Viikkosuunnitelma
Valtiovarainvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 47/2019
Tiistai 19.11.2019 klo 9.30
Kunta- ja terveysjaosto
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Jaostossa ovat kuultavina: 
Klo 9.30 
pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri
Thomas
Blomqvist
oikeusministeriö
talousjohtaja
Mikko
Staff
sosiaali- ja terveysministeriö
erityisasiantuntija
Hanna
Onwen-Huma
sosiaali- ja terveysministeriö
erityisavustaja
Anna
Abrahamsson
oikeusministeriö
Klo 10.00 
perhe- ja peruspalveluministeri
Krista
Kiuru
sosiaali- ja terveysministeriö
Jaostoon ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Lääketeollisuus ry
Suomen tuomariliitto ry
Suomen Lakimiesliitto ry
Tiistai 19.11.2019 klo 10.30
Verojaosto
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen, alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Esitellään mietintöluonnos. 
Jatketaan asian yksityiskohtaista käsittelyä. 
Hallituksen esitys eduskunnalle raportoitavia rajat ylittäviä järjestelyjä verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
 
Käydään valmistava keskustelu. 
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
 
Käydään valmistava keskustelu. 
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen ja valmisteverotuslain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
 
Käydään valmistava keskustelu. 
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2020 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Jaostoon on saapunut kirjallinen lausunto: 
valtiovarainministeriö
Tiistai 19.11.2019 klo 12.00
Valtiovarainvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen, alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Esitellään verojaoston mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
Valtioneuvoston E-selvitys
Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
valtiovarainministeriö
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
Valtioneuvoston selonteko
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Keskiviikko 20.11.2019 klo 8.30
Työ- ja elinkeinojaosto
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Jaostossa ovat kuultavina: 
elinkeinoministeri
Katri
Kulmuni
työ- ja elinkeinoministeriö
talousjohtaja
Mika
Niemelä
työ- ja elinkeinoministeriö
Keskiviikko 20.11.2019 klo 9.00
Hallinto- ja turvallisuusjaosto
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Esitellään jaoston mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Keskiviikko 20.11.2019 klo 9.30
Sivistys- ja tiedejaosto
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Jaostossa on kuultavana: 
Veikkausvoittovarojen riittävyys 
varatoimitusjohtaja
Velipekka
Nummikoski
Veikkaus Oy
Jatketaan valmistavaa keskustelua. 
Keskiviikko 20.11.2019 klo 10.30
Verojaosto
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
 
Käydään valmistava keskustelu. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen ja valmisteverotuslain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Jaostossa on kuultavana: 
projektipäällikkö
Oskari
Nokso-Koivisto
Aalto-yliopisto
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020—2023 sekä laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Jaostossa ovat kuultavina: 
Verohallinto
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Finnwatch ry
Keskuskauppakamari
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Keskiviikko 20.11.2019 klo 10.30
Maatalousjaosto
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Jaostossa on kuultavana: 
Luonnonvarakeskuksen toimintamenot, suunnitelmat viraston toimipisteverkoston kehittämisestä ja alueellisista painopisteistä 
pääjohtaja
Johanna
Buchert
Luonnonvarakeskus
Jaostoon on saapunut kirjallinen lausunto: 
Suomen Metsästäjäliitto
Jatketaan valmistavaa keskustelua. 
Torstai 21.11.2019 klo 8.30
Hallinto- ja turvallisuusjaosto
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Jaostossa on kuultavana: 
sisäministeri
Maria
Ohisalo
sisäministeriö
Jatketaan valmistavaa keskustelua. 
Torstai 21.11.2019 klo 9.30
Kunta- ja terveysjaosto
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys
Jaostossa ovat kuultavina: 
kunta- ja omistajaohjausministeri
Sirpa
Paatero
valtiovarainministeriö
budjettineuvos
Riitta
Aejmelaeus
valtiovarainministeriö
budjettineuvos
Tero
Tyni
valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija
Jenni
Jaakkola
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Arto
Salmela
valtiovarainministeriö
Torstai 21.11.2019 klo 10.30
Verojaosto
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden tulotietojärjestelmää koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta sekä verotusmenettelystä annetun lain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
 
Käydään valmistava keskustelu. 
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n ja tuloverolain 64 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
 
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020—2023 sekä laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Jaostossa ovat kuultavina: 
Perheyritysten liitto ry
Suomen Kuntaliitto
Suomen Yrittäjät ry
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
Veronmaksajain Keskusliitto ry
Torstai 21.11.2019 klo 11.00
Liikennejaosto
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Jatketaan valmistavaa keskustelua. 
Perjantai 22.11.2019 klo 8.00
Maatalousjaosto
Perjantai 22.11.2019 klo 8.30
Työ- ja elinkeinojaosto
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Perjantai 22.11.2019 klo 9.00
Sivistys- ja tiedejaosto
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys
Jaostossa on kuultavana: 
opetusministeri
Li
Andersson
opetus- ja kulttuuriministeriö
Perjantai 22.11.2019 klo 10.00
Verojaosto
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020—2023 sekä laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Jaostossa ovat kuultavina: 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
STTK ry
Palkansaajien tutkimuslaitos
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
professori (emeritus)
Heikki
Niskakangas
Perjantai 22.11.2019 klo 10.15
Asunto- ja ympäristöjaosto
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Esitellään jaoston mietintöluonnos ympäristöasioista. 
Jatketaan yleiskeskustelua. 
Perjantai 22.11.2019 klo 11.30
Valtiovarainvaliokunta
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
Valtioneuvoston selonteko
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Vierailu Kansallisgalleriaan 19.11.2019 klo 16.00
Sivistys- ja tiedejaosto
Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton tapaaminen yhdessä SiV:n kanssa 21.11.2019 klo 8.00, Eduskunta
Sivistys- ja tiedejaosto
Viimeksi julkaistu 18.11.2019 13:27