Viikkosuunnitelma
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 9/2021
Epävirallinen etäkokous ti 2.3.2021 klo 8.30
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Valvonta 
Asiantuntijat: 
ylijohtaja
Markus
Henriksson
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
ylitarkastaja
Oona
Mölsä
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
sosiaalihuollon ylitarkastaja
Emmi
Häyrynen
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
aluehallintoylilääkäri
Laura
Blåfield
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
hallitusneuvos
Riitta-Maija
Jouttimäki
sosiaali- ja terveysministeriö
lakimies
Suvi
Velic
sosiaali- ja terveysministeriö
lainsäädäntöneuvos
Annika
Parsons
sisäministeriö
Epävirallinen etäkokous ti 2.3.2021 klo 10.15
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Rahoitus 
Asiantuntijat: 
pääsihteeri
Seppo
Orjasniemi
Talouspolitiikan arviointineuvosto
johtaja
Anna-Liisa
Pasanen
Valtiontalouden tarkastusvirasto
johtava tutkija
Teemu
Lyytikäinen
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
johtaja
Raija
Volk
sosiaali- ja terveysministeriö
finanssineuvos
Markku
Nissinen
valtiovarainministeriö
Epävirallinen etäkokous ti 2.3.2021 klo 12.00
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Henkilöstö 
Asiantuntijat: 
kehittämispäällikkö
Sari
Viinikainen
Tehy ry
edunvalvontajohtaja
Anne
Sainila-Vaarno
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
puheenjohtaja
Nina
Hahtela
Suomen sairaanhoitajaliitto ry
neuvottelupäällikkö
Harri
Liikkanen
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry
hallitusneuvos
Auli
Valli-Lintu
sosiaali- ja terveysministeriö
Epävirallinen etäkokous ke 3.3.2021 klo 8.30
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 16 ja 22 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijat: 
lakimies
Kai
Massa
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
yhteiskuntasuhdepäällikkö
Anna
Sotaniemi
Finnair Oyj
toimitusjohtaja
Ari
Vuorentausta
Lapland Hotels
Keskiviikko 3.3.2021 klo 9.45
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 4/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 
Toimenpidealoite rokotetuotannon käynnistämisestä Suomessa ja rokotetutkimuksen rahoituksen turvaamisesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 25.2.2021 klo 12.00: 
Asiantuntijat: 
professori (emeritus)
Juhani
Lehto
professori
Mirja
Satka
Helsingin yliopisto
liiketoimintajohtaja
Janne
Aaltonen
Med Group Oy
neuvotteleva virkamies
Noora
Heinonen
valtiovarainministeriö
hallitusneuvos
Auli
Valli-Lintu
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Pirjo
Kainulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 26.2.2021 klo 10.15: 
Asiantuntijat: 
toimitusjohtaja
Olavi
Kaukonen
A-klinikkasäätiö sr
liiketoimintajohtaja
Ella
Suojalehto
Helsingin Diakonissalaitos
liiketoimintajohtaja
Leila
Rutanen
Helsingin Diakonissalaitos
pääsihteeri
Riitta
Särkelä
Ensi- ja turvakotien liitto
kehitysjohtaja
Kristian
Wahlbeck
Suomen Mielenterveys ry
lakimies
Suvi
Velic
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Pirjo
Kainulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 26.2.2021 klo 11.30: 
Valvonta 
Asiantuntijat: 
ylijohtaja
Markus
Henriksson
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
ylitarkastaja
Oona
Mölsä
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
sosiaalihuollon ylitarkastaja
Emmi
Häyrynen
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
aluehallintoylilääkäri
Laura
Blåfield
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
hallitusneuvos
Riitta-Maija
Jouttimäki
sosiaali- ja terveysministeriö
lakimies
Suvi
Velic
sosiaali- ja terveysministeriö
lainsäädäntöneuvos
Annika
Parsons
sisäministeriö
Asiantuntijat: 
johtaja
Heikki
Pärnänen
Suomen Lääkäriliitto ry
varatoiminnanjohtaja
Nora
Savanheimo
Suomen Hammaslääkäriliitto ry
puheenjohtaja
Annarilla
Ahtola
Suomen Psykologiliitto ry
puheenjohtaja
Mira
Kumpula
Koulukuraattorit ry
lakimies
Suvi
Velic
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Pirjo
Kainulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 2.3.3021 klo 8.30: 
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 2.3.2021 klo 10.15: 
Rahoitus 
Asiantuntijat: 
pääsihteeri
Seppo
Orjasniemi
Talouspolitiikan arviointineuvosto
johtaja
Anna-Liisa
Pasanen
Valtiontalouden tarkastusvirasto
johtava tutkija
Teemu
Lyytikäinen
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
johtaja
Raija
Volk
sosiaali- ja terveysministeriö
finanssineuvos
Markku
Nissinen
valtiovarainministeriö
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 2.3.2021 klo 12.00: 
Henkilöstö 
Asiantuntijat: 
kehittämispäällikkö
Sari
Viinikainen
Tehy ry
edunvalvontajohtaja
Anne
Sainila-Vaarno
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
puheenjohtaja
Nina
Hahtela
Suomen sairaanhoitajaliitto ry
