Kirjallinen kysymys
KK
202
2017 vp
Hanna
Halmeenpää
vihr
ym.
Kirjallinen kysymys uusiutuvan energian pientuotannon sujuvoittamisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Nykyinen sähkömarkkinalaki vaikeuttaa kotitalouksien ja asunto-osakeyhtiöiden uusiutuvan energian investointeja. Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista sähköenergian siirtoa tonttirajojen yli ilman verkkoyhtiöitä edes naapurusten yhteisellä suostumuksella. Tämä rajoittaa esimerkiksi aurinkopaneelien asentamista muulle kuin omalle tontille, vaikka naapurissa olisi tarjolla tyhjää alaa. Esimerkin kaltainen sähkönsiirron rajoitus koskee myös esimerkiksi taajamissa sijaitsevien teollisuuskiinteistöjen tyhjien kattopinta-alojen hyödyntämistä aurinkopaneeleiden käyttöön.  
Tonttien välisen sähkönsiirron toinen haaste on, että kaksi tai useampi kotitaloutta tai maatilaa eivät voi toteuttaa yhteisomisteisia pieniä energiainvestointeja yhdessä tonttirajojen takia. Kotitalouskokoluokan energiahankkeet, kuten biokaasulaitokset, ovat arvokkaita investointeja, ja kynnys vastuun kantamiseen yksin on suuri. Yhteisinvestointien mahdollistaminen voisi helpottaa myös haastavassa tilanteessa olevien maatalousyrittäjien elinkeinorakenteen laajentamista energiantuotantoon. Suomessa jää ruoantuotannon sivutuotteena syntyvää peltobiomassaa, esimerkiksi lantaa, olkea ja kesantonurmea, hyödyntämättä vähintään 10 TWh:n energiantuotantopotentiaalin verran vuosittain. Peltobiomassoja hyödyntäviin biokaasulaitoksiin panostaminen mahdollistaisi myös biopolttoaineen tuotannon käytön kestävästi liikenteen tarpeisiin, ja lisäksi maaseudulla hajautetusti tuotettu biopolttoaine helpottaisi jakeluverkon kansallista laajentamista.  
Energiantuotanto tulee hajautumaan lähitulevaisuudessa entistä  enemmän ja nojaamaan kotitalouksien omaan pientuotantoon. Tämä vähentää riippuvuutta valtakunnan verkosta. Hajautettu pientuotanto on myös merkittävä huoltovarmuustekijä. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aikooko hallitus ryhtyä toimiin purkaakseen tonttien välisiä sähkönsiirron esteitä, jotka rajoittavat esimerkiksi uusiutuvaa energiaa tuottavien aurinkopaneelien tai pienten tuulivoimaloiden asentamisen muulle kuin omalle tontille ja 
aikooko hallitus ryhtyä toimiin, että kaksi tai useampi kotitaloutta tai esimerkiksi maatilaa voivat tuottaa yhdessä omistamallaan energiatuotantoyksiköllä, kuten peltobiomassaa hyödyntävällä biokaasuvoimalalla tai tuulivoimalla, energiaa omaan käyttöönsä ja siirtää sitä omien tonttien rajojen yli? 
Helsingissä 11.5.2017 
Hanna
Halmeenpää
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Satu
Hassi
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Antero
Vartia
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Viimeksi julkaistu 16.5.2017 16.39