Kirjallinen kysymys
KK
149
2018 vp
Jaana
Pelkonen
kok
Kirjallinen kysymys yleisestä varaamisrekisteristä
Eduskunnan puhemiehelle
Viime aikoina on käyty keskustelua suomalaisten oman varautumisen merkityksestä kokonaisturvallisuutta kehitettäessä. Vapaaehtoisella maanpuolustustyöllä on tärkeä rooli Suomen turvallisuuden takaamisessa häiriö- ja poikkeustilanteissa. Jokaista suomalaista tarvitaan tässä työssä.  
Naisten valmiusliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto ovat nostaneet esille tarpeen luoda yleinen varaamisrekisteri, jolla parannettaisiin yhteiskunnan varautumista häiriö- ja poikkeustilanteisiin sekä kehitettäisiin turvallisuusviranomaisten toimintakykyä. Tällä hetkellä asevelvollisuusrekisterin lisäksi henkilövarauksia on tehty kuntien, sosiaali- ja terveydenhoitoalan, yritysten ja pelastuslaitosten rekistereihin. Myös puolustusvoimilla on oma perustamistehtäväluettelo, jota kehitetään ja päivitetään säännöllisesti. Tämän johdosta varauksissa on päällekkäisyyksiä, eikä kuntien varautumistoiminnoissa pystytä ottamaan huomioon niitä reserviläisiä, joilla on kokemusta ja motivaatiota toimia oman kuntansa alueella esimerkiksi väestönsuojelutehtävissä.  
Valtakunnallinen varaamisrekisteri tehostaisi vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen tekemää työtä. Se mahdollistaisi järjestöjen tarjoamien vapaaehtoisten varautumis- ja turvallisuuskoulutusten laajemman hyödyntämisen kriisi- tai poikkeustilassa. Samalla se motivoisi naisia osallistumaan vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön, kun heidän osaamis- ja koulutustietonsa olisivat rekisteröityinä tietokantaan. Rekisteri parantaisi myös varautumisjärjestelyjen luotettavuutta; sijoittamiskelpoinen henkilö löytyisi helpommin ja päällekkäisistä henkilövarauksista päästäisiin eroon.  
Valtakunnallinen varaamisrekisteri mainittiin jo vuonna 2010 Risto Siilasmaan johdolla laaditussa "Suomalainen asevelvollisuus" -loppuraportissa. Raportissa ehdotettiin, että ne henkilöt, joilla on tarvittavat valmiudet, voitaisiin henkilökohtaisen suostumuksen perusteella sijoittaa eri viranomaisten poikkeusolojen tehtäviin. Tämä takaisi sen, että turvallisuusviranomaisilla olisi tarvittaessa käytössä osaava ja motivoitunut reservi häiriö- ja poikkeusoloja varten. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Näkeekö ministeri valtakunnallisen varaamisrekisterin perustamisen tarpeellisena? 
Helsingissä 20.4.2018 
Jaana
Pelkonen
kok
Viimeksi julkaistu 20.4.2018 15:00