Kirjallinen kysymys
KK
10
2018 vp
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
ym.
Kirjallinen kysymys Tampereen yliopiston itsehallinnon turvaamisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyvät uudeksi säätiöyliopistoksi vuoden 2019 alussa. Säätiöyliopisto tulee omistamaan myös Tampereen ammattikorkeakoulun. Eduskunta on hyväksynyt lait, ja vanhat yliopistot lakkaavat olemasta vuoden 2018 loppuun mennessä. Säätiöyliopiston johtosääntöä ja vaalisääntöä luonnostellaan parhaillaan. Luonnokset ovat herättäneet yliopistoyhteisössä voimakasta kritiikkiä, sillä siirtymäkauden hallituksen laatimia luonnoksia on pidetty yliopistolain vastaisina ja yliopiston itsehallintoa loukkaavina.  
Hanketta valmistelevan Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus on laatinut tulevan yliopiston johtosäännön tavalla, joka kaventaisi merkittävästi yliopistoyhteisön vaikuttamisen mahdollisuuksia (http://www.uta.fi/hallinto/yliopistokollegio/Yliopistokollegion-kannanotto-5-2-2018-signed.pdf). Tampereen yliopiston kollegion arvioiden mukaan johtosääntöluonnoksen suurimpia ongelmia ovat hallituksen valintamenettely ja keskeisen yliopistoyhteisöä edustavan hallintoelimen eli konsistorin kokoonpano ja puheenjohtajuus. Kollegion mukaan ne ovat luonnoksessa yliopistolain vastaisia eivätkä edistä yliopistoyhteisön tasavertaista osallistumista uuden yliopiston rakentamiseen. Oikeustieteen professorit Kaarlo Tuori ja Olli Mäenpää ovat nostaneet lausunnoissaan esiin samoja ongelmia kuin Tampereen yliopistokollegio.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aikooko opetusministeriö pyrkiä turvaamaan sen, että Tampereen uuden säätiöyliopiston perustaminen ja johtosääntö kunnioittavat perustuslakia ja yliopistolakia sekä niissä määrättyä yliopiston itsehallintoa?  
Helsingissä 7.2.2018 
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Jani
Toivola
vihr
Viimeksi julkaistu 8.2.2018 10.57