaliokunta
Tiistai 10.10.2017 klo 12.00—13.36
Läsnä
puheenjohtaja
Timo
Kalli
kesk
varapuheenjohtaja
Ville
Vähämäki
ps
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Eero
Heinäluoma
sd
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Kauko
Juhantalo
kesk
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Krista
Kiuru
sd
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Outi
Mäkelä
kok
jäsen
Mats
Nylund
r
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Antti
Rantakangas
kesk
jäsen
Markku
Rossi
kesk
jäsen
Maria
Tolppanen
sd
jäsen
Matti
Torvinen
si
jäsen
Kari
Uotila
vas
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ozan
Yanar
vihr
varajäsen
Olavi
Ala-Nissilä
kesk
varajäsen
Li
Andersson
vas
varajäsen
Markku
Eestilä
kok
varajäsen
Timo
Harakka
sd
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Lasse
Hautala
kesk
varajäsen
Pauli
Kiuru
kok
varajäsen
Riitta
Myller
sd
varajäsen
Markku
Pakkanen
kesk
varajäsen
Joakim
Strand
r
varajäsen
Eero
Suutari
kok
varajäsen
Harry
Wallin
sd
varajäsen
Peter
Östman
kd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
valiokuntaneuvos
Maarit
Pekkanen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 24 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain 57 ja 66 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2017-AK-137737
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain 57 ja 66 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
A 3
Sihteeri esitteli verojaoston mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä koskevasta pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla (verotuksen alan tietojenvaihtodirektiivin muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Esityslistan liite EDK-2017-AK-146404
U 43_2017 vp _Vastalause.pdf
A 4
Esiteltiin verojaoston päätösehdotus. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisen käsittelyn aikana ed. Uotila ed. Yanarin, ed. Viitasen ja ed. Harakan kannattamina ehdotti, että valiokunnan kannaksi hyväksytään eriävässä mielipiteessä ehdotettu kanta (A 4). Asiasta äänestettiin verojaoston kantaa vastaan. Äänin 12—6, 1 tyhjä valiokunta hyväksyi verojaoston ehdottaman kannan. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-145771
HE 106/2017 vp VaV 10.10.2017 toimitusjohtaja Vesa Vihriälä, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-145664
HE 106/2017 vp VaV 10.10.2017 ennustepäällikkö Ilkka Kiema, Palkansaajien tutkimuslaitos Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-145852
HE 106/2017 vp VaV 10.10.2017 ennustepäällikkö Janne Huovari, Pellervon taloustutkimus PTT Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-145627
HE 106/2017 vp VaV 10.10.2017 tutkimusjohtaja Essi Eerola, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto
D 5
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
toimitusjohtaja
Vesa
Vihriälä
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
liite
ennustepäällikkö
Ilkka
Kiema
Palkansaajien tutkimuslaitos
liite
ennustepäällikkö
Janne
Huovari
Pellervon taloustutkimus PTT
liite
tutkimusjohtaja
Essi
Eerola
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Vaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021-
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja
Vaikuttaminen EU:n monivuotiseen rahoituskehykseen 2021 - koheesiopolitiikan uudistaminen
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö
Satu
Keskinen
valtioneuvoston kanslia
neuvotteleva virkamies
Petri
Haapalainen
työ- ja elinkeinoministeriö
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 13.10.2017 klo 11.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Maarit
Pekkanen
Viimeksi julkaistu 2.11.2017 15:04