Kirjallinen kysymys
KK
309
2015 vp
Outi
Mäkelä
kok
Kirjallinen kysymys sosiaalihuollon ammattihenkilöiden kelpoisuusvaatimuksista
Eduskunnan puhemiehelle
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) on eduskunnassa hyväksytty. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2016, mutta sen 12 § on aiheuttanut erimielisyyksiä, ja alan toimijoilla on näkemys, että pykälä tulisi korjata ennen lain voimaantuloa.  
Pykälässä säädetään oikeudesta toimia tilapäisesti sosiaalihuollon laillistetun ammattihenkilön ammatissa niin, että "sosiaalityöntekijän ammatissa voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Opiskelija toimii ammattiin valmistuneen sosiaalityöntekijän johdon ja valvonnan alaisena." 
Kunnissa tämä aiheuttaa haasteita siksi, ettei kelpoisia sosiaalityöntekijöitä ole saatavilla kunnallisen sosiaalihuollon tehtäviin. Tilannetta on nykyisen kelpoisuuslain perusteella paikattu palkkaamalla vuoden määräaikaiseen virkasuhteeseen sosionomeja (AMK). Kun ammatinharjoittamislaki tulee voimaan, sosiaalityöntekijän sijaisen tulee olla sosiaalityön opiskelija yliopistossa, mikä tarkoittaa sitä, että kelpoisuusvaatimuksia on vaikea toteuttaa.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten  sosiaalihuollon ammattihenkilöiden kelpoisuusvaatimusten aiheuttama ongelma aiotaan ratkaista? 
Helsingissä 16.11.2015 
Outi
Mäkelä
kok
Viimeksi julkaistu 17.11.2015 11.53