Pöytäkirja
YmVP
15
2020 vp
Ympäristövaliokunta
Torstai 26.3.2020 klo 10.00—11.04
Läsnä
puheenjohtaja
Hannu
Hoskonen
kesk
varapuheenjohtaja
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Petri
Honkonen
kesk (1, 2)
jäsen
Petri
Huru
ps
jäsen
Johan
Kvarnström
sd (3, 4, 5, 6, 7, 8)
jäsen
Sheikki
Laakso
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikko
Ollikainen
r
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Saara-Sofia
Sirén
kok
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Esitys lisävarajäsenten valitsemisesta
Päätettiin esittää 9 lisävarajäsenen valitsemista ympäristövaliokuntaan. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-289205
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
A 4
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-292925
ps.pdf
B 4
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
— kappaleessa 6: toiseksi viimeisen virkkeen loppuun lisättiin "ja Pohjois-Karjalan" ja viimeinen lause muutettiin muotoon: ”Energiaturpeen nostoa on kuitenkin muuallakin, mikä tulee ottaa asiaa harkittaessa huomioon.” 
— kappaleessa 8: ensimmäisen lauseen loppuun lisättiin "ja alueellisesti tarkoituksenmukaisesti". 
Äänestys. Ed. Peltokangas esitti ed. Hurun kannattamana eriävästä mielipiteestä tarkemmin ilmenevin perustein, että valiokunnan ei tule yhtyä valtioneuvoston kantaan. Suoritetussa äänestyksessä lausuntoluonnos voitti äänin 9—3. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ps 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Päästökauppaa koskevat valtiontuen suuntaviivat vuoden 2020 jälkeen; komission luonnos suuntaviivoiksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-288925
Liite 1 - Perusmuistio
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292549
E 11/2020 vp YmV 26.03.2020 Metallinjalostajat ry Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-292550
E 11/2020 vp YmV 26.03.2020 Metallinjalostajat ry Asiantuntijalausunto
B 5
Lisäselvitys EDK-2020-AK-292551
E 11/2020 vp YmV 26.03.2020 Metallinjalostajat ry Asiantuntijalausunto
C 5
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Metallinjalostajat ry
liite
Ed. Taimela esitti ed. Ollikaisen kannattamana, että asiassa hyväksytään pöytäkirjakannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. Suoritetussa äänestyksessä ehdotus voitti äänin 7—3 (2 tyhjää). 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Kannanottoon jätettiin eriävä mielipide: ps. (Mauri Peltokangas /ps, Sheikki Laakso /ps, Petri Huru /ps). 
Perustelut 
Kyseessä on (komission luonnos) esitys, jossa käsitellään päästökauppaa koskevia valtiotuen suuntaviivoja vuoden 2020 jälkeiselle - tarkemmin ottaen 2021—2030 väliselle - ajalle koskien muiden muassa tiettyjä teollisuuden toimialoja. Esityksen pääasiallisena tavoitteena on edelleen valtion tuella mahdollistaa kompensointi päästökaupasta johtuvaa sähkön hinnan nousua vastaan määrätyille (teollisuuden) toimialoille maassamme. Tämä on valiokuntaryhmämme mielestä hyvä ja kannatettava lähtökohta.  
Perussuomalaisten valiokuntaryhmänä katsomme kuitenkin, että nyt ao. tukiluettelosta puuttuu maamme teollisuudelle tärkeitä toimialoja ja osia, kun luetteloa on supistettu aikaisemmasta 13 toimialasta kahdeksaan. Tämän johdosta esitämmekin, että luetteloon lisätään ainakin seuraavat toimialat tai toimialan osat, mitkä nyt ovat putoamassa komission esityksestä pois: - kuparin tuotanto, - rautamalmin louhinta ja nikkeli, - kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta sekä - lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus. 
Muutoinkin katsomme isossa kokonaiskuvassa, että teollisuutemme (ml. metsä- ja biojalostustoiminta) toimintaedellytykset ja olemassaolo sekä jatko tulee turvata.  
Mielipide 
Edellä olevan perusteella esitämme, 
että valiokunta ottaa edellä olevan huomioon eikä yhdy valtioneuvoston kantaan. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Ennakkokäsittely 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: ympäristöministeriö, oikeusministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto TRAFICOM, Suomen Kuntaliitto, Suomen Kiinteistöliitto, Kaupan liitto, Sähköinen liikenne ry, RAKLI ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL, Motiva Oy. Pyydetään kirjallinen lausunto: Valtiovarainministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA, Energiateollisuus ry, Päivittäistavarakauppa ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Rakennusteollisuus RT ry, Talotekninen teollisuus ja kauppa ry, Kempower Oy, Parkkisähkö Oy, Virta Global, Suomen luonnonsuojeluliitto ry. 
7
Muut asiat
Päätettiin kokoussuunnitelmasta. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 16.4.2020 klo 10.00 Arkadia-salissa. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 1.7.2020 16.09