Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

KK 287/2015 vp

Viimeksi julkaistu 9.11.2015 14.32

Kirjallinen kysymys KK 287/2015 vp Kirjallinen kysymys järjestöjen osallistumisesta Istanbulin sopimuksen yhteensovittamiselimen toimintaan

JaniToivolavihrym.

Eduskunnan puhemiehelle

Istanbulin sopimuksen 10 artiklan mukaan ollaan perustamassa poikkihallinnollista yhteensovittamiselintä sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen. Hallituksen esityksen HE 155/2014 vp mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu luonnos valtioneuvoston asetukseksi naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumisen yhteensovittamiselimeksi. Yhteensovittamiselin ei ratkaise Istanbulin sopimuksen toimeenpanoon liittyvää vaatimusta, jos se toteutetaan sellaisena kuin nyt luonnoksessa on ehdotettu. 

Kuvailtu elin ei pysty keräämään laadullista ja numeerista tietoa eri väkivallan muotojen seurauksista ja prevalenssista, edistämään uusia palvelumuotoja, joita sopimus edellyttää, ja seuraamaan ehkäisevän väkivaltatyön tehoa, kuten Istanbulin sopimus edellyttää, ilman ruohonjuuritason toimijoiden apua. Ruohonjuuritason järjestöt ja kunnat tekevät käytännössä pääosan naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta työstä. Tarvitaan yhteensovittamiselin, johon järjestöillä ja kunnilla on todellinen mahdollisuus osallistua. Lisäksi tarvitaan koordinaatiokeskus, joka varmistaa, että Istanbulin sopimuksen edellyttämät toimenpiteet tehdään hyvin, asiantuntevasti ja perusteellisesti. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Kun asetusluonnoksessa mainittu vuosittainen tapaaminen järjestöjen kanssa ei täytä tarvittavaa järjestöjen osallisuutta, niin miten varmistetaan järjestöjen tarpeeksi painava osallistuminen perustettavan naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumisen yhteensovittamiselimen toimintaan ja 
aiotaanko yhteensovittamiselimen työtä tukea resursoimalla sen alaisuuteen koordinaatiokeskus tai toimisto, joka ohjaa, seuraa, valvoo ja kehittää Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelman toteuttamista? 
Helsingissä 5.11.2015 
JaniToivolavihr
KristaMikkonenvihr
OutiAlanko-Kahiluotovihr
EmmaKarivihr