Kirjallinen kysymys
KK
292
2018 vp
Erkki
Tuomioja
sd
ym.
Kirjallinen kysymys roskaamisen sanktioimisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Asennekasvatukseen ja jäteastioihin panostamisesta huolimatta varsinkaan kaupunkiympäristöjen roskaamista ei ole saatu kuuriin. Viihtyvyyden vähenemisen lisäksi roskaaminen lisää yleisten alueiden ylläpitokuluja merkittävästi. Roskaaminen vaikuttaa myös negatiivisesti kaupunkikuvaan, turvallisuuden tunteeseen ja matkailuun. Lisäksi ympäristöön leviävät roskat aiheuttavat monenlaista terveyshaittaa niin ihmisille kuin eläimillekin.  
Monissa maissa on roskaamisen sanktioinnilla saavutettu hyviä tuloksia. Rangaistavuudella voidaan puuttua piittaamattomuuteen ja lähettää vahva viesti siitä, ettei roskaamisessa ole kyse vähäpätöisestä asiasta. Rangaistavuudella voidaan vaikuttaa asenteisiin roskaamista kohtaan. 
On monia mahdollisia tapoja puuttua tähän laajaan ihmisten viihtyvyyttä alentavaan ongelmaan. Yksi selvitettävä vaihtoehto olisi lisätä järjestyslakiin rangaistukset roskaamisesta. Nykyisellään järjestyslaissa on kriminalisoitu yleisen järjestyksen häiritseminen tai turvallisuuden vaarantaminen monella tapaa, mutta roskaamista ei kuitenkaan mainita. 
Suomen perustuslain laillisuusperiaate sisältää rangaistavuuteen ja rangaistuksiin kohdistuvan täsmällisyysvaatimuksen, eli laissa pitää täsmällisesti osoittaa, mitkä teot säädetään rangaistaviksi, ja lain pitää kohdella kaikkia tasapuolisesti. Säätämällä järjestyslaissa roskaamisen rangaistavuudesta valtakunnallisesti voitaisiin puuttua tähän maanlaajuiseen ongelmaan perustuslain vaatimukset täyttävällä tavalla. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aikooko asunto-, energia- ja ympäristöministeri selvittää mahdollisuuksia puuttua laajaan ihmisten viihtyvyyttä alentavaan roskaamisongelmaan esimerkiksi lisäämällä järjestyslakiin rangaistukset roskaamisesta? 
Helsingissä 28.6.2018 
Erkki
Tuomioja
sd
Pertti
Salolainen
kok
Kari
Uotila
vas
Pekka
Haavisto
vihr
Satu
Hassi
vihr
Stefan
Wallin
r
Riitta
Myller
sd
Tapani
Tölli
kesk
Aila
Paloniemi
kesk
Paavo
Arhinmäki
vas
Arja
Juvonen
ps
Annika
Lapintie
vas
Tarja
Filatov
sd
Seppo
Kääriäinen
kesk
Lea
Mäkipää
sin
Jukka
Gustafsson
sd
Sari
Essayah
kd
Eva
Biaudet
r
Mikaela
Nylander
r
Pilvi
Torsti
sd
Emma
Kari
vihr
Timo
Harakka
sd
Joona
Räsänen
sd
Jyrki
Kasvi
vihr
Maria
Guzenina
sd
Ilkka
Kantola
sd
Katja
Taimela
sd
Suna
Kymäläinen
sd
Maria
Tolppanen
sd
Antero
Laukkanen
kd
Ville
Skinnari
sd
Ozan
Yanar
vihr
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Jutta
Urpilainen
sd
Riitta
Mäkinen
sd
Tytti
Tuppurainen
sd
Sari
Sarkomaa
kok
Pia
Viitanen
sd
Paavo
Väyrynen
kp
Viimeksi julkaistu 29.6.2018 13.50