Pöytäkirja
YmVP
18
2020 vp
Ympäristövaliokunta
Tiistai 12.5.2020 klo 10.00—11.13
Läsnä
puheenjohtaja
Hannu
Hoskonen
kesk
varapuheenjohtaja
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Petri
Honkonen
kesk
jäsen
Petri
Huru
ps
jäsen
Mai
Kivelä
vas
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Sheikki
Laakso
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikko
Ollikainen
r
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Saara-Sofia
Sirén
kok
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301070
VNS 1/2020 vp YmV 12.05.2020 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301005
VNS 1/2020 vp YmV 12.05.2020 Metsähallitus Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301181
VNS 1/2020 vp YmV 12.05.2020 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto
C 3
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-300869
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
D 3
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-301511
ps.pdf
E 3
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-301512
kok.pdf
F 3
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
ympäristöministeriö
liite
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
liite
Metsähallitus
liite
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Hyväksyttiin seuraavat muutokset: 
Kappaleen 12 kolmanneksi lauseeksi uusi lause: ”Liikenteen päästöjen vähentämistä on jatkettava teknologianeutraalisti siten, että myös perinteisten polttomoottoriautojen päästöjä pyritään vähentämään.” 
Kappaleen 12 loppuun lisäys: ”Ympäristövaliokunta pitää oikean suuntaisena toimena 4 milj. euron lisäystä kuntien ja alueiden ilmastotyön vauhdittamiseen. Myös kuntien luonnonsuojelutyön rahoitusta on tarpeen tarkastella, koska ratkaisut luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi ovat usein paikallisia.” 
Kappaleen 13 loppuun lisäys: ”Valiokunta painottaa, että tuettavien hankkeiden ympäristövaikutuksia esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöihin, hiilinieluihin ja biodiversiteettiin tulee arvioida koko elinkaaren ajalta.” 
Kappaleen 15 loppuun lisäys: ”Valiokunta kiirehtii keskeneräisten neuvottelujen saamista päätökseen ja painottaa MAL-sopimusten ripeää voimaansaattamista tärkeänä osana asunto- että ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamista. Kaupunkien kyky ylläpitää investointeja infra- ja asuntorakentamiseen on koronakriisin jälkihoidossa on olennaista.” 
Kappaleen 16 loppuun lisäys: ”Valiokunta painottaa kehittämisohjelman tärkeyttä asuntopoliittisten tavoitteiden kunnianhimoisessa saavuttamisessa.” 
Suoritettiin seuraavat äänestykset: 
- ed. Kivelä ehdotti kappaleeseen 2 neljännen lauseen jälkeen lisäystä: ”On selvää, että kaikilla elvytystoimenpiteillä ei voi olla positiivisia ympäristövaikutuksia, mutta edes merkittävästi työllisyyttä tukevilla elvytystoimenpiteillä ei saa olla suuria negatiivisia vaikutuksia ilmastoon, kestävään luonnonvarojen käyttöön ja biodiversiteettiin (ns. do no harm -periaate).” Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. Ehdotus hyväksyttiin äänin 12—3. 
- ed. Sirén ed. Multalan kannattamana ehdotti uuden tasapainoisen valtiontalouden ja ympäristönsuojelutoimien välistä suhdetta käsittelevän kappaleen lisäämistä kappaleen 2 jälkeen. Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. Lausuntoluonnos hyväksyttiin äänin 9—3 (3 tyhjää). 
- vpj. Elo ehdotti ed. Kivelän kannattamana kappaleen 4 alkuun seuraavaa lisäystä: ”Nopeiden ja kunnianhimoisten päästövähennysten saavuttamiseksi tarvitaan toimia kaikilla yhteiskunnan sektoreilla, jotta Suomi saataisiin hallituksen linjausten mukaisesti hiilineutraaliksi vuonna 2035. Erityisesti taakanjakosektorin ja maankäytön päästöihin sekä hiilinielun vahvistamiseen tähtääviä toimia on ohjattava kansallisilla ohjauskeinoilla.” Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. Ehdotus hyväksyttiin äänin 12—3. 
- ed. Kivelä ehdotti vpj. Elon kannattamana kappaleen 4 kolmanneksi lauseeksi lisäystä: ”Samalla markkinoiden toimintaa vääristävien ympäristölle haitallisten valtiontukien tarpeellisuutta tulee arvioida entistä kriittisemmin.” Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. Ehdotus hyväksyttiin äänin 12—3. 
- vpj. Elo ehdotti ed. Kivelän kannattamana kappaleen 8 loppuun seuraavaa lisäystä: ”Ekologisen kestävyyskriisin hillitsemiseksi tarpeellisten toimien takia olisi oleellista, että kaikkien julkisten toimien ilmasto- ja ympäristövaikutuksia arvioitaisiin julkisen talouden suunnitelmassa ja talousarviossa niin paljon kuin mahdollista.” Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. Ehdotus hyväksyttiin äänin 12—3. 
- ed. Sirén ehdotti ed. Multalan kannattamana kappaleen 11 alkuun lisäystä: ”Vallitseva koronakriisi ei ole syy perääntyä ilmastotavoitteista eikä tavoitteista luonnon monimuotoisuuden pysäyttämiseksi.” Vpj. Elo ehdotti ed. Ollikaisen kannattamana sanan ”vähintään” lisäämistä kappaleen 11 toiseksi viimeiseksi sanaksi. 
Kokous keskeytettiin klo 10.35 hallitusryhmien neuvottelutauon ajaksi. Jatkettiin kokousta klo 10.40. 
- vpj. Elon ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. Ehdotus hyväksyttiin äänin 9—1 (5 tyhjää). 
- ed. Sirénin ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. Lausuntoluonnos hyväksyttiin äänin 9—3 (3 tyhjää). 
- ed. Taimela ehdotti ed. Kivelän kannattamana, että kappaleen 14 loppu muutetaan kuulu-maan seuraavasti: ”Valtion tukeman asuntotuotannon jatkuminen lama-aikana on aikaisemminkin toiminut osaltaan elvytysluonteisena toimena ja onkin tärkeää, että nämä avustukset ovat vähintään suunnitellusti käytettävissä ja niiden korottaminen osana elvytystoimia on toimenpidevalikoimassa. Valiokunta muistuttaa hallitusohjelmaan sisältyvän 10 000 uuden ARA-asunnon tavoitteen tärkeydestä ja painottaa sen merkitystä.” Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. Ehdotus hyväksyttiin äänin 10—3 (2 tyhjää). 
Ps ja kok ilmoittivat jättävänsä eriävän mielipiteen. Merkittiin, että ne jätetään sihteerille tiistaina 12.5.2020 klo 14.00 mennessä. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ps, kok. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Valiokunnan oma asia
O 35/2020 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-300417
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
A 4
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Muut asiat
- Muita asioita ei ollut. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 26.5.2020 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 14.5.2020 10.15