Kirjallinen kysymys
KK
333
2015 vp
Pirkko
Mattila
ps
ym.
Kirjallinen kysymys Pohjois-Suomen metsien uudistamisesta ja kestävästä metsätaloudesta
Eduskunnan puhemiehelle
Suomessa on tullut voimaan uusi kestävän metsätalouden määräaikainen (voimassa 31 päivään joulukuuta 2020) rahoituslaki, jossa säädetään metsätalouden tukien myöntämisen perusteista ja yleisistä edellytyksistä. Mietinnössään (MmVM 21/2014 vp) eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on todennut seuraavaa: 
"Suomen kansantalous ja hyvinvointi perustuvat poikkeuksellisen vahvasti metsiin. Metsien kestävä hoito ja käyttö tulee olla kasvavan hyvinvoinnin lähde myös tulevaisuudessa. Valtioneuvoston periaatepäätös kasvun uusien kärkien cleantechin ja biotalouden vauhdittamisesta 8.5.2014 sisältää tavoitteen, että Suomessa luodaan kilpailukykyisiä ja kestäviä biotalouden ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin ja synnytetään sekä kotimaahan että kansainvälisille markkinoille uutta liiketoimintaa, joka tuo hyvinvointia koko Suomelle. Biotalousstrategian tavoitteena on nostaa biotaloutemme tuotos 100 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä ja luoda 100 000 uutta työpaikkaa. Valiokunta korostaa sitä, että biotaloudessa metsätaloudella on erittäin keskeinen asema maassamme." 
Valiokunnan mukaan kestävän metsätalouden rahoituksella on ollut suuri merkitys metsän- ja luonnonhoidollisten toimien toteuttamisessa, vaikka rahoitus on ollut niukkaa. Samoin sillä on ollut merkitystä energiapuun liikkeelle saattamisessa. Arvioiden mukaan metsien vuosittaisesta kasvusta noin 15—20 miljoonaa kuutiota on metsänparannustoiminnan ansiota. Näin ollen rahoituksella on arvioitu olevan myös aluetaloudellista merkitystä. Lain uudistamisen myötä tuki Pohjois-Suomen osalta muuttui. Valiokunta antoikin mietinnössään yksimielisesti lausuman: 
"Eduskunta edellyttää, että tuki Pohjois-Suomen vajaatuottoisten ja vajaapuustoisten metsien uudistamiselle otetaan erillisen valmistelun jälkeen mahdollisimman pikaisesti käyttöön ja että sa-massa yhteydessä luodaan eri viranomaiset kattava vähämerkityksisen tuen myöntämistä koskeva rekisteri." 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimiin maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuman johdosta on ryhdytty? 
Helsingissä 27.11.2015 
Pirkko
Mattila
ps
Kimmo
Kivelä
ps
Ville
Vähämäki
ps
Viimeksi julkaistu 30.11.2015 11:27