Kirjallinen kysymys
KK
296
2018 vp
Olli-Poika
Parviainen
vihr
ym.
Kirjallinen kysymys uusintahakemusten käsittelystä turvapaikkamenettelyssä
Eduskunnan puhemiehelle
Turvapaikkahakemusten määrän moninkertaistuttua vuosina 2015—2016 turvapaikkamenettelyn laatu heikkeni ja hakijoiden oikeusturva vaarantui. Lain edellyttämä asianmukaisen käsittelyn vaatimus ja oikeus perusteltuun päätökseen ei ole toteutunut turvapaikkamenettelyssä. Turvapaikkamenettelymme läpi on mennyt lukuisia henkilöitä, joiden turvapaikkaperusteita ei ole tutkittu lain edellyttämällä tavalla ja joiden asioissa viranomaisen lakisääteinen selvittämisvelvollisuus ei ole toteutunut. 
Turvapaikkamenettelyn ongelmien vuoksi on todennäköistä, että kansainväliseen suojeluun oikeutettuja henkilöitä ei ole tunnistettu. Täten on myös olemassa todellinen vaara siitä, että Suomi rikkoo perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa asetettua ehdotonta palautuskieltoa. Tämä on vakavimmanasteinen ihmisoikeusloukkaus, jonka ennalta ehkäisemisen tulisi olla sivistyneessä oikeusvaltiossa itsestäänselvää. Näin ei kuitenkaan näytä nyt olevan.  
Turvapaikkamenettelyssä olleiden puutteiden korjaaminen, turvapaikanhakijoiden oikeusturvan varmistaminen ja ehdottoman palautuskiellon noudattaminen olisi osin helposti toteutettavissa uusintahakemusten perusteellisen käsittelyn avulla. Maahanmuuttoviraston ylijohtajan Jaana Vuorion mukaan uusintahakemusten käsittelykynnyksen tulisi olla matala. Todellisuus ei näytä vastaavan tätä tavoitetta, sillä julkisuudessa on toistuvasti esillä tapauksia, joissa uusintahakemukset on jätetty tutkimatta. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus aikoo tehdä varmistaakseen, että turvapaikanhakijoiden uusintahakemusten käsittelykynnys on matala, jolloin voidaan osaltaan estää ehdottoman palautuskiellon loukkaaminen ja  
millaiset kriteerit uusintahakemusten käsiteltäviksi ottamiselle on asetettu?  
Helsingissä 29.6.2018 
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Anders
Adlercreutz
r
Hanna
Sarkkinen
vas
Viimeksi julkaistu 29.6.2018 14.28