Viikkosuunnitelma
Valtiovarainvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 7/2020
Perjantai 14.2.2020 klo 10.00
Verojaosto
Ajankohtaiset asiat jaostossa
Valiokunnan oma asia
Katsaus kevään 2020 esityksiin 
Jaostossa ovat kuultavina: 
osastopäällikkö, ylijohtaja
Terhi
Järvikare
valtiovarainministeriö
hallitusneuvos
Merja
Sandell
valtiovarainministeriö
Perjantai 14.2.2020 klo 11.30
Valtiovarainvaliokunta
Lakialoite laiksi tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Asia lähetetään verojaostoon. 
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 'Erasmus' unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman perustamisesta ja asetuksen nro 1288/2013 kumoamisesta, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta.
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 1/2020 vp - U 65/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään asian käsittelystä. 
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään asian käsittelystä. 
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään asian käsittelystä. 
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään asian käsittelystä. 
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 22/2019 vp - E 125/2016. 
Merkitään tiedoksi. 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 2/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Merkitään, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta jatkokirjelmän sisällöstä. 
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Hyväksytään valiokunnan kannanotto: 
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 1/2020 vp - E 29/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Hyväksytään valiokunnan kannanotto: 
Merkitään, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Valtioneuvoston selvitys: Euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen rahoittaminen valtiosopimuksen kautta
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnassa on kuultavana: 
alivaltiosihteeri
Tuomas
Saarenheimo
valtiovarainministeriö
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Hyväksytään valiokunnan kannanotto: 
Euroryhmä, ECOFIN -neuvosto 17.-18.2.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valiokunnassa on kuultavana: 
alivaltiosihteeri
Tuomas
Saarenheimo
valtiovarainministeriö
Viimeksi julkaistu 14.2.2020 8.48