Kirjallinen kysymys
KK
268
2017 vp
Martti
Mölsä
uv
Kirjallinen kysymys valitusoikeudesta viranomaisten päätöksiin
Eduskunnan puhemiehelle
Valitusoikeus viranomaisten ja oikeusasteiden päätöksistä on olennainen osa demokraattista yhteiskuntaa ja oikeusvaltion periaatteita. Valitusoikeutta täydentää mahdollisuus tehdä kantelu viranomaisten toiminnasta. Tätä kansalaisten perusoikeuksiin kuuluvaa muutoksenhakua vaarantavat ns. ammattivalittajat, joiden motiivi on aivan jotain muuta kuin oikeuden saaminen. Heidän motiivinsa ovat usein pelkkä ilkeämielisyys, kilpailijoiden toiminnan vaikeuttaminen, huomion saaminen ja jopa taloudellisen hyödyn tavoitteleminen.  
Esimerkkitapaus Punkalaitumelta 
Punkalaitumen kunta 
Kunnanhallitus 88 §, 29.05.2017 
Rottaryhmä Ky:n valitukset 
Börje Juhani Heikkilä on edustamansa yhtiön Rottaryhmä Ky:n, y-tunnus 2407429-0, puolesta tehnyt valituksia kunnanhallituksen tekemistä päätöksistä suunnittelutarveratkaisu biokaasulaitoksen rakentamiseen/Punkalaitumen Bioenergiayhtiö Oy (20.03.2017, 44 §) ja kunnanvaltuuston 27.02.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano (20.03.2017, 41 §) sekä hallinto-oikeuteen kunnanvaltuuston päätöksestä johtajasopimuksen hyväksyminen/kunnanjohtaja Jyrki Moilanen (27.02.2017, 2 §). 
Rottaryhmä Ky, aikaisemmalta nimeltään Asak Sonap Kb:n yrityksen kotipaikaksi on 25.4.2017 päivämäärällä kaupparekisteriin muutettu Punkalaidun, jonka perusteella yritys katsoo voivansa tehdä kuntalaisena valituksia kunnan päätöksistä. 
Tekemiensä valitusten avulla Börje Juhani Heikkilä painostaa Punkalaitumen kuntaa hyväksymään 5.5.2017 sähköpostilla lähettämänsä 25 000 euron sovintotarjouksen yrityksen Oy Pro Ictus Ab:n, y-tunnus 0837328-2, kanssa Ilomäki-kiinteistöön 619-409-1-12 liittyvässä rakennuslupa-asiassa. Kyseisessä rakennuslupa-asiassa kunta on todennut, että rakennuslupapäätöksen menettelyssä ei ole ollut huolimattomuutta eikä asia aiheuta toimenpiteitä kunnan osalta. Börje Juhani Heikkilä on tarjoutunut sovinnon synnyttyä perumaan edustamansa yrityksen kautta tekemänsä valitukset ja Oy Pro Ictus Ab:n edustaja Joni Heikkilä voi allekirjoittaa sovintosopimuksen kunnan kanssa. Mikäli kunta ei suostu tarjottuun sopimukseen, Börje Juhani Heikkilä on ilmoittanut tekevänsä valituksia kaikista merkittävistä kaavoituksen ja rakentamisen päätöksistä niin, että niistä syntyy Punkalaitumen kunnalle mahdollisimman suurta vahinkoa. 
Edellä olevan tapauksen vuoksi yleinen valitusoikeus pitäisi näin ollen rajata ainoastaan asianosaisiin. 
Voimassa olevan lainsäädännön mukaan kunnan jäsenellä on muutoksenhakuoikeus kunnan tekemiin päätöksiin. Kunnan jäsenenä voidaan pitää 
kunnan asukasta, 
yhteisöä, säätiötä tai laitosta, jonka kotipaikka on kunnassa sekä 
sitä, joka hallitsee tai omistaa kiinteää omaisuutta kunnassa. 
Ongelmana on se, että käytännössä kuka tahansa voi hakea muutosta kunnan tekemiin päätöksiin. Esim. yhteisö voi helposti muuttaa kotipaikkansa kaupparekisterin sähköisessä palvelussa. Kuntalain 137 § on sikäli ristiriitainen, että siinä on säädetty seuraavaa: "Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen." Maininta "sekä kunnan jäsen" avaa kenelle tahansa mahdollisuuden valittaa kunnan päätöksistä. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus aikoo tehdä, että perusteluissa mainittu aiheeton valitusoikeus viranomaisten ja oikeusasteiden päätöksistä voidaan poistaa lailla? 
Helsingissä 14.6.2017 
Martti
Mölsä
uv
Viimeksi julkaistu 15.6.2017 10:44