Viimeksi julkaistu 27.11.2021 14.58

Kirjallinen kysymys KK 288/2017 vp 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
 
Kirjallinen kysymys jatkokysymykseksi kirjalliseen kysymykseen KK 15/2017 vp 112-hätätekstiviestipalvelun käyttöönotosta

Eduskunnan puhemiehelle

Jatkokysymys kirjalliseen kysymykseen KK 15/2017 vp

Hätänumeroon 112 ei pysty vieläkään lähettämään suoraan tekstiviestiä. Aikataulu jäi ministerin vastauksessa vielä auki.  

Järjestöt ovat nostaneet monissa yhteyksissä esille huolen laissa esitetystä ennakkorekisteröintivelvollisuudesta (laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta 174/2015, 13 b § sekä 25 a §). 112-hätätekstiviestiä voi käyttää vain se, joka on ennakkoon rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi. Mikäli hätä tulee ennen rekisteröitymistä, saa viestin lähettäjä rekisteröintikehotuksen sekä pyynnön soittaa hätänumeroon.  

Rekisteröintivelvoitteesta tulee tiedottaa riittävässä määrin ja riittävän ajoissa. Tiedotuksen tulee myös olla saavutettavassa muodossa eli myös kansallisilla viittomakielillämme, suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä. Tämä tiedottaminen ja rekisterin avaaminen tulisi aloittaa mahdollisimman pian, mieluiten jo ennen pian alkavaa kesälomakautta, jotta 112-hätätekstiviestin käyttöönotto ei viivästy vielä siitäkin syystä. Millaisia suunnitelmia aikataulun suhteen sisäministeriöllä on? 

Millaisia vaihtoehtoja jää sellaiselle kuulovammaiselle ja viittomakieliselle, joka ei ole saanut tietoa rekisteröintivelvoitteesta ja tarvitsee apua? Hän ei voi lähettää tekstiviestiä suoraan numeroon 112. Hän ei myöskään voi soittaa hätänumeroon itsenäisesti. Avun saanti täytyy turvata myös niissä tilanteissa, joissa ihminen lähettää avunpyynnön mutta ei ole rekisteröitynyt. 112-numeroon saapuneet hätätekstiviestit tulee käsitellä aina yhtä vakavina avunpyyntöinä riippumatta siitä, onko viestin lähettänyt rekisteröitynyt vai ei. Apu tulee lähettää niin pian kuin mahdollista. 

Huolta on herättänyt myös se, miten rekisteröidyn tiedot pidetään ajan tasalla. On kohtuutonta edellyttää rekisteröityneitä muistamaan ilmoittaa myös rekisteriin muuttuneet tietonsa. Millaisia suunnitelmia rekisterin tietopäivityksiin on? 

Jo vuonna 2010 työryhmä ehdotti kahta toimenpidettä, jotka olisi syytä ottaa piakkoin käyttöön: 

  • 112-hätätekstiviestipalvelun tueksi luodaan toteutusryhmä, jossa ovat mukana edustajat hätäkeskuslaitoksesta, eri viranomaistahoilta (vaikkapa sisäministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö) sekä järjestöjen edustajat. Palvelun toteuttamista valmistelevalle työryhmälle myönnetään valtuudet kutsua asiantuntijoita työn tukemiseksi. 

  • 112-hätätekstiviestipalvelun kehittämiseksi palvelun toteuttaja Hätäkeskuslaitos seuraa palvelun toteutusta, käyttöastetta ja siihen kohdistuvaa palautetta sekä kutsuu palvelun toteutukseen osallistuneiden tahojen edustajat vuosittain yhteiseen seurantatilaisuuteen. Näin varmistetaan jatkokehitys sekä se, että 112-hätätekstiviestipalvelu vastaa entistä paremmin sen käyttäjien tarpeita. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Milloin hätätekstiviestipalvelun rekisteröintivelvollisuudesta tiedottaminen ja rekisteritietojen kerääminen aloitetaan,  
miten varmistetaan hätätilanteissa avun saaminen silloinkin, kun ihminen ei ole vielä rekisteröitynyt sekä  
voiko palvelun tueksi perustaa asiantuntijaryhmän seuraamaan palvelun kehitystä, jotta palvelun käyttäjien tarpeet huomioidaan aidosti? 
Helsingissä 26.6.2017 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr