Pöytäkirja
YmVP
12
2020 vp
Ympäristövaliokunta
Torstai 12.3.2020 klo 10.00—11.30
Läsnä
puheenjohtaja
Hannu
Hoskonen
kesk
varapuheenjohtaja
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Petri
Honkonen
kesk (4) (5 osittain)
jäsen
Inka
Hopsu
vihr
jäsen
Petri
Huru
ps
jäsen
Mai
Kivelä
vas
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Sari
Multala
kok (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
jäsen
Mikko
Ollikainen
r
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Katja
Taimela
sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
varajäsen
Jouni
Kotiaho
ps
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-287460
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta
A 3
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-288093
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
A 4
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-290180
PS.pdf
B 4
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Kappale 5: Toiseksi viimeiseksi lauseeksi lisättiin: ”Tätä tukisi EU:n laajuisen hiilibudjetin selvittäminen osana EU:n ilmastolakia.”  
Kappale 6: Neljänneksi viimeiseksi lauseeksi lisättiin: ”Osana kiertotalouden edistämistä on tärkeää tarkastella keinoja puuttua luonnonvarojen ylikulutukseen ja kertakäyttökulutuksen pienentämiseen.” Toiseksi viimeiseksi kappaleeksi lisättiin: ”Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten arvioinnissa on olennaista huomioida koko elinkaari.”  
Kappale 7: Viimeiseksi lisättiin uusi lause: ”Valiokunta pitää tärkeänä, että päästökauppamekanismin toimintaa jatkossa tarkkaillaan ja tarvittaessa vahvistetaan siten, että päästömarkkinoiden toiminta on linjassa vuoden 2050 hiilineutraaliustavoitteen kanssa.” 
Kappale 8: Viimeinen lause muutettiin muotoon: ”Valiokunta katsoo, että EU:n tulisi tarkastella mahdollisuuksia erilaisille kustannustehokkaille politiikkaratkaisuille 2050 hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.” 
Kappale 9: Viimeinen virke muutettiin muotoon: ”Valiokunta yhtyy näkemykseen siitä, että metsiä ja metsäsektoria varten tulee laatia itsenäinen ja kokonaisvaltainen strategia, joka parantaa huomattavasti metsiin vaikuttavien aloitteiden politiikkajohdonmukaisuutta ja mahdollistaa metsien kestävän hyödyntämisen samalla kun pyritään hiilinielujen vahvistamiseen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä ja turvataan metsäluonnon biodiversiteetin suotuisa kehitys.” 
Kappale 10: Ensimmäinen lause muutettiin muotoon: ”Ympäristövaliokunta korostaa valtioneuvoston tavoin EU:n kansainvälistä johtajuutta luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä ja ennallistamisessa. Valiokunta korostaa näkemystä, että luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja ilmastonmuutos kytkeytyvät erottamattomasti toisiinsa, ja niiden aiheuttamiin uhkiin on puututtava yhdessä kaikilla sektoreilla.” 
Kappale 11: Ensimmäinen lause muutettiin muotoon: ”Valiokunta korostaa edelleen valtioneuvoston tavoin, että samanaikaisesti kun EU:n tulee jatkaa ja vahvistaa globaalia ilmastojohtajuutta, tulee selvittää hiilitullien kaltaisten järjestelyjen käyttöönottoa hiilivuotoriskin pienentämiseksi ja hiilidioksidipäästöjen maailmanlaajuisen hinnoittelun edistämiseksi.” 
Ed. Peltokangas esitti ed. Hurun kannattamana eriävästä mielipiteestä lähemmin ilmenevin perustein, että valiokunnan ei tule yhtyä valtioneuvoston kantaan. Suoritetussa äänestyksessä lausuntoluonnos voitti äänin 11—3. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ps 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriympäristön suojelukomiteassa käsiteltävistä lyhyen aikavälin päästövähennystoimista kansainvälisessä merenkulussa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-287770
Neuvottelut Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriympäristön suojelukomiteassa käsiteltävistä lyhyen aikavälin päästövähennystoimista kansainvälisessä merenkulussa
Perusmuistio
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289382
E 9/2020 vp YmV 12.03.2020 erityisasiantuntija Eero Hokkanen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289497
E 9/2020 vp YmV 12.03.2020 erityisasiantuntija Vilja Klemola, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289775
E 9/2020 vp YmV 12.03.2020 erityisasiantuntija Mats Björkendahl, Suomen Varustamot ry Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290111
E 9/2020 vp YmV 12.03.2020 WWF Suomi Asiantuntijalausunto
D 5
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Eero
Hokkanen
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
erityisasiantuntija
Vilja
Klemola
ympäristöministeriö
liite
erityisasiantuntija
Mats
Björkendahl
Suomen Varustamot ry
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
WWF Suomi
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta päätti, ettei asian E 9/2020 vp johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
7
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2020-AK-290042
Toissijaisuusasioiden_lista_2020.pdf
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. Saapunut TS 1/2020 vp (määräaika 17.4.2020). 
8
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2020-AK-289981
Metsähallituksen kutsu Sipoonkorpeen 6.5.2020.pdf
- Metsähallituksen kutsu Sipoonkorpeen ke 6.5.2020. 
- Merkittiin tiedoksi puhemiesneuvoston päätös matkojen perumisesta. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 13.3.2020 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 12.3.2020 16:42