Viimeksi julkaistu 3.5.2021 19.04

Kirjallinen kysymys KK 277/2019 vp 
Jussi Wihonen ps 
 
Kirjallinen kysymys Savo-Karjalan tieverkon tilasta

Eduskunnan puhemiehelle

Tiestön kunto on monin paikoin maatamme heikko. Huonokuntoista asvalttitietä löytyy koko Suomesta. Päällystetyistä maanteistä, joita kaikkiaan on noin 50 750 kilometriä, oli viime vuodenvaihteessa 7 050 kilometriä huonossa kunnossa eli noin 14 %. Erityisen huono tilanne on Savo-Karjalan alueella. ELY-keskuksen arvioiden mukaan päällystetyistä teistä, joita on noin 8 900 kilometriä, on 1 400 kilometriä huonokuntoisia ja reilut 300 kilometriä kiireellisen kunnostuksen tarpeessa ja soratieksi muuttamisuhan alla. Valtakunnallisesti päällystyspituuksien määrä on pudonnut 1960-luvun tasolle. 

Alueen tiestön kunnossapitoa on kuvattu mahdottomaksi. Valtion myöntämillä varoilla ei saada pidettyä edes kaikkein vilkkainta tiestöä hyvässä kunnossa. Sen seurauksena pienet maantiet jäävät ilman kunnostusta ja vähäliikenteisiä teitä on muutettu takaisin sorateiksi. Tosin tällä hetkellä varoja ei ole edes siihen. Ikääntymisen seurauksena päällysteiden kunto heikkenee kiihtyvällä tahdilla, eikä vuosille 2019—2021 suunniteltu rahoitus mahdollista alueen tieverkon kuntoa parantavia päällystystöitä. 

Tieturvallisuuden takaamiseksi on teillä jouduttu laskemaan nopeusrajoituksia 80 kilometrin tuntinopeudesta 60 tai 50 kilometrin nopeuteen. Lähivuosina nopeusrajoituksen muutosta vaativien tienpätkien määrän arvellaan kaksinkertaistuvan. Turvallinen liikkuminen teillä vaatii tienkäyttäjiltä aiempaa parempaa ennakointia ja ajokokemusta. Talvisin ei voida taata talvihoidon laatuvaatimuksia, ja tällä hetkellä vaikeuksia on peräti noin 1 200 tiekilometrillä. Heikon tiestönhoidon seurauksena ajomatkat hidastuvat ja kuljetusmatkat pidentyvät.  

Pohjois-Savon ELY-keskuksessa arvioidaan, että tienpidon saaminen tyydyttävälle tasolle vaatisi alueelle noin 30 miljoonaa euroa, joka aluksi kuluisi akuuttien kohteiden korjaukseen. Nykyisin tieverkon ylläpitoon on käytetty alueella 15—22 miljoonaa euroa. Alemman tieverkon kunnostus joutuisi määrärahojen lisäyksestä huolimatta odottamaan.  

Rahoituksen puute johtaa ELY-keskuksen mukaan entistä enemmän asvalttiteiden muuttamiseen sorateiksi. Tulevaisuudessa vilkkaimpiakin teitä muutetaan sorateiksi. Päällystetyn tien muuntaminen maksaa noin 25 000 euroa kilometriltä, kun kuusi metriä leveän asvalttitien uudelleenpäällystys ja kunnostus maksavat noin 60 000 euroa kilometriltä. Jos tarve on suuremmalle kunnostukselle, saattaa hinta nousta jopa 90 000 euroon kilometriltä. 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen mukaan liikennemäärät eivät ole alueella radikaalisti muuttuneet. Tienkunnostamisen kustannukset ovat nousseet tasaisesti, mutta poikkeuksellisesta noususta ei ole kysymys. Kunnostamisen hinta ei ole merkittävästi noussut. Teiden kuluminen sen sijaan on kasvanut muun muassa raskaiden ajoneuvojen ajomassojen kasvaessa ja Suomen talvien muuttuessa entistä vaihtelevammiksi. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus ryhtyy Savo-Karjalan tiestön liikenneinfran peruskorjaamiseksi,  
mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, että korjaamiseen saadaan riittävät resurssit ja  
miten hallitus aikoo parantaa liikenneturvallisuutta myös heikkokuntoisilla, alemmilla tieverkoilla? 
Helsingissä 29.10.2019 
Jussi Wihonen ps