Viimeksi julkaistu 27.11.2021 15.13

Kirjallinen kysymys KK 171/2018 vp 
Satu Taavitsainen sd 
 
Kirjallinen kysymys taksikuljetuspalveluiden tulevaisuudesta

Eduskunnan puhemiehelle

Laki liikenteen palveluista tulee voimaan 1.7.2018. Sen myötä taksien sääntely vapautuu ja hintoja sekä taksien määriä ei enää säädellä. Taksiyrittäjillä ei ole vielä tiedossa, saavatko he lain voimaantulon myötä enää käyttää omistamaansa taksivälityskeskusta kyytien välittämisessä.  

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mielestä on uhkana, että taksiyrittäjät muodostavat kartellin, koska taksivälityskeskuksen piirissä olevat autoilijat ovat yleensä keskenään kilpailevia itsenäisiä elinkeinonharjoittajia.  

Kilpailulaki kieltää kilpailevien elinkeinonharjoittajien kilpailua rajoittavan yhteistyön, esimerkiksi hintayhteistyön, jonka tarkoituksena on kilpailun rajoittaminen. 

Nykylain ollessa voimassa taksiyrittäjien yhteistyö on ollut mahdollista, koska taksien tarjonnan määrä ja hinnoittelu ovat määräytyneet lain kautta. Jatkossa kilpailulainsäädännön toimeenpanon merkitys taksimarkkinoilla muuttuu, ja saamieni tietojen mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirasto tulee puuttumaan kilpailun rajoituksiin taksialalla. 

Kilpailulain mukaan sellaiset elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset sekä elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy, ovat kiellettyjä. 

Lainsäädäntö on rakennettu niin, että kilpailua rajoittavakin yhteistyö voi olla sallittua, jos siitä syntyy enemmän hyötyä kuin haittaa yhteiskunnalle ja viime kädessä loppukuluttajalle. Tällöin yhteistyön on oltava välttämätöntä hyödyn aikaansaamiseksi ja kilpailua ei saa rajoittaa enemmän kuin on tarpeen. 

Jos taksiyrittäjät eivät enää saa käyttää omaa taksikeskustaan kyytien välittämisessä, niin Suomessa saatetaan palata 1960-luvulle ja menettää tehokkuus kyytien organisoimisessa ja lähimmän taksin ohjaamisessa asiakkaan luo. Eri yrittäjien yhteinen välitystoiminta vaatii yhteisiä taksoja, jotta ne voidaan ilmoittaa tilaavalle asiakkaalle.  

Asiakkaan kannalta on mahdotonta alkaa soittaa yksittäisille takseille ja kysellä, pääsetkö ne tulemaan ja millä hinnalla. Junalle mennessä kyytiä tarvitsevalla tuskin on aikaa soittaa eri taksiyrittäjille kysellen, ovatko he vapaina tai vertailla eri taksiyrittäjien hintoja. Läheskään kaikilla kansalaisilla ei ole käytössään älypuhelimia sovelluksineen, joten niiden varaan ei voi laskea. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Saako taksiyrittäjillä olla omistamansa välityskeskuksen piirissä yhtenäinen enimmäishinta 1.7.2018 alkaen, 
saavatko taksiyrittäjät 1.7.2018 alkaen sopia ajovuoroista omistamansa välityskeskuksen piirissä, 
saavatko välityskeskukset 1.7.2018 alkaen välittää KELA-kyytejä vai onko se kilpailulain nojalla kiellettyä, koska muodostuu määräävä markkina-asema, 
miten ministeri suhtautuu siihen, jos Kilpailu- ja kuluttajavirasto määrää kyytien välitysyhtiöiden toiminnan lopetettavaksi, 
miten ministeri olisi voinut ennaltaehkäistä sen, että taksialalla vallitsee kaaosmainen epätietoisuuden tilanne kaksi kuukautta ennen lain voimaantuloa, 
miten ministeri aikoo käydä asiaa läpi taksiyrittäjien ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa ennen 1.7.2018? 
Helsingissä 3.5.2018 
Satu Taavitsainen sd