Viikkosuunnitelma
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 8/2019
Tiistai 19.2.2019 klo 10.15
Lakialoite laiksi kansanedustajain eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Lakialoite
Kansalaisaloite
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 63/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Keva
Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Jatketaan yleiskeskustelua. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeriö
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Keskiviikko 20.2.2019 klo 9.30
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2017
Kertomus
 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
Kansaneläkelaitos
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
erityisasiantuntija
Hannele
Häkkinen
Suomen Kuntaliitto
Tehy ry
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
KT Kuntatyönantajat
Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry
Hallituksen esitys eduskunnalle potilasvakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Heini
Färkkilä
oikeusministeriö
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Torstai 21.2.2019 klo 10.00
Perjantai 22.2.2019 klo 9.00
Viimeksi julkaistu 18.2.2019 21:06