Kirjallinen kysymys
KK
326
2015 vp
Kristiina
Salonen
sd
ym.
Kirjallinen kysymys lapsi- ja perhevaikutusten arvioinnista hallituksen päätöksenteossa
Eduskunnan puhemiehelle
YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus (SopS 59 ja 60/1991) on lailla voimaan saatettu ihmissoikeussopimus, jonka 4 artiklan mukaan sopimusvaltiot ovat sitoutuneet ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin ja muihin toimiin yleissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien toteuttamiseksi. Sopimus edellyttää, että lapsen etu on otettava ensisijaisesti huomioon kaikessa lasta koskevassa päätöksenteossa ja muussa toiminnassa. Lapsi- ja perhevaikutusten arviointi niin valtion kuin kuntienkin päätöksenteossa on yksi keino toteuttaa sopimuksen edellyttämää lapsen edun huomioon ottamista.  
Myös hallitusohjelman lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa koskevassa kohdassa todetaan, että käyttöön otetaan päätösten lapsi- ja perhevaikutusten arviointi. Tämä on hyvä ja kannatettava kirjaus. Itse hallitusohjelman ja siihen sisältyvien toimenpiteiden pitkäaikaisista lapsiin ja perheisiin kohdistuvista vaikutuksista arviointia ei ole kuitenkaan tehty. Esimerkiksi lapsiasiavaltuutettu ja Lastensuojelun Keskusliitto ovat suosittaneet lapsivaikutusten arvioinnin tekemistä hallitusohjelman toimenpiteistä.  
Lapsiin ja perheisiin kohdistuvat investoinnit ja niiden vaikutukset näkyvät usein vasta pitkällä aikavälillä, jopa vasta vuosikymmenten jälkeen. Lapsi- ja perhevaikutusten arvioinnin tekeminen olisi tarpeellista, jotta toimenpiteiden ja uudistusten niin lyhyt- kuin pitkäaikaiset vaikutukset ja kustannukset voitaisiin paremmin selvittää. Samalla olisi tärkeää kuulla lasten ja perheiden näkökulmia siitä, millaisia vaikutuksia päätöksillä on heidän arjessaan.  
Lapsi- ja perhevaikutusten arviointia tulisi kehittää ja lisätä myös hallituksen tulevassa päätöksenteossa hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Kuinka hallitus aikoo toteuttaa lapsi- ja perhevaikutusten arviointia päätöksenteossaan? 
Helsingissä 19.11.2015 
Kristiina
Salonen
sd
Kari
Kulmala
ps
Sari
Essayah
kd
Johanna
Karimäki
vihr
Katja
Hänninen
vas
Jari
Myllykoski
vas
Sari
Multala
kok
Viimeksi julkaistu 23.11.2015 13:30