Kirjallinen kysymys
KK
21
2018 vp
Päivi
Räsänen
kd
ym.
Kirjallinen kysymys työttömien oikeudesta lakisääteiseen terveystarkastukseen
Eduskunnan puhemiehelle
Terveydenhuoltoalain (1326/2010, 13 §) mukaan "kunnan on järjestettävä tarpeelliset terveystarkastukset alueensa asukkaille heidän terveytensä ja hyvinvointinsa seuraamiseksi ja edistämiseksi". Laki tuli voimaan toukokuussa 2011. Kunnan järjestämien terveyspalveluiden tarkoituksena on kaventaa eri väestöryhmien välisiä terveyseroja. Lain mukaan myös opiskelu- tai työterveyshuollon ulkopuolelle jääville nuorille ja työikäisille on järjestettävä terveysneuvonta ja terveystarkastukset. Kuntien järjestämän terveysneuvonnan ja terveystarkastusten tarkoituksena on tukea työttömän työ- ja toimintakykyä, ehkäistä sairauksia ja edistää mielenterveyttä sekä elämänhallintaa. Työttömien ehkäisevät terveyspalvelut ovat keskeinen ja tärkeä osa kunnan kansanterveydellistä tehtävää. 
Tutkimusten mukaan työttömät voivat keskimäärin huonommin ja ovat sairaampia kuin työlliset. Työttömillä on todettu kansansairauksia, kuten muun muassa sydän- ja verisuonisairauksia, diabetesta, astmaa ja masennusta selvästi keskimääräistä enemmän. Heikentynyt terveydentila vaikeuttaa työnsaantia ja pitkittynyt työttömyys vaikuttaa haitallisesti ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Työttömyyden pitkittymisen ja toistuvuuden on havaittu myös lisäävän kuolleisuutta, ja vakavimmillaan työttömyys näyttäytyy suurina kuolleisuuseroina työttömien ja työllisten välillä. Työttömillä on siten lisääntynyt tarve terveyttä ja työkykyä edistäviin palveluihin. Riski syrjäytymiseen kasvaa, jos sairaudet ja kuntoutustarve jäävät kokonaan tunnistamatta. Työttömät, jotka ovat päässeet heille suunnattuun terveystarkastukseen, ovat kokeneet sen pääsääntöisesti hyödylliseksi. On kuitenkin käynyt ilmi, että työttömät työnhakijat eivät usein ole tietoisia oikeudestaan terveystarkastukseen.  
Vastuu työttömän työ- ja toimintakyvyn arvioinnin koordinoimisesta on TE-toimistoilla. Niiden tärkeänä tehtävänä on tunnistaa ne työttömät työnhakijat, joiden työkykyä on syytä arvioida, ja ohjata heidät terveystarkastukseen ja tarvittaessa esimerkiksi kunnan sosiaalipalveluihin, Kelaan ja työeläkekuntoutukseen. TE-toimistojen tehtävä on varmistaa, että tarvittava jatko-ohjaus myös käytännössä toteutuu. 
Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti kunnille vuonna 2013 ohjeistuksen työttömien terveydenhuollon järjestämisestä kunnissa. Ohjeistuksessa todetaan, että sosiaali- ja terveysministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö seuraavat ja arvioivat terveystarkastusten toteutumista ja vaikutuksia valtakunnallisesti ja että kuntien tulee tehdä seurantaa työttömien terveysneuvonnan ja -tarkastusten toteutumisesta omilla alueillaan. Osa kunnista on nimennyt työttömien terveystarkastukset tietyille terveydenhoitajille, ja tieto tästä on helposti saatavilla esimerkiksi kunnan verkkosivuilla. Näillä paikkakunnilla palvelusta tiedetään paremmin. Joissain kunnissa tarvitaan terveystarkastukseen TE-toimiston lähete, minkä hankkiminen on osalle työttömistä liian suuri kynnys, ja vastaanottoaika jää siksi varaamatta. Tällöin vaarana on se, että meillä on tulevaisuudessa kasvava joukko työttömiä, joiden työllistymisen vaikeus kasvaa.  
Parasta olisi, että heti työttömyyden alussa, esimerkiksi TE-toimistoon ilmoittautuessa, työtön työnhakija ohjattaisiin terveystarkastukseen. Työttömien ohjaaminen heille kuuluviin terveystarkastuksiin kaventaisi väestön terveyseroja, poistaisi työllistymisen esteitä ja edistäisi väestön sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia. Erityisesti syrjäytymisriskissä olevat työttömät tulisi tunnistaa varhaisessa vaiheessa. Tarkastuksia tekevien terveydenhuollon ammattilaisten yhteystiedot tulisi saada oman, alueellisen TE-keskuksen kautta ja TE-palveluille tulisi säätää velvoite tuoda esiin työttömien oikeus lakisääteiseen terveystarkastukseen. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko hallituksella tietoa siitä, kuinka hyvin kunnat täyttävät lakisääteisen velvollisuutensa työttömien terveystarkastusten järjestämisestä ja kuinka hallituksessa valvotaan tämän velvollisuuden hoitamista, 
mitä hallitus aikoo tehdä edistääkseen työterveyshuollon ulkopuolelle jäävien tietoutta oikeudestaan kunnalliseen terveystarkastukseen ja  
onko hallitus valmis harkitsemaan sitä, että TE-palveluille säädetään velvoite tuoda esiin työttömien oikeus lakisääteiseen terveystarkastukseen? 
Helsingissä 9.2.2018 
Päivi
Räsänen
kd
Sari
Tanus
kd
Peter
Östman
kd
Antero
Laukkanen
kd
Viimeksi julkaistu 9.2.2018 16:19