Kirjallinen kysymys
KK
147
2016 vp
Ville
Tavio
ps
Kirjallinen kysymys kunnallisten yhtiöiden ja yhteisöjen johdon palkkatietojen julkisuudesta
Eduskunnan puhemiehelle
Avoin kuntademokratia edellyttää päätöksenteon ja kunnallisen rahankäytön avoimuutta varsinkin johtavassa asemassa olevien henkilöiden osalta. Ilman palkkapäätösten avoimuutta on vaarana, että muodostuu hyvä veli -kerhoja, joissa päättäjät sopivat toisilleen palkankorotuksia veronmaksajien laskuun. Muun muassa Turku on päättänyt salata kansalaisilta sen 26 konserniin kuuluvan yhtiön ja yhteisön johdon palkat. 
Kunnan viranomainen ei voi julistaa asiaa tai asiakirjaa salassapidettäväksi, vaan salassapitoperusteista säädetään aina lain tasolla. 
Kunnan ja kuntayhtymän työ- ja virkasuhteisen henkilöstön palkat, palkan osat ja lisät ovat nimikirjalain 7 §:n mukaan julkisia. 
Julkisia ovat esimerkiksi kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevan henkilön peruspalkka, sijoituspalkkaluokka, kokemuslisät, henkilökohtainen lisä, kannustuslisä, lisätyö-, ylityö- ja muut työaikakorvaukset, autoetu, kilometrikorvaukset, päivärahat sekä palkan kokonaismäärä. 
Muiden tahojen kuin julkisyhteisöjen palveluksessa olevien työntekijöiden palkkatiedot voidaan nykylain mukaan pitää salassa. Tämä koskee myös kunnallisten yhtiöiden ja säätiöiden johtoa. 
Päätöksenteon läpinäkyvyyttä arvostavassa demokraattisessa maassa on hyvin kummallista, että julkisista varoista palkkansa saavien johtajien palkat on päätetty useissa Suomen kunnissa pitää salassa. Tilannetta voidaan verrata siihen, että jopa pörssiyhtiöiden hyvään hallinnointiin ja avoimuuteen katsotaan kuuluvaksi toimitusjohtajan palkan julkisuus. 
Yhtä kummallista on, että palkankorotuksen yhteydessä julkistetaan pelkkä palkankorotusprosentti, eikä tietoa euromääräisestä palkasta. Konkreettinen esimerkki saatiin 7.3.2016, kun Turun kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti korottaa Turun Ylioppilaskyläsäätiön toimitusjohtajan palkkaa 3,4 prosenttia. Turun kaupunki ilmoitti julkisuuteen korotusprosentin, mutta se, minkä suuruiseen palkkaan korotus tulee, haluttiin pitää kansalaisilta salassa. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus aikoo tehdä huolehtiakseen siitä, että kunnallisten yhtiöiden ja säätiöiden johtajien palkankorotuspäätökset ja palkkamäärät saatetaan nykyistä avoimemmin kansalaisten saataville? 
Helsingissä 15.3.2016 
Ville
Tavio
ps
Viimeksi julkaistu 15.3.2016 14:20