neuvottelupäällikkö
Harri
Liikkanen
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry
hallitusneuvos
Auli
Valli-Lintu
sosiaali- ja terveysministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
sairaanhoitopiirin johtaja
Matti
Bergendahl
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Keskustellaan asian jatkokäsittelystä. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 16 ja 22 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijat: 
lakimies
Kai
Massa
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
yhteiskuntasuhdepäällikkö
Anna
Sotaniemi
Finnair Oyj
toimitusjohtaja
Ari
Vuorentausta
Lapland Hotels
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 3.3.2031 klo 8.30: 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:0 1082/2013/EU kumoamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijat: 
U 10/2020 vp 
lääkintöneuvos
Mikko
Paunio
sosiaali- ja terveysministeriö
johtaja
Mika
Salminen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
ylijohtaja
Eija
Pelkonen
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
hallintoylilääkäri
Anu
Maksimow
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 26.2.2021 klo 8.30: 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan lääkeviraston roolin vahvistamisesta kriisivalmiudessa ja -hallinnassa lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden osalta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijat: 
neuvotteleva virkamies
Ulla
Närhi
sosiaali- ja terveysministeriö
johtaja
Mika
Salminen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
ylijohtaja
Eija
Pelkonen
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
hallintoylilääkäri
Anu
Maksimow
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 26.2.2021 klo 8.30: 
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonannot Euroopan terveysunionista ja lääkestrategiasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Asiantuntijat: 
neuvotteleva virkamies
Ulla
Närhi
sosiaali- ja terveysministeriö
johtaja
Mika
Salminen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
ylijohtaja
Eija
Pelkonen
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
hallintoylilääkäri
Anu
Maksimow
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 26.2.2021 klo 8.30: 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 851/2004 muuttamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijat: 
lääkintöneuvos
Anni-Riitta
Virolainen-Julkunen
sosiaali- ja terveysministeriö
johtaja
Mika
Salminen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
ylijohtaja
Eija
Pelkonen
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
hallintoylilääkäri
Anu
Maksimow
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 26.2.2021 klo 8.30: 
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
Valiokunnan oma asia
Asiantuntijat: 
erityisasiantuntija
Mikko
Meuronen
sosiaali- ja terveysministeriö
puheenjohtaja
Leila
Kostiainen
Lainsäädännön arviointineuvosto
kehittämispäällikkö
Tapani
Kauppinen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 26.2.2021 klo 8.30: 
Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 
Epävirallinen etäkokous ke 3.3.2021 klo 12.00
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijat: 
toimialapäällikkö
Sirkkaliisa
Heimonen
Ikäinstituutti
lakimies
Marjut
Vuorela
Vanhustyön keskusliitto ry
toiminnanjohtaja
Sari
Tervonen
Omaishoitajaliitto ry
lakimies
Suvi
Velic
sosiaali- ja terveysministeriö
Epävirallinen etäkokous to 4.3.2021 klo 9.30
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 16 ja 22 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijat: 
lakimies
Jean-Tibor
IsoMauno
Suomen Kuntaliitto
toimialajohtaja
Juha
Jolkkonen
Helsingin kaupunki
ylilääkäri
Kirsi
Valtonen
Vantaan kaupunki
johtajaylilääkäri
Jyri J.
Taskila
Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
ylitarkastaja
Outi
Leinonen
Rajavartiolaitos
Epävirallinen etäkokous pe 5.3.2021 klo 8.30
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijat: 
professori
Pasi-Heikki
Rannisto
Tampereen yliopisto
Henkilöstö 
puheenjohtaja
Eija
Tiihonen
Terveyssosiaalityöntekijät ry
kehittämisasiantuntija
Katri
Partanen
Suomen Fysioterapeutit ry
Suomen Geronomiliitto ry
hallitusneuvos
Pirjo
Kainulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
Epävirallinen etäkokous pe 5.3.2021 klo 10.15
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijat: 
Invalidiliitto ry
yksikön johtaja
Susanna
Hintsala
Kehitysvammaliitto ry
lainopillinen asiamies
Marica
Nordman
SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
puheenjohtaja
Sari
Kokko
Vammaisfoorumi ry
hallitusneuvos
Auli
Valli-Lintu
sosiaali- ja terveysministeriö
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 16 ja 22 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
 
Viimeksi julkaistu 2.3.2021 15.52