Pöytäkirja
YmVP
17
2020 vp
Ympäristövaliokunta
Torstai 7.5.2020 klo 10.00—11.15
Läsnä
puheenjohtaja
Hannu
Hoskonen
kesk
varapuheenjohtaja
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Petri
Honkonen
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
jäsen
Inka
Hopsu
vihr
jäsen
Petri
Huru
ps
jäsen
Mai
Kivelä
vas (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (4 osittain)
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Sheikki
Laakso
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikko
Ollikainen
r
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Saara-Sofia
Sirén
kok
jäsen
Katja
Taimela
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta päätti pyytää kirjallisen lausunnon: ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry, Kalatalouden Keskusliitto, Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry. 
4
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
Valtioneuvoston selonteko
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 12.5.2020. 
Valiokunta päätti pyytää kirjallisen lausunnon: ympäristöministeriö, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Metsähallitus. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Valiokunta päätti pyytää kirjallisen lausunnon: ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen ilmastopaneeli, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, WWF Suomi, Kaivosteollisuus ry. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-297079
Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma
Perusmuistio
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-297013
Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Ympäristövaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 5/2020 vp - E 6/2020 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Valiokunnan oma asia
Muu asiakirja EDK-2020-AK-300139
Ote_PeVP_30_2020.pdf
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 22.5.2020. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299077
HE 23/2020 vp YmV 07.05.2020 neuvontalakimies Tapio Haltia, Suomen Kiinteistöliitto ry Asiantuntijalausunto
A 9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-299078
HE 23/2020 vp YmV 07.05.2020 neuvontalakimies Tapio Haltia, Suomen Kiinteistöliitto ry Asiantuntijalausunto
B 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299080
HE 23/2020 vp YmV 07.05.2020 johtava asiantuntija Marja Ola, Kaupan liitto ry Asiantuntijalausunto
C 9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-299081
HE 23/2020 vp YmV 07.05.2020 johtava asiantuntija Marja Ola, Kaupan liitto ry Asiantuntijalausunto
D 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299085
HE 23/2020 vp YmV 07.05.2020 tekninen johtaja Mikko Somersalmi, RAKLI ry Asiantuntijalausunto
E 9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-299086
HE 23/2020 vp YmV 07.05.2020 tekninen johtaja Mikko Somersalmi, RAKLI ry Asiantuntijalausunto
F 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299089
HE 23/2020 vp YmV 07.05.2020 tekninen johtaja Esa Tiainen, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Asiantuntijalausunto
G 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299090
HE 23/2020 vp YmV 07.05.2020 hallituksen puheenjohtaja Matti Rae, Sähköinen liikenne ry Asiantuntijalausunto
H 9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-299091
HE 23/2020 vp YmV 07.05.2020 hallituksen puheenjohtaja Matti Rae, Sähköinen liikenne ry Asiantuntijalausunto
I 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299093
HE 23/2020 vp YmV 07.05.2020 johtaja Päivi Laitila, Motiva Oy Asiantuntijalausunto
J 9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-299094
HE 23/2020 vp YmV 07.05.2020 johtaja Päivi Laitila, Motiva Oy Asiantuntijalausunto
K 9
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 23.4.2020: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Sari
Rapinoja
ympäristöministeriö
ympäristöneuvos
Maarit
Haakana
ympäristöministeriö
neuvontalakimies
Tapio
Haltia
Suomen Kiinteistöliitto ry
liite
johtava asiantuntija
Marja
Ola
Kaupan liitto ry
liite
tekninen johtaja
Mikko
Somersalmi
RAKLI ry
liite
tekninen johtaja
Esa
Tiainen
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
liite
hallituksen puheenjohtaja
Matti
Rae
Sähköinen liikenne ry
liite
johtaja
Päivi
Laitila
Motiva Oy
liite
Päätettiin pyytää ympäristöministeriön vastine. 
Keskusteltiin asian jatkokäsittelyn aikataulusta. 
10
Muut asiat
- Muita asioita ei ollut. 
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 12.5.2020 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 8.5.2020 10.45