Kirjallinen kysymys
KK
337
2015 vp
Anna
Kontula
vas
Kirjallinen kysymys ilman kiinteää toimipaikkaa työskentelevän työajasta
Eduskunnan puhemiehelle
Euroopan unionin tuomioistuin on antanut tuomion Tyco C-266/14, jonka mukaan silloin, kun työntekijällä ei ole kiinteää työpaikkaa, työaika alkaa kotoa ja päättyy kotiin. Työmatkat ovat siis tuomiossa mainituissa tilanteissa työaikaa toisin kuin Suomen työaikalaissa säädetään. Suomen työaikalain (605/1996) 4 §:n 3 momentin mukaan matkaan käytettyä aikaa ei lueta työaikaan, ellei sitä samalla ole pidettävä työsuorituksena. 
Euroopan unionin tuomioistuimen päätöstä on lähtökohtaisesti tulkittava Suomessa niin, että esimerkiksi kodinhoitajan ja myyntimiehen, joilla ei ole kiinteää työpaikkaa, työaika alkaisi silloin, kun hän lähtee kotoa ja saapuu kotiin. Tuomiolla on siten laaja vaikutus Suomen työmarkkinoihin ja työntekijöiden oikeuksiin. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko työ- ja elinkeinoministeriö tietoinen Euroopan unionin tuomioistuimen perusteluissa mainitusta tuomiosta, joka koskee ilman kiinteää toimipaikkaa työskentelevien työntekijöiden työmatkan lukemista työaikaan ja  
onko ministeriö valmistelemassa Suomen työaikalakiin tarvittavat korjaukset, jotta oikeustilamme vastaa mainitussa tuomiossa omaksuttua näkemystä? 
Helsingissä 3.12.2015 
Anna
Kontula
vas
Viimeksi julkaistu 4.12.2015 10.39