Viimeksi julkaistu 23.2.2023 15.03

ViikkosuunnitelmaMaa- ja metsätalousvaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 8/2023

Etäkokous ti 21.2.2023 klo 10.00 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilenpoistoja koskevan unionin sertifiointikehyksen perustamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 109/2022 vp

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila maa- ja metsätalousministeriöliite
 • ympäristöneuvos Outi Honkatukia ympäristöministeriöliite
 • teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • ohjelmajohtaja Anne Tolvanen Luonnonvarakeskusliite
 • ilmastopaneelin jäsen, tutkimusprofessori Kristiina Lång Suomen ilmastopaneeliliite
 • energia-asiantuntija Anssi Kainulainen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ryliite
 • energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom Metsäteollisuus ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Suomen ympäristökeskusliite
 • Pellervon taloustutkimus PTTliite
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ryliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Suomen metsäkeskus

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä, asetuksen (EU) N:o 2019/1020 muuttamisesta ja direktiivin 94/62/EY kumoamisesta (pakkausjäteasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 110/2022 vp

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • hallitussihteeri Jussi Kauppila ympäristöministeriöliite
 • johtava asiantuntija Elina Pahkala maa- ja metsätalousministeriöliite
 • erikoistutkija Eila Järvenpää Luonnonvarakeskusliite
 • kiertotalous- ja ympäristöpäällikkö Aaron Vuola Metsäteollisuus ryliite
 • juristi Jenni Hunnakko Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ryliite
 • johtava asiantuntija Satumaija Levón Elintarviketeollisuusliitto ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • Suomen ympäristökeskusliite
 • Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusliite
 • Kuluttajaliitto ryliite
 • Päivittäistavarakauppa ryliite
 • Huhtamäki Oyjliite
 • MM Kotkamills Boards Oyliite
 • Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 

 • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 • Ruokavirasto

Valtioneuvoston selvitys; Biohajoavia, biopohjaisia ja kompostoituvia muoveja koskeva EU:n politiikkakehys

Valtioneuvoston E-selvitysE 163/2022 vp

Yhteinen asiantuntijakuuleminen asian U 110/2022 vp kanssa. 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola maa- ja metsätalousministeriöliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Suomen ympäristökeskusliite

Keskiviikko 22.2.2023 klo 9.30 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 288/2022 vp

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta jatkoi yleiskeskustelua. 

HE 288/2022 vp pantiin pöydälle ed. Hassin ehdotuksesta, jota ed. Piirainen kannatti. 

Asiaa päätettiin käsitellä seuraavassa kokouksessa. 

Ed. Östman esitti, että kokous alkaa keskiviikkona 22.2.2023 klo 10.50 (jaa), ed. Hassi esitti, että asia käsitellään seuraavassa kokouksessa torstaina 23.2.2023 (ei). 

Äänestyksessä jaa voitti äänin 11-2, 3 tyhjää. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilenpoistoja koskevan unionin sertifiointikehyksen perustamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 109/2022 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä, asetuksen (EU) N:o 2019/1020 muuttamisesta ja direktiivin 94/62/EY kumoamisesta (pakkausjäteasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 110/2022 vp

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Suomen Pakkausyhdistys ry liite
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ryliite
 • Metsä Groupliite
 • Luonnonvarakeskusliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Valtioneuvoston selvitys: Ennakkovaikuttaminen: EU:n maaperän terveyslaki

Valtioneuvoston E-selvitysE 128/2022 vp

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ryliite

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Keskiviikko 22.2.2023 klo 12.30 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 288/2022 vp

Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 22.2.2023 jaetun mietintöluonnoksen. 

Valiokunta jatkoi yleiskeskustelua. 

Puheenjohtaja keskeytti asian käsittelyn. 

Torstai 23.2.2023 klo 10.00 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilenpoistoja koskevan unionin sertifiointikehyksen perustamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 109/2022 vp

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä, asetuksen (EU) N:o 2019/1020 muuttamisesta ja direktiivin 94/62/EY kumoamisesta (pakkausjäteasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 110/2022 vp

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto lannoitteiden saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden varmistamisesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 154/2022 vp

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vesipuitedirektiivin, pohjavesidirektiivin ja ympäristönlaatunormidirektiivin muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 119/2022 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan tiedoksi. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdyskuntajätevesien käsittelystä (uudelleenlaadittu teksti)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 120/2022 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan tiedoksi. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus tilapäisiksi kriisiajan valtiontukipuitteiksi talouden tukemiseksi Venäjän hyökättyä Ukrainaan

Valtioneuvoston E-selvitysE 31/2022 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 13/2022 vp - E 31/2022 vp. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston selvitys - Kestävän rahoituksen strategia

Valtioneuvoston E-selvitysE 102/2021 vp

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto, REPowerEU-suunnitelma

Valtioneuvoston E-selvitysE 68/2022 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston selvitys: Suomen ennakkovaikuttamislinjaukset EU:n tulevaan raaka-ainealoitteeseen

Valtioneuvoston E-selvitysE 160/2022 vp

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston selvitys; Biohajoavia, biopohjaisia ja kompostoituvia muoveja koskeva EU:n politiikkakehys

Valtioneuvoston E-selvitysE 163/2022 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Maatalouspolitiikan uudistaminen

Valiokunnan oma asiaO 3/2022 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Päätettiin, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa

Valiokunnan oma asiaO 4/2022 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Päätettiin, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Yhdistysten valitusoikeus metsästyslain nojalla myönnettävistä poikkeusluvista

Valiokunnan oma asiaO 44/2022 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Päätettiin, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 288/2022 vp

Ed. Simula ed. Eestilän kannattamana ehdotti, että valiokunta ottaa pöydälle 22.2.2023 toisessa kokouksessa (MmV:n II kokous) käsitellyn mietintöluonnoksen asiassa HE 288/2022 vp. Ed. Hassi ed. Pitkon kannattamana vastusti asian käsittelyä kokouksessa. Suoritettiin äänestys, jossa ed. Simulan ehdotus voitti ed. Hassin ehdotuksen äänin 11-2 (3 tyhjää). 

Valiokunta päätti käsitellä mietintöluonnosta siinä muodossa kuin se on jaettu 22.2.2023 kokouksessa. Ed. Pitko esitteli vastalauseesta A 16 tarkemmin ilmenevän ehdotuksen. Valiokunta suoritti äänestyksen, jossa pohja voitti ed. Pitkon ehdotuksen äänin 11-2 (3 tyhjää). 

Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 22.2.2023 jaetun mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Mietintöön jätettiin vastalause: vihr 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Perjantai 24.2.2023 klo 9.00 Ei kokousta