Viikkosuunnitelma
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 50/2018
Tiistai 11.12.2018 klo 10.15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Lakialoite laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeriö
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lakialoite
Jatketaan yleiskeskustelua. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Käsittelyn pohjana on 5.12.2018 jaettu mietintöluonnos. 
Lakialoite laiksi työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Päätetään yhdistää tämän asian käsittely asian HE 236/2018 vp käsittelyyn. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta yrittäjien ei omistavien perheenjäsenten työttömyysturvan kehittämiseksi
Hallituksen esitys
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n sekä eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Hallituksen vuosikertomus 2017
Kertomus
Käydään valmistava keskustelu. 
Keskiviikko 12.12.2018 klo 9.30
Lakialoite laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Käydään valmistava keskustelu. 
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sosiaali- ja terveysministeriö
Valtiokonttori
Sotainvalidien Veljesliitto ry
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
sosiaali- ja terveysministeriö
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
ylilääkäri
Helena
Isoniemi
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Suomen Lääkäriliitto ry
toiminnanjohtaja
Sari
Högström
Munuais- ja maksaliitto ry
Torstai 13.12.2018 klo 10.00
Hallituksen vuosikertomus 2017
Kertomus
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Lakialoite laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Käydään valmistava keskustelu. 
Perjantai 14.12.2018 klo 9.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
lakimies
Joni
Komulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
erityisasiantuntija
Jukka
Lähesmaa
sosiaali- ja terveysministeriö
Viimeksi julkaistu 10.12.2018 21:44