Kirjallinen kysymys
KK
343
2018 vp
Arto
Satonen
kok
ym.
Kirjallinen kysymys valtatien 11 asemasta runkoväylänä ja E14-tien rakentamisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee asetusta maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi runkoverkkoasetus, jolla säädettäisiin valtakunnalliseen runkoverkkoon kuuluvista maanteistä ja rautateistä. Lisäksi runkoverkkoasetuksella säädettäisiin runkoverkolla noudatettavasta palvelutasosta siihen kuuluvilla maanteillä ja rautateillä. Asetusehdotus on parhaillaan lausuntokierroksella. Asetusluonnoksessa ovat mukana Pirkanmaan ja koko Länsi-Suomen kannalta keskeiset valtatie- ja ratayhteydet lukuun ottamatta valtatietä 11 Tampereelta Poriin. Puutteena on pidettävä myös sitä, että raideyhteys Toijala—Turku ei ole esityksessä mukana.  
Tampereen ja Porin välinen valtatie 11 on itä—länsisuuntainen noin sata kilometriä pitkä, tärkeä tavaraliikenteen reitti erityisesti Porin syväsatamiin. Tie on kaksikaistainen valtatie, jonka liikennemäärät Tampereen päässä Nokialla ja Sastamalassa ovat kasvussa lisääntyvän työmatka- ja asiointiliikenteen vuoksi. Myös Porin päässä kaupungin lähialueen liikennemäärät ovat merkittäviä. Liikenneturvallisuuden kannalta erityisen vaarallisia valtatiellä 11 ovat Murhasaaren kohta Nokialla sekä jatkuvasti lisääntyvät hirvi- ja peurakolarit puutteellisten riista-aitojen vuoksi. 
Valtatie 11 voisi muodostaa Eurooppateiden jatkamisen Suomen puolelle siten, että Norjan Stjördalista Ruotsin Sundsvalliin kulkeva E14-tie jatkuisi Suomen puolella Porin sataman ja kaupungin kautta Tampereelle valtatietä 11 myöten. E14 voisi tarvittaessa jatkua valtatietä 12 myöten Tampereelta Lahteen ja Kouvolaan ja sieltä edelleen tieyhteytenä jatkuen tien E18 kautta Venäjän rajalle.  
Pirkanmaan liitto ja Satakuntaliitto ovat vuonna 2014 esittäneet Liikennevirastolle, että se tekisi esityksen Yhdistyneiden kansakuntien alaiselle Euroopan talouskomissiolle E14-tien jatkamisesta Suomeen. Perusteluna tälle ovat, että Suomessa ei ole etelärannikkoa lukuun ottamatta poikittaista Eurooppatietä ja että E14-tieyhteys mahdollistaisi kuljetusyhteyksien vahvistamisen Suomesta ja Ruotsista Atlantille sekä Suomen ja Ruotsin kautta Venäjältä Atlantille. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Millaisin toimin hallitus aikoo turvata valtatien 11 aseman runkoväylänä sekä  
miten hallitus aikoo edistää Eurooppatien E14 jatkamista Suomen puolelle? 
Helsingissä 7.9.2018 
Arto
Satonen
kok
Harri
Jaskari
kok
Arto
Pirttilahti
kesk
Pauli
Kiuru
kok
Sofia
Vikman
kok
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
Pertti
Hakanen
kesk
Ari
Jalonen
sin
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Mikko
Alatalo
kesk
Sami
Savio
ps
Martti
Mölsä
sin
Lea
Mäkipää
sin
Pia
Viitanen
sd
Jari
Myllykoski
vas
Sanna
Marin
sd
Satu
Hassi
vihr
Sari
Tanus
kd
Krista
Kiuru
sd
Kristiina
Salonen
sd
Timo
Kalli
kesk
Anna
Kontula
vas
Kauko
Juhantalo
kesk
Viimeksi julkaistu 10.9.2018 12:21