Kirjallinen kysymys
KK
155
2017 vp
Jani
Mäkelä
ps
Kirjallinen kysymys tiedustelutoiminnan resursseista
Eduskunnan puhemiehelle
Euroopan heikentynyt turvallisuustilanne ja avoimien rajojen politiikka on johtanut tilanteeseen, jossa Suomen tiedustelulainsäädäntö ei ole enää ajan tasalla. Muissa Euroopan unionin maissa viranomaisilla on paljon laajemmat toimivaltuudet torjua kansallista turvallisuutta uhkaavaa toimintaa tiedustelun keinoin. 
Hallitus on ryhtynyt toimiin ongelman korjaamiseksi. Sisäministeriön, puolustusministeriön ja oikeusministeriön työryhmät ovat luovuttaneet uusien tiedustelulakien säätämistä koskevat mietintönsä. Kyseiset siviili- ja sotilastiedustelun sekä tiedustelun valvonnan lakiehdotukset lähtevät lausuntokierrokselle. 
Pelkkä uusien toimivaltuuksien antaminen ei kuitenkaan riitä. Kansallinen turvallisuus paranee ainoastaan, jos on mahdollisuus myös käytännön toimiin. Viranomaisilla on oltava voimavarat tiedon tehokkaaseen keräämiseen sekä kerätyn tiedon aitoon hyödyntämiseen. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten hallitus aikoo varmistaa, että kaikilla asiaan kuuluvilla turvallisuusviranomaisilla on riittävät resurssit toimia uusien tiedustelulakien mahdollistamalla tavalla, kun lait aikanaan säädetään? 
Helsingissä 21.4.2017 
Jani
Mäkelä
ps
Viimeksi julkaistu 21.4.2017 11:44