Kirjallinen kysymys
KK
223
2018 vp
Aila
Paloniemi
kesk
ym.
Kirjallinen kysymys turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta
Eduskunnan puhemiehelle
Syyskuussa 2016 voimaan tulleessa ulkomaalaislain muutoksessa (646/2016) ulkomaalaislakiin tehtiin useita tiukennuksia, jotka koskivat turvapaikka-asioissa tehtäviä valituksia sekä oikeus-avun saatavuutta turvapaikkakäsittelyssä. Esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori on arvostellut tehtyjä muutoksia (HS 4.4.2018) ja katsonut niiden heikentävän turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa. Samaa viestiä ovat kertoneet useat turvapaikka-asioiden parissa työskentelevät lakimiehet. Oikeusavun saatavuuteen tehdyt rajaukset sekä oikeus-avun palkkioiden muuttaminen kiinteiksi ovat heikentäneet asiantuntevan oikeusavun saatavuutta turvapaikanhakijoille.  
Turvapaikanhakijoiden oikeusturvassa voi olla kyse ihmisten hengestä, ja hakemusten sekä niistä tehtyjen valitusten perusteellinen ja asiallinen käsittely on sivistyneessä oikeusvaltiossa minimivaatimus. Turvapaikanhakijoiden oikeusapu ei ole valtiolle merkittävä menoerä, eikä tehtyjä tiukennuksia voi pätevästi perustella taloudellisella välttämättömyydellä, erityisesti kun oikeusavun rajoittaminen puhutteluvaiheessa on turvapaikka-asioita hoitavien lakimiesten mukaan myös lisännyt kustannuksia ja lisäselvitysten tarvetta valitusasteissa.  
Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan, Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin ja Yhdenvertaisuusvaltuutetun toteuttamassa, 22.3.2018 julkaistussa empiirisessä kansainvälisen suojelun myöntämisperusteita koskevassa vertaavassa tutkimuksessa todettiin merkittävää tiukentumista Maahanmuuttoviraston linjassa verrattaessa vuosia 2015 ja 2017. Tätä tiukentumista ei tutkimuksen mukaan voida kytkeä mihinkään selkeään lainmuutokseen, joten se on tapahtunut ilman selkeää lakiperustaa. Tutkimuksen löydökset korostavat toimivan valitusmahdollisuuden ja vahvan oikeusturvan tarvetta turvapaikkakäsittelyssä.  
Oikeusministeriö on elokuussa 2017 ilmoittanut teettävänsä selvityksen turvapaikanhakijoiden oikeusavusta sen jälkeen, kun julkisuuteen oli tullut tietoja oikeusavustajien toiminnassa havaituista ongelmista.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Missä vaiheessa on oikeusministeriön elokuussa 2017 ilmoitettu selvitys turvapaikanhakijoiden oikeusavusta ja milloin sen tulokset julkistetaan,  
miten varmistetaan, että oikeusapua koskeva selvitys huomioi oikeusturvan heikennysten seuraukset kokonaisuutena,  
mihin toimenpiteisiin vastuuministeriöt ryhtyvät varmistuakseen, että EU:n turvapaikkamenettelyä koskevaa direktiiviä (4 artiklan 4 kohta) sovelletaan asianmukaisesti turvapaikkamenettelyssä,  
miten hallitus varmistaa, että turvapaikanhakijan asian myöhemmässä vaiheessa esittämä näyttö turvapaikkaperusteestaan arvioidaan asianmukaisesti,  
mihin toimenpiteisiin oikeusministeriö ryhtyy parantaakseen asiantuntevan oikeusavun saatavuutta turvapaikanhakijoille sekä huolehtiakseen, että turvapaikanhakijoiden oikeusturva saatetaan asianmukaiselle tasolle,  
miten varmistetaan, että erityisen haavoittuvassa asemassa olevat turvapaikanhakijat tunnistetaan ja heille tarjotaan asianmukainen neuvonta, tuki ja oikeusapu ja 
koska hallitus on suunnittelemassa uusia enimmäisaikoja turvapaikkahakemusten käsittelyyn, niin miten varmistetaan, etteivät lisääntyvät paineet käsittelyiden kiirehtimiseen heikennä entisestään hakijoiden oikeusturvaa? 
Helsingissä 30.5.2018 
Aila
Paloniemi
kesk
Pekka
Puska
kesk
Ulla
Parviainen
kesk
Hanna
Kosonen
kesk
Marisanna
Jarva
kesk
Tuomo
Puumala
kesk
Pilvi
Torsti
sd
Mauri
Pekkarinen
kesk
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Arto
Pirttilahti
kesk
Niilo
Keränen
kesk
Martti
Talja
kesk
Anne
Kalmari
kesk
Esko
Kiviranta
kesk
Eva
Biaudet
r
Mikko
Alatalo
kesk
Olavi
Ala-Nissilä
kesk
Katri
Kulmuni
kesk
Päivi
Räsänen
kd
Susanna
Huovinen
sd
Tytti
Tuppurainen
sd
Riitta
Myller
sd
Ilkka
Kantola
sd
Lauri
Ihalainen
sd
Anneli
Kiljunen
sd
Timo
Harakka
sd
Tarja
Filatov
sd
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Krista
Kiuru
sd
Ilmari
Nurminen
sd
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Suna
Kymäläinen
sd
Maria
Tolppanen
sd
Mats
Nylund
r
Anders
Adlercreutz
r
Joakim
Strand
r
Mikaela
Nylander
r
Stefan
Wallin
r
Veronica
Rehn-Kivi
r
Anna-Maja
Henriksson
r
Erkki
Tuomioja
sd
Satu
Hassi
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Antero
Vartia
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Jani
Toivola
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Touko
Aalto
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Antero
Laukkanen
kd
Sari
Tanus
kd
Li
Andersson
vas
Kari
Uotila
vas
Hanna
Sarkkinen
vas
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Silvia
Modig
vas
Jari
Myllykoski
vas
Katja
Hänninen
vas
Matti
Semi
vas
Anna
Kontula
vas
Viimeksi julkaistu 30.5.2018 14.24