Viimeksi julkaistu 22.10.2021 13.00

ViikkosuunnitelmaMaa- ja metsätalousvaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 43/2021

Tiistai 26.10.2021 klo 10.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta

Hallituksen esitysHE 154/2021 vp

Etäkuuleminen klo 10.00 

Asiantuntijat: 

 • erityisasiantuntija Jussi Laanikari maa- ja metsätalousministeriö
 • porotalousneuvoja Anna-Leena Jänkälä Paliskuntain yhdistys
 • lakimies Anna-Rosa Asikainen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • kalastusbiologi Malin Lönnroth Kalatalouden Keskusliitto
 • toimitusjohtaja Kim Jordas Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry
 • puheenjohtaja Irja Skyten-Suominen Suomen Kalankasvattajaliitto ry
 • luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors Suomen Metsästäjäliitto
 • erityisasiantuntija Hanne Lohilahti ympäristöministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan unionin kehyksen uudistamisesta (uudelleenlaadittu energiaverodirektiivi)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 56/2021 vp

Etäkuuleminen klo 10.30 

Asiantuntijat: 

 • lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen valtiovarainministeriö
 • Metsäteollisuus ry
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • toimialapäällikkö Tage Fredriksson Bioenergia ry
 • ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola maa- ja metsätalousministeriö

Keskiviikko 27.10.2021 klo 9.30 

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n uudesta vuoteen 2030 ulottuvasta metsästrategiasta

Valtioneuvoston E-selvitysE 106/2021 vp

Esitellään lausuntoluonnos. 

Jatketaan yleiskeskustelua. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2018/842/EU sitovista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021—2030 ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi (taakanjakoasetus) muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 55/2021 vp

Läsnäolokuuleminen 

Asiantuntijat: 

 • ympäristöministeriö
 • neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila maa- ja metsätalousministeriö
 • tutkija Liisa Maanavilja Luonnonvarakeskus
 • erityisasiantuntija Erkki Joki-Tokola Luonnonvarakeskus
 • ympäristöjohtaja Liisa Pietola Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • johtaja Jyrki Peisa Metsäteollisuus ry

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonmukaisesta tuotannosta sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 193/2021 vp

Ennakkokäsittely 

Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 101/2021 vp

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 156/2021 vp

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Arktiset Aromit ry
 • Suomen ympäristökeskus

Torstai 28.10.2021 klo 10.00 

Valtioneuvoston selvitys: 55-valmiuspaketti tiedonanto - Valmiina 55:een: Vuoden 2030 ilmastotavoitteesta totta matkalla kohti ilmastoneutraaliutta

Valtioneuvoston E-selvitysE 97/2021 vp

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta

Hallituksen esitysHE 154/2021 vp

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2021 vp

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 59/2021 vp

Etäkuuleminen klo 10.00 

Asiantuntijat: 

 • maa- ja metsätalousministeriö
 • erityisasiantuntija Harri Haavisto työ- ja elinkeinoministeriö
 • tutkija Antti Mutanen Luonnonvarakeskus
 • energia-asiantuntija Anssi Kainulainen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • johtaja Jyrki Peisa Metsäteollisuus ry
 • toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty Bioenergia ry

Perjantai 29.10.2021 klo 9.00 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta LULUCF-asetuksen ja hallintomalliasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 49/2021 vp

Etäkuuleminen klo 9.00 

Asiantuntijat: 

 • Euroopan parlamentin jäsen Ville Niinistö Euroopan parlamentti
 • Euroopan parlamentin jäsen Henna Virkkunen Euroopan parlamentti
 • Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen Euroopan parlamentti
 • johtava asiantuntija Lotta Heikkonen maa- ja metsätalousministeriö

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Metsäteollisuus ry
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n pitkän aikavälin maaseutuvisiosta - Vahvat, verkottuneet, selviytymiskykyiset ja vauraat maaseutualueet

Valtioneuvoston E-selvitysE 95/2021 vp

Esitellään lausuntoluonnos. 

Jatketaan yleiskeskustelua. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (päästökauppadirektiivin markkinavakausvarantopäätöksen ja meriliikenteen MRV-asetuksen muuttaminen) sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi (markkinavakausvarantopäätöksen muuttaminen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 60/2021 vp

Etäkuuleminen klo 9.30 

Asiantuntijat: 

 • neuvotteleva virkamies Laura Aho ympäristöministeriö
 • johtava asiantuntija Lotta Heikkonen maa- ja metsätalousministeriö
 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • energia- ja päästökauppa-asiantuntija Heikki Vierimaa Metsäteollisuus ry

Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa

Valiokunnan oma asiaO 2/2021 vp

Etäkuuleminen 

Asiantuntija: 

 • maa- ja metsätalousministeriö