Kirjallinen kysymys
KK
203
2017 vp
Emma
Kari
vihr
Kirjallinen kysymys kansallisen korkeakoululainsäädännön muutoksista Tampere3-korkeakouluhankkeen nimissä
Eduskunnan puhemiehelle
Vuoden 2016 alussa opetusministeriö asetti työryhmiä valmistelemaan Tampere3-korkeakouluorganisaatiota. Tampere3-hanketta on viety opetusministeri Grahn-Laasosen johdolla kunnianhimoisesti eteenpäin tavoitteena luoda entistä monialaisempi, kansainvälisempi ja vaikuttavampi korkeakoulu. Tampere3 tuleekin yhdistämään alleen kaksi yliopistoa sekä yhden ammattikorkeakoulun yhdeksi korkeakoulukonserniksi. 
Nykyisillä korkeakoulututkinnoillamme on syystä olemassa erilainen asema työmarkkinoilla. Tampere3-hankkeen yhteydessä esitetty opetusyhteistyö koko korkeakoulukentälle mahdollistaisi kuitenkin sisällöllisesti hyvin samankaltaiset, mutta työmarkkina-asemaltaan eriarvoiset tutkinnot. Samalla se mahdollistaa sen, että tutkimus ja opetus voidaan erottaa toisistaan, kun opetus voidaan ostaa ulkopuolelta, mistä halvimmalla saadaan. 
Ylioppilaskunnat ovatkin esittäneet huolensa siitä, että opiskelijan opetukseen liittyvän oikeusturvan varmistaminen vaikeutuu, mikäli opetusyhteistyö hämärtää tutkintojen osaamistavoitteita sekä asettaa valmistuneet opiskelijat epäoikeudenmukaiseen työmarkkinatilanteeseen.  
Ylioppilaskunta-aktiivit ovatkin esittäneet huolensa siitä, että valmistelussa on jäänyt sivuun opiskelijalähtöisyys ja organisaatioissa toimivien huomioiminen. Ylioppilaskunnan mukaan opetusyhteistyötä ei ole mietitty opiskelijalähtöisesti, vaan opiskelijat ovat vaarassa joutua usean oppilaitoksen käytäntö- ja tutkintoviidakkoon, jota he eivät pysty hahmottamaan riittävässä määrin valitessaan koulutusalaansa. 
Tampere3:n valmisteluprosessi tuntuu keskittyneen paikallisen korkeakoulukokonaisuuden läpiajamiseen, eikä ehdotettavien säännösmuutosten kansallisia vaikutuksia ole pohdittu tarpeeksi laajalti, vaikka säännösmuutokset tulevat vaikuttamaan koko Suomen korkeakoulupolitiikkaan.  
Hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin ehdotetaan lisättäviksi kaikkia korkeakouluja koskevat säännökset korkeakoulujen välisen opetusyhteistyön mahdollisuuksien laajentamisesta. Opetusyhteistyö on iso rakenteellinen uudistus, jonka läpivieminen tuntuu ristiriitaiselta tilanteessa, jossa työ korkeakouluvision luomiseksi on vasta käynnistynyt. 
Vaikka yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on toistaiseksi omat toimintaa ohjaavat lainsäädäntönsä ja rahoituksensa, ei voi välttyä ajatukselta, onko tavoitteena kuitenkin Tampere3:n kautta tehtyjen muutosten kautta ajaa pitkällä aikavälillä suomalaista korkeakoulutusta kohti yhtä korkeakouluinstituutiota ja tutkintojärjestelmää. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä korkeakoululainsäädännön muutoksista seuraavien kansallisten vaikutusten arvioimiseksi? 
Helsingissä 16.5.2017 
Emma
Kari
vihr
Viimeksi julkaistu 16.5.2017 16:48