Kirjallinen kysymys
KK
136
2017 vp
Ilkka
Kantola
sd
Kirjallinen kysymys laittomasti maassa olevien tilanteen selkiyttämisestä
Eduskunnan puhemiehelle
Maahamme vuoden 2015 aikana tullut poikkeuksellisen suuri määrä turvapaikanhakijoita näkyy nyt maahan jääneiden ns. paperittomien määrän kasvuna. Kun monien hakijoiden kohdalla kielteiset päätökset on tehty ja valitustiet on kuljettu loppuun, on tultu tilanteeseen, jossa maahan jääneitä pidetään maassa laittomasti olevina. Näiden paperittomien tilanne on osin seurausta siitä, ettei heidän kotimaansa suostu ottamaan heitä takaisin. Palauttaminen on siten mahdotonta. 
Paperittomien joukossa lienee myös heitä, jotka suomalaisen tuomioistuimen päätöksestä huolimatta ovat sitä mieltä, että kotimaahan palaaminen merkitsisi heille varmaa tai hyvin todennäköistä kuolemaa. Heidän arvionsa tilanteen turvallisuudesta poikkeaa Maahanmuuttoviraston ja tuomioistuimen tekemästä arviosta. 
Tilanne on ongelmallinen myös viranomaisten kannalta. Ulkomaalaislain nojalla poliisin tehtävänä on yrittää edistää paperittomien maasta lähtemistä. Samalla poliisi tietää, että joissakin tapauksissa tähän ei ole mitään mahdollisuuksia. Komisario Marko Heikkilä Lounais-Suomen poliisista toteaa, että paperittomuus tekee maasta poistamisen hankalaksi, ellei henkilöllä ole mitään matkustusasiakirjoja. Henkilörekisterien ylläpito kohdemaissa on usein niin heikkoa, ettei sieltä saada tähän apua. 
Ministeriöiden tasolla käydään lähtömaiden viranomaisten kanssa neuvotteluja asianmukaisten palautussopimusten aikaansaamiseksi. Lähtömaiden tilanteet ovat muutostenalaisia, jolloin osa paperittomista saattaa asiallisesti ottaen tulla oikeutetuksi turvapaikkaan maahamme laittomasti jäätyään. 
Tilanteen hankaluutta ja viranomaisten neuvottomuutta kuvastaa se, että poliisi on ryhtynyt kirjoittamaan paperittomille sakkoja ulkomaalaisrikkomukseen syyllistymisestä. Satakunnan Kansa uutisoi poliisin rynnänneen Porissa seurakunnan tiloihin sakottamaan sinne hätämajoitukseen ulkoa otettuja paperittomia. Kirkkoturvakäytäntö ei merkitse seurakunnissa paperittomien piilottamista tai salaamista viranomaisvalvonnalta, vaan painvastoin korostaa avoimuutta. 
Lounais-Suomen ulkomaalaisyksikön päällikkö, ylikomisario Stephan Sundqvist kertoo em. lehdessä, että Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella on 20—30 maassa laittomasti olevaa turvapaikanhakijaa. Sundqvist ei tuomitse kirkon tarjoamaa hätämajoitusta talvipakkasilla, mutta -toteaa, että paperittomien jatkuvasti kasvava määrä antaa aihetta aiempaa tarkempaan turvallisuudesta huolehtimiseen. Hätämajoituksissa paperittomista on murto-osa. 
Oikeusministeriö asetti tämän vuoden tammikuussa työryhmän selvittämään ulkomaalaisrikkomusten tutkinnan tehostamista. Kyse on tehtävänannon mukaan "pakkokeinoista, joita ei nykyään ole käytettävissä". Työryhmän tehtäviin kuuluu myös selvittää, onko rangaistusasteikkoa syytä muuttaa. 
Kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden tilanne vaatii syvällisempiä toimia kuin sen, että poliisi ohjataan heitä sakottamaan tai että heidän maassa viipymisestään langetetaan ankarampia rangaistuksia. Olemattomilla tuloilla olevien ihmisten hengissä pysyminen on jo muutenkin vaikeata eikä ole todennäköistä, että sakkorahat löytyvät. Sakottamiskampanjat ovat -omiaan ajamaan pakolaisia maan alle viranomaisvalvonnan tavoittamattomiin. Tämä on puolestaan omiaan lisäämään erilaista laitonta toimintaa sekä epätoivoa ja samalla radikalisoitumisen riski kasvaa. 
Ulkomaalaispolitiikan kiristyksillä, kuten humanitaarisen perusteen poistaminen ja aiempi tilapäisen oleskeluluvan poistaminen, on ollut merkittävää vaikutusta siihen, että paperittomien määrä on viime aikoina kasvanut. Nykyinen sekä pakolaisten että viranomaisten kannalta kohtuuton tilanne on osin seurausta näistä muutoksista. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus aikoo tehdä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden tilanteen selkiyttämiseksi siten, että heidän ihmisarvoaan ei loukata siinä tilanteessa, jossa heidän maasta lähtemisensä toimeenpano viivästyy? 
Helsingissä 31.3.2017 
Ilkka
Kantola
sd
Viimeksi julkaistu 31.3.2017 14:23