Viimeksi julkaistu 10.2.2022 15.45

Kirjallinen kysymys KK 34/2022 vp 
Arja Juvonen ps 
 
Kirjallinen kysymys SELI-yksikön lakkauttamisen vaikutuksista yhteiskuntaan ja turvataitokasvatuksen jatkuvuuden turvaamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Seksuaali - ja lisääntymisterveys on tärkeä osa kansanterveyttä ja väestön hyvinvointia. Seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksilla tarkoitetaan yksilön oikeutta päättää tietoisesti ja vastuullisesti omaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista ilman painostusta tai väkivallan uhkaa. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alaisuudessa toimi vuosina 2010—2016 Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö, SELI-yksikkö, joka koordinoi, tutki ja tuotti tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä. Yksikkö valvoi seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelman toteutumista Suomessa ja osallistui erilaisten oppaiden tekemiseen ja neuvontaan. Se toimi myös yhteistyössä alan järjestöjen kanssa ja koordinoi alan ammattilaisten verkostoja, kuten ammattikorkeakouluopettajia, kansallista seksuaalilääketieteen verkostoa ja turvataitokasvattajia. 

Turvataitokasvatus liittyy erityisesti lapsiin ja nuoriin. Sen tarkoitus on tukea lasten kehitystä ja kasvua, kehittää itseluottamusta ja itsensä arvostamista, vahvistaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja, tukea ihmissuhteita, kannustaa puhmaan vaikeista asioista, opettaa puolustamaan omia rajoja ja kunnioittamaan toisten rajoja, opettaa toimimaan kiusaamisen, väkivallan ja seksuaalisen hyväksikäytön tilanteissa ja rohkaista kertomaan turvalliselle aikuiselle vaikeistakin asioista (https://thl.fi/fi/web/vakivalta/vakivallan-ehkaisy/turvataitokasvatus). 

SELI-yksikkö lakkautettiin vuonna 2016 THL:ssä käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen. Yksikön toiminnan lakkauttaminen on koettu suomalaisten kansanterveyttä ja väestön hyvinvointia heikentävänä. SELI-yksikössä tehty kansallinen ja kansainvälinen kehittämis- ja tutkimustyö ja muun muassa uusien kansallisten äitiysneuvolasuositusten aikaansaaminen on nähty merkittävänä työnä. SELI-yksikön merkitys myös lasten ja nuorten turvataitokasvatuksen ylläpidossa ja edistämisessä on tärkeää. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien väärinkäytösten, kuten seksuaalisen hyväksikäytön, ennaltaehkäisyyn liittyvissä toimissa tulee toimia vahvasti. Myös ehkäisyneuvonta, raskaudenkeskeytyksiin liittyvät kysymykset sekä lapsettomuus- ja hedelmöityshoitoihin liittyvät kysymykset ja niihin liittyvä neuvonta ja ohjeistus ovat tärkeitä. SELI-yksikön toiminnan uudelleen käynnistämisellä olisi yhteiskunnallista merkitystä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus kokee SELI-yksikön toiminnan merkityksen yhteiskunnassa, 
onko esimerkiksi turvataitokasvatuksen jatkuminen turvattu yksikön lakkauttamisen jälkeen ja 
aikooko hallitus turvata resurssit siihen, että SELI-yksikkö perustettaisiin uudestaan THL:n alaisuuteen? 
Helsingissä 10.2.2022 
Arja Juvonen ps