Kirjallinen kysymys
KK
277
2018 vp
Arto
Satonen
kok
ym.
Kirjallinen kysymys Pirkanmaan työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisen kokeilun jatkamisesta vuoteen 2019
Eduskunnan puhemiehelle
Pirkanmaalla on toiminut vuoden 2017 elokuun alusta lähtien 10 kunnan alueellinen työvoima- ja yrityspalveluiden kokeilu. Kokeilun kohderyhmän muodostavat työttömät työnhakijat, joiden työttömyysetuus on Kelasta haettava työmarkkinatuki tai peruspäiväraha. Kohderyhmään eivät kuulu työssä olevat työnhakijat eivätkä palkansaajan tai yrittäjän ansiopäivärahaa saavat työttömät, joiden palveluista kokeilukunnissa vastaa Pirkanmaan TE-toimisto.  
Kokeilu on osa hallitusohjelman mukaisia kärkihankkeita, joilla on myös valmistauduttu työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun toteuttamiseen tulevassa maakuntahallinnossa. Kokeilussa työskentelee Pirkanmaalla 330 henkilöä, joista 76 on TE-toimistosta.  
Kokeilussa on haettu vaikuttavia ja asiakaslähtöisiä toimintamalleja työllisyydenhoitoon. Tavoitteena on ollut vähentää etenkin pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyttä. Päätavoitteena on ollut edesauttaa kokeilun toimenpiteillä uusien työpaikkojen syntymistä, uutta yrittäjyyttä ja toimivien yritysten kasvua sekä vähentää työttömyydestä julkiselle taloudelle aiheutuvia kokonaiskustannuksia.  
Pirkanmaan kokeilussa on saavutettu muutaman kuukauden aikana hyviä tuloksia. Asiakkaita on ollut noin 24 000, joista alkuun työttömien osuus oli 72 prosenttia, mutta huhtikuussa 2018 enää 52 prosenttia. Kaikissa kokeilukunnissa aktivointiaste on ollut korkea, työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat pudonneet merkittävästi, työllistettyjen määrä on noussut, nuorisotyöttömyys on vähentynyt ja työttömyysaste on pudonnut oleellisesti. Pirkanmaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (9,5 %) huhtikuussa 2018 oli alle maan keskiarvon (9,7 %) ensimmäisen kerran moniin vuosiin. Niin henkilö- kuin yritysasiakkaidenkin tyytyväisyys uudella tavalla järjestettyihin palveluihin on ollut hyvä.  
Pirkanmaan työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu on päättymässä tämän vuoden lopussa. Asiakassiirrot TE-toimistosta kokeiluun ovat päättymässä syyskuusta 2018 alkaen. Lakisääteinen asiakaspalvelu päättyisi 31.12.2018.  
Mikäli kokeilu päättyisi kuluvana vuonna, tietäisi se asiakkaita haittaavia palvelukatkoksia, kun työvoimapalveluja suunnattaisiin uudelleen suurien asiakasryhmien osalta. Jo nyt pitäisi myös aloittaa kokeiluun varattujen lisätilojen vuokrasopimusten irtisanominen ja henkilöstön tehtävänmuutoksiin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut. Lisäksi kunnissa tulisi olla tieto jatkosta hyvissä ajoin ennen vuoden 2019 talousarvioesityksiä ja -päätöksiä.  
Koska näyttää siltä, että maakunta- ja sote-uudistuksen aikataulu on lykkääntymässä, olisi perusteltua jatkaa Pirkanmaan työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista kokeilua vuonna 2019. Jatkamista puoltavat niin kokeilussa saadut myönteiset tulokset kuin myös maan hallituksen tavoite saattaa kokeiluiden avulla parhaat käytännöt osaksi maakuntauudistusta. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta hyviä tuloksia tuottanut Pirkanmaan työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu voi jatkua vuonna 2019 ja jotta nyt hyvin toimivat palvelut pystytään turvaamaan asiakkaille? 
Helsingissä 21.6.2018 
Arto
Satonen
kok
Pauli
Kiuru
kok
Lea
Mäkipää
sin
Jukka
Gustafsson
sd
Arto
Pirttilahti
kesk
Pia
Viitanen
sd
Pertti
Hakanen
kesk
Sofia
Vikman
kok
Mikko
Alatalo
kesk
Sari
Tanus
kd
Tiina
Elovaara
sin
Harri
Jaskari
kok
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Anna
Kontula
vas
Sami
Savio
ps
Satu
Hassi
vihr
Viimeksi julkaistu 21.6.2018 11.23