Viikkosuunnitelma
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 46/2019
Tiistai 12.11.2019 klo 10.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain ja lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Annika
Parsons
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies
Susanna
Hoikkala
sosiaali- ja terveysministeriö
lainsäädäntöneuvos
Virpi
Korhonen
oikeusministeriö
oikeusneuvos
Anne E.
Niemi
korkein hallinto-oikeus
hallinto-oikeustuomari
Virpi
Ikkelä
Helsingin hallinto-oikeus
erityisasiantuntija
Anna
Tiili
Lastensuojelun Keskusliitto
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:n ja eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen Eläinlääkäriliitto ry
Suomen Lääkäriliitto ry
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n sekä kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeriö
Keskiviikko 13.11.2019 klo 9.30
Hallituksen esitys eduskunnalle aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Marjaana
Maisonlahti
sosiaali- ja terveysministeriö
erityisasiantuntija
Ville
Heinonen
työ- ja elinkeinoministeriö
lakimies
Antti
Ristimäki
Kansaneläkelaitos
toiminnanjohtaja
Niina
Jussila
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
professori
Roope
Uusitalo
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Suomen Kuntaliitto
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden terveysteknologiaan liittyvien tehtävien siirtämistä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:n ja eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n sekä kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkelainsäädännön ja sairausvakuutuslain muuttamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sosiaali- ja terveysministeriö
Suomen Lääkäriliitto ry
Torstai 14.11.2019 klo 10.00
Lakialoite laiksi sosiaalihuoltolain 12 a §:n kumoamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Lakialoite laiksi tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen ennaltaehkäisemisestä
Lakialoite
Toimenpidealoite valistustyön lisäämisestä nuorten keskuudessa nuuskan käytön vaaroista
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Toimenpidealoite 1 000 euron vauvarahan maksamisesta lapsen saaville perheille
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Toimenpidealoite diabeteslääkkeiden korvausluokan korottamisesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Toimenpidealoite lapsilisän korottamisesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Toimenpidealoite varusmies- ja siviilipalveluksen eläkekertymästä
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Toimenpidealoite varusmiesten kotiuttamisrahan käyttöönottamisesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Toimenpidealoite yksineläjienasiainvaltuutetun viran perustamisesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain ja lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
apulaisoikeusasiamies
Maija
Sakslin
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
lapsiasiavaltuutettu
Elina
Pekkarinen
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
erityisasiantuntija
Aila
Puustinen-Korhonen
Suomen Kuntaliitto
lakimies
Heli
Karjalainen-Michael
Vantaan kaupunki
johtava sosiaalityöntekijä
Pia
Green
Vantaan kaupunki
asianajaja
Auni
Särkkä
Suomen Asianajajaliitto
johtava asiantuntija
Esa
Iivonen
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
järjestöpäällikkö
Aki
Siltaniemi
Ensi- ja turvakotien liitto
Hallituksen esitys eduskunnalle aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 10.45
johtava asiantuntija
Vesa
Rantahalvari
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
sosiaaliasioiden päällikkö
Pirjo
Väänänen
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
lakimies
Samppa
Koskela
STTK ry
työmarkkina-asioiden päällikkö
Harri
Hellstén
Suomen Yrittäjät ry
erityisasiantuntija
Anna
Järvinen
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
klo 10.45
Akava ry
Työttömien Keskusjärjestö ry
Perjantai 15.11.2019 klo 9.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Joni
Rehunen
sosiaali- ja terveysministeriö
Kansaneläkelaitos
toimitusjohtaja
Janne
Metsämäki
Työllisyysrahasto
yhteyspäällikkö
Janne
Pulkkinen
Eläketurvakeskus
Suomen Kuntaliitto
asiantuntija
Mikko
Räsänen
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
sosiaaliasioiden päällikkö
Pirjo
Väänänen
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
työmarkkina-asioiden päällikkö
Harri
Hellstén
Suomen Yrittäjät ry
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry
työmarkkinalakimies
Jouko
Hämäläinen
KT Kuntatyönantajat
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
työ- ja elinkeinoministeriö
Työttömien Keskusjärjestö ry
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
Akava ry
STTK ry
Viimeksi julkaistu 13.11.2019 20:18