Pöytäkirja
VaVP
5
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Tiistai 3.3.2020 klo 13.57—13.58
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
jäsen
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Heli
Järvinen
vihr
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Markus
Lohi
kesk
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Jussi
Saramo
vas
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Markku
Eestilä
kok
varajäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
varajäsen
Sari
Essayah
kd
varajäsen
Petri
Honkonen
kesk
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Kalle
Jokinen
kok
varajäsen
Anne
Kalmari
kesk
varajäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
varajäsen
Jani
Mäkelä
ps
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
varajäsen
Jussi
Wihonen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 27 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-287786
Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistamista koskevat ehdotukset
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 4/2020 vp - U 73/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Asia lähetettiin maatalousjaostoon. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Päätettiin kutsua kuultavaksi työ- ja elinkeinoministeriö. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission delegoitu asetus koskien Kambodzhan GSP tullietuuksien peruuttamista
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-287467
Komission delegoitu asetus koskien Kambodzhan GSP tullietuuksien peruuttamista
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta neuvoston kannan hyväksymiseen saakka. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-284537
Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287538
E 45/2019 vp VaV 03.03.2020 toimistopäällikkö Tuulia Asplund, Suomen Pankki Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287952
E 45/2019 vp VaV 03.03.2020 työelämäprofessori Vesa Vihriälä Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287960
E 45/2019 vp VaV 03.03.2020 väitöskirjatutkija Antti Ronkainen, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287749
E 45/2019 vp VaV 03.03.2020 pääekonomisti, kriisinratkaisuasiantuntija Hanna Westman, Rahoitusvakausvirasto Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287753
E 45/2019 vp VaV 03.03.2020 johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila, Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
E 6
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
toimistopäällikkö
Tuulia
Asplund
Suomen Pankki
liite
työelämäprofessori
Vesa
Vihriälä
liite
väitöskirjatutkija
Antti
Ronkainen
Helsingin yliopisto
liite
pääekonomisti, kriisinratkaisuasiantuntija
Hanna
Westman
Rahoitusvakausvirasto
liite
johtaja, pääekonomisti
Veli-Matti
Mattila
Finanssiala ry
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
7
Muut asiat
Ed. Heinonen ed. Lepomäen ja ed. Sarkomaan kannattamana ehdotti, että järjestetään kuuleminen koronaviruksen vaikutuksista talouteen sekä kuuleminen sitovien henkilömitoitusten rahoittamisesta liittyen hallituksen esitykseen HE 4/2020 vp (hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta). 
Päätettiin järjestää kuuleminen koronaviruksen vaikutuksista talouteen.  
Henkilömitoituksen rahoittamiseen liittyvä kuuleminen päätettiin jättää pöydälle. 
Puheenjohtajan ehdotuksesta päätettiin lisäksi kuulla liikenteen verotuksen uudistamista selvittävää työryhmää. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 10.3.2020 klo 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 14.4.2020 16.27