Viimeksi julkaistu 27.11.2021 13.33

Kirjallinen kysymys KK 337/2015 vp 
Anna Kontula vas 
 
Kirjallinen kysymys ilman kiinteää toimipaikkaa työskentelevän työajasta

Eduskunnan puhemiehelle

Euroopan unionin tuomioistuin on antanut tuomion Tyco C-266/14, jonka mukaan silloin, kun työntekijällä ei ole kiinteää työpaikkaa, työaika alkaa kotoa ja päättyy kotiin. Työmatkat ovat siis tuomiossa mainituissa tilanteissa työaikaa toisin kuin Suomen työaikalaissa säädetään. Suomen työaikalain (605/1996) 4 §:n 3 momentin mukaan matkaan käytettyä aikaa ei lueta työaikaan, ellei sitä samalla ole pidettävä työsuorituksena. 

Euroopan unionin tuomioistuimen päätöstä on lähtökohtaisesti tulkittava Suomessa niin, että esimerkiksi kodinhoitajan ja myyntimiehen, joilla ei ole kiinteää työpaikkaa, työaika alkaisi silloin, kun hän lähtee kotoa ja saapuu kotiin. Tuomiolla on siten laaja vaikutus Suomen työmarkkinoihin ja työntekijöiden oikeuksiin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko työ- ja elinkeinoministeriö tietoinen Euroopan unionin tuomioistuimen perusteluissa mainitusta tuomiosta, joka koskee ilman kiinteää toimipaikkaa työskentelevien työntekijöiden työmatkan lukemista työaikaan ja  
onko ministeriö valmistelemassa Suomen työaikalakiin tarvittavat korjaukset, jotta oikeustilamme vastaa mainitussa tuomiossa omaksuttua näkemystä? 
Helsingissä 3.12.2015 
Anna Kontula vas