Pöytäkirja
VaVP
6
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Tiistai 10.3.2020 klo 14.11—14.13
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
(nimenhuudon jälkeen)
varapuheenjohtaja
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Tarja
Filatov
sd
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Heli
Järvinen
vihr
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jussi
Saramo
vas
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Pia
Viitanen
sd
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Markku
Eestilä
kok
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
varajäsen
Sari
Essayah
kd
varajäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
varajäsen
Petri
Honkonen
kesk
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
varajäsen
Kalle
Jokinen
kok
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Anne
Kalmari
kesk
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
varajäsen
Jukka
Kopra
kok
varajäsen
Merja
Kyllönen
vas
varajäsen
Jani
Mäkelä
ps
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
varajäsen
Jussi
Wihonen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Vpj. Kiviranta avasi kokouksen. 
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 29 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Lentovero
Kansalaisaloite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta päätti ryhtyä käsittelemään asiaa. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
4
Lakialoite laiksi ajoneuvoverolain 18 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
5
Koronaviruksen taloudelliset vaikutukset
Valiokunnan oma asia
O 18/2020 vp
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kuulla seuraavia tahoja: valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Pankki, Kansaneläkelaitos, Suomen kuntaliitto, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla, Palkansaajien tutkimuslaitos, Business Finland, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Suomen Yrittäjät ry, taloustieteen dosentti Tuomas Malinen ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL), Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri.  
6
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-284537
Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-288810
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
A 6
Pj. Koskinen ryhtyi johtamaan kokousta. 
Esiteltiin lausuntoluonnos. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Essayah ehdotti, että lausuntoluonnos hyväksytään eriävässä mielipiteessä 2 (C 6) esitetyin muutoksin. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. 
Ed. Vähämäki ed. Savion kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos hyväksytään eriävässä mielipiteessä 1 (B 6) esitetyin muutoksin.  
Ed. Vähämäen ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. Äänin 17—4 valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Lausuntoon jätettiin kokouksessa kaksi eriävää mielipidettä: 2 kpl (B-C 6) 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Komission delegoitu asetus koskien Kambodzhan GSP tullietuuksien peruuttamista
Valtioneuvoston E-selvitys
Esiteltiin verojaoston päätösehdotus. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282872
EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289460
E 61/2019 vp VaV 10.03.2020 EU-erityisasiantuntija Johanna Kentala-Lehtonen, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289458
E 61/2019 vp VaV 10.03.2020 erityisasiantuntija Ilari Valjus, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
B 8
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
EU-erityisasiantuntija
Johanna
Kentala-Lehtonen
valtioneuvoston kanslia
liite
erityisasiantuntija
Ilari
Valjus
valtiovarainministeriö
liite
9
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282874
Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa - investointiohjelma
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282875
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289459
E 62/2019 vp VaV 10.03.2020 finanssineuvos Anne Af Ursin, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 9
Valiokunnassa oli kuultavana: 
finanssineuvos
Anne
Af Ursin
valtiovarainministeriö
liite
10
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289439
U 2/2020 vp VaV 10.03.2020 erityisasiantuntija Martta Viitaniemi, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 10
Valiokunnassa oli kuultavana: 
erityisasiantuntija
Martta
Viitaniemi
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
11
Muut asiat
HE 4/2020 vp (laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta); päätetään mahdollisesta asiantuntijakuulemisesta. 
Pj. Koskinen ehdotti, että erillistä kuulemista ei järjestetä ja totesi, että valtiovarainministeriö tulee 3.4. valiokuntaan kertomaan julkisen talouden suunnitelman valmistelusta. Asiaa tullaan käsittelemään julkisen talouden suunnitelman ja vuoden 2021 valtion talousarvioesityksen käsittelyn yhteydessä. 
Ed. Heinonen ed. Grahn-Laasosen kannattamana ehdotti, että käsitellään henkilömitoituksen rahoittamista (laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta) omana asiana.  
Pj. Koskisen ehdotuksesta äänestettiin ed. Heinosen ehdotusta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta päätti, ettei asiaa käsitellä erillisenä omana asiana. 
12
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 11.3.2020 klo 12.00 F-auditoriossa, julkinen kuuleminen suuren valiokunnan kanssa. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 18.3.2020 14.33