Kirjallinen kysymys
KK
106
2019 vp
Ari
Koponen
ps
Kirjallinen kysymys sotaveteraanien leskille tarjotusta tuesta
Eduskunnan puhemiehelle
Jokaisella 75 vuotta täyttäneellä henkilöllä on lakisääteinen oikeus palvelutarpeen arviointiin. Arviointia voi pyytää yli 75-vuotias itse, hänen omaisensa tai joku muu tilanteen tunteva henkilö. Arvioinnin tekevät asuinkunnan sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät yhdessä ikääntyneen henkilön ja hänen omaistensa kanssa. Arviointi tehdään yleensä ikääntyneen henkilön kotona. Palvelut ovat erilaisia asuinkunnasta riippuen. Yleensä ne ovat kunnan kotihoidon tuottamia tai sitten kunnan ostopalveluina tuottamia. Siivous, lääkejakelu, turvapuhelin ja ateriapalvelut ovat näistä yleisinä esimerkkeinä.  
Hallitusohjelmassa todetaan seuraavasti: "Sotiemme veteraanien ja sotainvalidien määrä vähenee. Ikääntymisen myötä heidän ja heidän läheistensä tuen tarve lisääntyy. Sotiemme veteraanien tuki ja palvelut turvataan. Varmistetaan, että palvelut toteutuvat laadukkaina kaikkialla maassa." 
Näistä edellä mainituista palveluista sotiemme veteraanien puolisot, lesket ja sotalesket joutuvat kuitenkin maksamaan tulojensa mukaan määräytyvää asiakasmaksua, sillä tällä hetkellä ei ole voimassa olevaa lainsäädäntöä, jonka perusteella sotaleskille korvattaisiin esimerkiksi kotiin vietävät palvelut. Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta (54/2019) sen sijaan tuo rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotipalvelut lakisääteisesti samankaltaisiksi.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä konkreettista tukea, verrattuna sotainvalidien leskien saamaan tukeen, järjestetään sotaveteraanin leskelle, joka usein on pitkään toiminut veteraanin omaishoitajana ja tulee useimmiten toimeen pelkällä takuueläkkeellä
Helsingissä 9.9.2019 
Ari
Koponen
ps
Viimeksi julkaistu 9.9.2019 13:45