Viimeksi julkaistu 27.11.2021 17.52

Kirjallinen kysymys KK 141/2021 vp 
Ari Koponen ps 
 
Kirjallinen kysymys lisärahoituksen kohdentamisesta liikunnalle ja urheilulle seuraavan lisätalousarvion yhteydessä

Eduskunnan puhemiehelle

Liikunta- ja urheiluyhteisö on toiminut vastuullisesti viranomaisten ohjeistuksia noudattaen koronavirusepidemian vastaisessa taistelussa. Tämä on tarkoittanut epidemian eri vaiheissa liikunta- ja urheiluharrastusten osittaista rajoittamista tai kokonaan keskeyttämistä. Epidemian hallinnassa pitäminen vaatii rajoituksia, mutta niiden tulisi olla kulloiseenkin tautitilanteeseen nähden oikeasuhtaisia. Liikunnan ja urheilun kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että koronapandemian vaikutukset minimoidaan. Korona on vaikuttanut merkittävästi muun muassa seurojen ja lajiliittojen toimintaan. Toiminnan keskeytyminen ja siitä aiheutuneet tulonmenetykset yhdistettynä rahapelitoiminnan tuottojen pienenemiseen asettavat isoja vaikeuksia urheilujärjestöjen toiminnalle lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Koronapandemia uhkaa suomalaisen liikunnan ja urheilun tulevaisuutta ja erityisesti sen kivijalkaa, seuratoimintaa. Suomalaisella seuratoiminnalla on valtava merkitys lasten ja nuorten fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille. Nyt vaarana on, että lähes kokonaisia ikäluokkia menetetään liikunnan parista.  

Viranomaisten asettamista rajoituksista aiheutuvat taloudelliset tappiot urheilulle tulee korvata vuoden 2021 toisessa lisätalousarviossa. Ensimmäisessä lisätalousarviossa hallitus ei kohdentanut liikunnalle ja urheilulle lisätukea (pl. miljoona euroa kesätoimintaan), kun taas kulttuurin ja taiteen alalle myönnettiin koronatukina ja -avustuksina 20 miljoonaa euroa. Eduskunta myönsi vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa liikunnalle ja urheilulle tukea 19,6 miljoonaa euroa. Koronapandemian toisen aallon ja tilanteen pitkittymisen myötä liikunnalle ja urheilulle tarvitaan edeltävää suurempi tukipaketti, jotta toimialan elinvoimaisuus ja kyky jatkaa toimintaa varmistetaan.  

Seurojen tulonmenetykset (maalis—toukokuu 2020) olivat Valtion liikuntaneuvoston selvityksen mukaan arviolta yhteensä 76 miljoonaa euroa (nettomenetykset 47 miljoonaa euroa). Kesän jälkeen alkoi koronapandemian toinen aalto, jonka aikana toteutettiin kesään verrattuna vielä merkittävämpiä rajoitustoimenpiteitä. Seurojen nettomenetyksien arvioidaan olevan vähintään 100 miljoonaa euroa kesän ja syksyn 2020 ajalta. Euroopan komission teettämän selvityksen mukaan koronapandemian taloudelliset vaikutukset liikunnalle ja urheilulle olivat Suomessa arviolta 409—477 miljoonaa euroa vuonna 2020, mikä osoittaa, miten huomattavasti toimiala on kärsinyt koronapandemiasta. 

Uusi tukipaketti auttaisi liikunnan ja urheilun toimijoita selviytymään koronaviruksen aiheuttamasta merkittävästä toimintaedellytyksien heikentymisestä. Toimialojen yhdenvertaisuuden näkökulmasta on välttämätöntä, että viranomaisrajoituksista aiheutuneet tappiot hyvitetään myös liikunnalle ja urheilulle muiden toimialojen tapaan. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miksi liikuntaa ei ole huomioitu ensimmäisessä lisätalousarvioesityksessä käytännössä juuri ollenkaan ja 
aikooko hallitus kohdentaa liikunnalle ja urheilulle lisärahoitusta seuraavan lisätalousarvion yhteydessä? 
Helsingissä 15.3.2021 
Ari Koponen ps