Kirjallinen kysymys
KK
14
2015 vp
Martti
Mölsä
ps
Kirjallinen kysymys suomalaisen työntekijän syrjimisestä
Eduskunnan puhemiehelle
Syrjintä on ihmisten eriarvoista kohtelua jollakin laissa kielletyllä syrjintäperusteella. Työsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvia syrjintäsäännöksiä on työsopimuslaissa (55/2001) ja yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014). Laissa kielletty syrjintäperuste on muun muassa kieli. Syrjintä on kielletty työhön otettaessa, työnteon aikana ja työn päättämistilanteissa. 
Syrjintä voi olla mm. välillistä, jolloin tasapuoliselta näyttävä säännös, peruste tai käytäntö johtaa siihen, että henkilö joutuu syrjivän syyn perusteella epäedulliseen asemaan muihin nähden. Esimerkiksi työhönotossa edellytetään täydellistä suomen kielen taitoa tai varusmiespalveluksen suorittamista, vaikka se ei työn tekemisen kannalta ole välttämätöntä. Laissa ei kuitenkaan ole erikseen mainintaa suomalaisen työntekijän syrjimisestä kielitaidon vuoksi. 
Suomessa on, varsinkin rakennusalalla, tullut ilmi tapauksia, joissa suomalaiselta pitkän työkokemuksen omaavalta ja ammattitaitoiselta työntekijältä on työhaastattelussa vaadittu Suomessa sijaitsevalla suomalaisella rakennustyömaalla venäjän kielen osaamista. Työntekijän ilmoitettua, että hän ei puhu venäjää mutta englantia kylläkin, häntä ei ole työllistetty. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus aikoo tehdä, että perusteluissa mainittuihin suomalaisia työntekijöitä syrjiviin tapauksiin puututaan? 
Helsingissä 28.5.2015 
Martti
Mölsä
ps
Viimeksi julkaistu 29.5.2015 15:49